Test: Badania operacyjne czesc 2

Test z informatyki z odpowiedziami.

Ilość pytań: 10, Poziom: Studia.

REKLAMA
Prawdziwe jest następujące zdanie:
istnieje takie uporządkowanie przedmiotów, przy którym algorytm...optymalne rozwiązanie zadania plecakowego;
dla całkowitoliczbowych danych rozwiązanie zadania transportowego... całkowitoliczbowe;
w metodzie odcięć usuwa się wyłącznie rozwiązania które nie są całko...;
w standardowej dla metody simpleks postaci zadania liniowego programowania matematycznego(LPM) ograniczenia mają postać nierówności liniowych.
w metodzie programowania dynamicznego wyznacza się optymalne... dla wszystkich dopuszczalnych sterowań;
{"qId":27758, "cId":8, "tId":2276}
Prawdziwe jest następujące zdanie:
w tzw. zamkniętym zadaniu transportowym liczba równań jest większa od sumy liczb producentów i odbiorców;
algorytm podziału i ograniczeń zastępuje jedno zdanie optymalizacyjne ciągiem innych prostszych zdań;
w prostym systemie masowej obsługi, średni czas między zgłoszeniami musi być mniejszy od średniego czasu obsługi;
w zadaniach LPM, w których ograniczenia są równościami, liczba zmiennych zawsze powinna być większa niż liczba równań.
w metodzie graficznej rozwiązania zadania LPM należy tak dobierać aby osiągnąć jedno z rozwiązań wierzchołkowych;
{"qId":27759, "cId":8, "tId":2276}
Zbiór generowany przez układ ograniczeń w zadaniu LPM jest:
zbiorem ze skończoną liczbą wierzchołków;
zbiorem ograniczonym;
zbiorem pustym;
zbiorem nieograniczonym;
zbiorem rozwiązań dopuszczalnych.
{"qId":27760, "cId":8, "tId":2276}
W metodzie simpleks w każdym kroku iteracyjnym:
wyznacza się zmienną, której wartość należy wyzerować;
zmniejsza się kolejny wierzchołek, o ile jest to możliwe.
zawsze otrzymuje się nowe rozwiązanie wierzchołkowe;
poprawia się wartość funkcji celu, o ile jest to możliwe;
uzyskuje się najlepsze rozwiązanie zadania LPM;
{"qId":27761, "cId":8, "tId":2276}
Zadanie programowania matematycznego binarnego ma następującą postać:
jego rozwiązanie jest wierzchołkiem zbioru generowanego nierówności liniowych;
wartość każdej ze zmiennych musi być równa 0 lub 1;
zawiera wymóg nieujemności zmiennych.
wartość każdej ze zmiennych musi być równa -1 lub 1;
jest szczególnym przypadkiem zadania programowania całkowitego;
{"qId":27762, "cId":8, "tId":2276}
Zadanie liniowego programowania matematycznego LPM przedstawione w postaci standardowej dla metody simpleks charakteryzuje się tym, że:
zmienne muszą przyjmować wartości dodatnie;
funkcja celu jest minimalizowana;
ograniczenia są nierównościami „?”;
ograniczenia nie mogą być nierównościami.
zmienne muszą przyjmować wartości binarne;
{"qId":27763, "cId":8, "tId":2276}
W wyniku wykonywania pojedynczego kroku iteracyjnego w metodzie simpleks:
zwiększa się wartość funkcji celu;
poprawia się wartość funkcji celu, o ile jest to możliwe.
dokonuje się zmiany zmiennej zerowej ze zmienną niezerową, o ile zmniejszy to wartość funkcji celu;
zmniejsza się wartość funkcji celu;
wyznacza się nowy zbiór rozwiązań dopuszczalnych;
{"qId":27764, "cId":8, "tId":2276}
Pomiędzy zadaniami LPM, a zadaniami programowania całkowitoliczbowego liniowego PCL zachodzi następujący związek:
zadanie LPM jest rozszerzeniem zadania PCL o nowe warunki ograniczające;
w tych zadaniach postacie funkcji celu są identyczne.
zadanie PCL jest szczególnym przypadkiem zadania LPM;
zbiór rozwiązań dopuszczalnych zadania PCL jest podzbiorem zbioru rozwiązań dopuszczalnych zadania LPM otrzymanego z zadania PCL po usunięciu wymagań na całkowitoliczbowość;
przy rozwiązywaniu zadań LPM stosuje się metody rozwiązywania zadań PCL;
{"qId":27765, "cId":8, "tId":2276}
Prawdziwe jest następujące zdanie:
w zamkniętym zadaniu transportowym liczba zmiennych niezerowych jest równa sumie liczb producentów i odbiorców pomniejszone o jeden;
algorytm zachłanny dla zadania plecakowego zawsze wyznacza rozwiązanie optymalne;
otwarte zadanie transportowe zawsze może być przekształcone do zadania zamkniętego;
w metodzie odcięć usuwa się te rozwiązania całkowitoliczbowe, dla których funkcja celu nie może przyjąć wartości ekstremalnej;
w metodzie programowania dynamicznego prognozuje się skutki decyzji etapowych.
{"qId":27766, "cId":8, "tId":2276}
Prawdziwe jest następujące zdanie:
w metodzie graficznej rozwiązania zadania LPM rysowany jest zbiór dopuszczalnych rozwiązań całkowitoliczbowych.
macierz jest całkowicie unimodularna, jeśli wyznacznik każdej jej podmacierzy kwadratowej jest równy 1 lub -1;
teoria masowej obsługi dotyczy masowych zjawisk stochastycznych;
w standardowej dla metody simpleks postaci zadania LPM powinno występować więcej zmiennych niż równań;
w algorytmie podziału i ograniczeń liczba rozwiązywanych zadań cząstkowych jest ustalona;
{"qId":27767, "cId":8, "tId":2276}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Badania operacyjne

Dyscyplina naukowa związana z teorią decyzji pozwalająca wyznaczyć metodę i rozwiązanie określonych problemów związanych z podjęciem optymalnych decyzji.
Informatyka, Studia
20

Badania Operacyjne - WWSI

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa:
Informatyka, Studia
24
#badania #operacyjne #metoda #simpleks #zagadnienia #transportowe #algorytmy #zbior #poprawnych #danych #postac #standardowa #lpm

Badania Operacyjne - WWSI (do powtórki)

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa:
Informatyka, Studia
8

Systemy operacyjne

Informatyka, Liceum, Technikum
20

Systemy operacyjne.

Quiz o systemach operacyjnych.
Informatyka, Liceum, Technikum
8
#systemy #operacyjne #informatyka