Test: Analiza ekonomiczna

Test z ekonomii z odpowiedziami. Ekonomia UEK

Ilość pytań: 69, Poziom: Studia.

REKLAMA
Wśród 3 podstawowych elementów sprawozdania finansowego banków należy wyróżnić:
Rachunek przepływów pieniężnych
Informację o kapitale podstawowym
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Informację dodatkową
{"qId":1, "cId":7, "tId":14428}
Jeżeli wskaźnik długości cyklu wynosi 60 to ile wynosi wskaźnik rotacji należności?
0,6
6
60
Jest za mało danych by obliczyć
{"qId":2, "cId":7, "tId":14428}
Rentowność ekonomiczną należy utożsamiać:
Z rentownością finansową
Z rentownością aktywów
Z rentownością kapitałów własnych
Z rentownością handlową
{"qId":3, "cId":7, "tId":14428}
EBIT możemy obliczyć:
Zysk netto + amortyzacja
Zysk brutto + amortyzacja
EBITDA – amortyzacja
Zysk z działalności operacyjnej + podatek dochodowy
{"qId":4, "cId":7, "tId":14428}
Które zdanie dotyczące teorii Millera – Modiglianiego jest nieprawdziwe?
Koncepcja oparta jest na założeniu, że w gospodarce nie występują podatki od przedsiębiorstw
Przedmiotem zainteresowania koncepcji jest wartość firmy
Koncepcja oparta jest na założeniu, że w gospodarce nie występują podatki majątkowe
Koncepcja oparta jest na założeniu, że w gospodarce występują podatki od przedsiębiorstw
{"qId":7, "cId":7, "tId":14428}
Kosztem ogólnego zarządu w rachunku zysków i strat nie jest
Koszt delegacji służbowych
Koszt promocji
Opłata lokalna
Ochrona mienia
{"qId":8, "cId":7, "tId":14428}
Ile wynosi cykl konwersji gotówki, jeśli cykl zobowiązań wynosi 40, cykl należności 30 a cykl zapasów 20?
10
-10
30
50
{"qId":9, "cId":7, "tId":14428}
Przepływy pieniężne
Składają się kolejno z przepływów finansowych, operacyjnych i inwestycyjnych
Składają się kolejno z przepływów operacyjnych, finansowych i inwestycyjnych
Kolejność poszczególnych przepływów uzależniona jest od metody (bezpośredniej i pośredniej)
Składają się kolejno z przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych
{"qId":10, "cId":7, "tId":14428}
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Jest liczony przy okazji wstępnej analizy bilansu
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Liczymy, jako relację wskaźnika struktury kapitału do wskaźnika struktury majątku
Liczymy, jako relację wskaźnika zastosowania kapitału własnego do wskaźnika zastosowania kapitału obcego
{"qId":11, "cId":7, "tId":14428}
Zaznacz fałszywą odpowiedź
Kapitał obrotowy netto obliczamy, jako aktywa bieżące pomniejszone o zobowiązania bieżące
Kapitał obrotowy netto wyliczamy, jako aktywa brutto pomniejszone o zobowiązania firmy
Kapitał obrotowy netto obliczamy, jako kapitał własny pomniejszony o aktywa stałe
Kapitał obrotowy netto ułatwia przedsiębiorstwu zachowanie płynności finansowej
{"qId":12, "cId":7, "tId":14428}
Do metod przyczynowo skutkowych nie zaliczamy
Metody podwójnych iloczynów
Metody kolejnych podstawień
Metody różnic cząstkowych
Metody funkcyjnej
{"qId":13, "cId":7, "tId":14428}
Rotacja aktywów nie jest tożsama z:
Obrotowością aktywów
Aktywnością aktywów
Produktywnością aktywów
Długością cyklu aktywów
{"qId":14, "cId":7, "tId":14428}
Efekt Fishera
Pozwala obliczyć stopę referencyjną
Pozwala obliczyć stopę efektywną
Pozwala obliczyć stopę dyskontową
Pozwala obliczyć stopę realną
{"qId":15, "cId":7, "tId":14428}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Analiza

Uczelnie wyższe, Ekonomia, Studia
19

Analiza finansowa fir

FiR ZiiF UE
Uczelnie wyższe, Ekonomia, Studia
20
#fir, #ue,

Analiza finansowa 2 fir

fir zif ue
Uczelnie wyższe, Ekonomia, Ogólny
98
#fir #zif #ue

Analiza finansowa - wzory

wzory na analize
Uczelnie wyższe, Ekonomia, Studia
18
#analizafinansowa #wzory #analizafinansowawzory