Fiszki

Bankowość

Test w formie fiszek Test wiedzy z bankowości.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 9109 razy
Zabezpieczeniem rzeczowego kredytu jest:
- weksel
- kaucja
- blokada środków na rachunku
- awal
- kaucja
- blokada środków na rachunku
Instytucja, która gwarantuje środki klientów zdeponowane w banku równowartości 100 000 euro to:
- Narodowy Bank Polski
- Komisja Nadzoru Finansowego
- Bankowy Fundusz Gwarancyjny
- Rada Polityki Pieniężnej
- Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Ryzyko utraty zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań to:
- ryzyko reputacji
- ryzyko rynkowe
- ryzyko kredytowe
- ryzyko operacyjne
- ryzyko płynności
- ryzyko płynności
Narodowy Bank Polski:
- Rozlicza transakcje zawierane na Giełdzie Papierów Wartościowych
- Reguluje płynność sektora bankowego
- Jest bankiem rezerwowym dla banków operacyjnych
- Pokrywa zobowiązania banku w przypadku jego upadłości
- Pełni rolę „pożyczkodawcy ostatniej szansy” (lender of last resort)
- Reguluje płynność sektora bankowego
- Jest bankiem rezerwowym dla banków operacyjnych
- Pełni rolę „pożyczkodawcy ostatniej szansy” (lender of last resort)
Do kategorii ryzyka rynkowego zalicza się:
- ryzyko stopy procentowej
- ryzyko cen akcji kupionych na własny rachunek
- ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta na rynku międzybankowym
- ryzyko niespłacenia kredytu walutowego
- ryzyko kursu walutowego
- ryzyko stopy procentowej
- ryzyko kursu walutowego
Obecnie nadzór nad sektorem finansowym w Polsce sprawuję:
- komisja nadzoru bankowego
- komisja nadzoru audytowego
- generalny inspektor nadzoru finansowego
- komisja papierów wartościowych
- komisja nadzoru finansowego
- komisja nadzoru finansowego
Bank nie ponosi ryzyka kredytowego w sytuacji:
- zakupu obligacji na własny rachunek
- operacji forex
- lokowaniu środków na rynku międzybankowym
- transferu środków wpłaconych przez klienta
- przyjmowaniu depozytów
- zakupu obligacji na własny rachunek
Właściciele (akcjonariusze) banku odnoszą korzyści przez:
- wypłaconą dywidendę
- wysokie miesięczne wynagrodzenie
- ulgi podatkowego dla przedsiębiorców
- wzrost wartości banku
- możliwość bezpłatnego korzystania z usług banku
- wypłaconą dywidendę
- wzrost wartości banku
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
- odpowiada za przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem
- gwarantuje środki ulokowane w akcjach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
- gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach
- udziela gwarancji bankowych
- gwarantuje depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
- odpowiada za przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem
- gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach
- gwarantuje depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
System bankowy w Polsce jest:
- czterostopniowy
- jednoszczeblowy
- trzystopniowy
- dwuszczeblowy
- dwuszczeblowy
Elementem charakterystycznym dla zdefiniowania pojęcia „pożyczka…” jest:
- umowa musi być zawarta na piśmie
- brak wymogu określenia celu przeznaczenia środków
- brak obowiązku kontroli wykorzystania pożyczki
- podstawa prawna w postaci prawa bankowego
- brak wymogu określenia celu przeznaczenia środków
- brak obowiązku kontroli wykorzystania pożyczki
Do działań banków wskazujących na konkurencję jakościową w sektorze bankowym zaliczyć można:
- podwyższenie stóp procentowych lokat
- wdrażanie innowacji w sektorze bankowym
-podnoszenie jakości obsługi
- żadne z powyższych
- wdrażanie innowacji w sektorze bankowym
-podnoszenie jakości obsługi
Ryzyko poniesienia strat wynikających z zawodności pracowników oraz systemów technicznych to:
- ryzyko operacyjne
- ryzyko rynkowe
- ryzyko reputacji
- ryzyko kredytowe
- ryzyko płynności
- ryzyko operacyjne
Które z poniższych wskaźników mierzą efektywność banku:
- stopa zwrotu z kapitału (ROE)
- koszt finansowania banku
- marża odsetkowa
- oprocentowanie portfela kredytowego
- wskaźnik dźwigni finansowej
- marża odsetkowa
Czynnościami bankowymi sensu stricte nie są:
- świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego
- udzielanie pożyczek pieniężnych
- przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych z nadejściem określonego terminu
- doradztwo kredytowe
- przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie
- przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych z nadejściem określonego terminu
- przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie
Zabezpieczenie kredytu, w ramach którego miejsce dotychczasowego dłużnika zajmuje osoba trzecia jako dłużnik samoistny, a dotychczasowy dłużnik zostaje z długu zwolniony to:
- przyjęcie długu
- zastaw
- weksel In blanco
- hipoteka
- przyjęcie długu
Zakup na własny rachunek papierów wartościowych przez bank to:
- operacja bierna
- operacja aktywna
- operacja aktywna

Powiązane tematy

#bankowosc

Inne tryby