Analiza ekonomiczna, fiszki z ekonomii

Ekonomia UEK

Fiszki, Ekonomia, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rotacja aktywów nie jest tożsama z:
Długością cyklu aktywów
Aktywnością aktywów
Obrotowością aktywów
Produktywnością aktywów
Rotacja aktywów nie jest tożsama z:
Długością cyklu aktywów
Aktywnością aktywów
Obrotowością aktywów
Produktywnością aktywów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rentowność zleceń przy kompletacji portfela zleceń określamy jako
Różnicę między ceną zbytu a kosztem jednostkowym
Różnicę między ceną zbytu a całkowitym kosztem jednostkowym
Różnicę między ceną zbytu a kosztami jednostkowymi zmiennymi
Rentowność zleceń przy kompletacji portfela zleceń określamy jako
Różnicę między ceną zbytu a kosztem jednostkowym
Różnicę między ceną zbytu a całkowitym kosztem jednostkowym
Różnicę między ceną zbytu a kosztami jednostkowymi zmiennymi
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rentowność ekonomiczną należy utożsamiać:
Z rentownością finansową
Z rentownością handlową
Z rentownością aktywów
Z rentownością kapitałów własnych
Rentowność ekonomiczną należy utożsamiać:
Z rentownością finansową
Z rentownością handlową
Z rentownością aktywów
Z rentownością kapitałów własnych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Analiza przyczynowo-skutkowa:
Wykorzystuje między innymi analizę Pareto – Lorenzo
Wykorzystuje między innymi analizę z użyciem metody różnic cząstkowych
Wykorzystuje między innymi analizę z użyciem metody „Q kwadrat”
Wykorzystuje między innymi analizę kosztów transakcyjnych
Analiza przyczynowo-skutkowa:
Wykorzystuje między innymi analizę Pareto – Lorenzo
Wykorzystuje między innymi analizę z użyciem metody różnic cząstkowych
Wykorzystuje między innymi analizę z użyciem metody „Q kwadrat”
Wykorzystuje między innymi analizę kosztów transakcyjnych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wstępną ocenę sprawozdań finansowych dokonujemy metodą:
kompleksowej metody wskaźnikowej
analizy wpływu czynników
analizy struktury
Wstępną ocenę sprawozdań finansowych dokonujemy metodą:
kompleksowej metody wskaźnikowej
analizy wpływu czynników
analizy struktury
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jeżeli wskaźnik długości cyklu wynosi 33 to ile wynosi wskaźnik rotacji należności?
11
0,1
Jest za mało danych by obliczyć
3
Jeżeli wskaźnik długości cyklu wynosi 33 to ile wynosi wskaźnik rotacji należności?
11
0,1
Jest za mało danych by obliczyć
3
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Średni ważony koszt kapitału to
Tzw. WACC
Tzw. EBIT
Wszystkie odpowiedzi są błędne
Tzw. EBIDA
Średni ważony koszt kapitału to
Tzw. WACC
Tzw. EBIT
Wszystkie odpowiedzi są błędne
Tzw. EBIDA
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Które zdanie dotyczące teorii Millera – Modiglianiego jest nieprawdziwe?
Koncepcja oparta jest na założeniu, że w gospodarce występują podatki od przedsiębiorstw
Koncepcja oparta jest na założeniu, że w gospodarce nie występują podatki majątkowe
Koncepcja oparta jest na założeniu, że w gospodarce nie występują podatki od przedsiębiorstw
Przedmiotem zainteresowania koncepcji jest wartość firmy
Które zdanie dotyczące teorii Millera – Modiglianiego jest nieprawdziwe?
Koncepcja oparta jest na założeniu, że w gospodarce występują podatki od przedsiębiorstw
Koncepcja oparta jest na założeniu, że w gospodarce nie występują podatki majątkowe
Koncepcja oparta jest na założeniu, że w gospodarce nie występują podatki od przedsiębiorstw
Przedmiotem zainteresowania koncepcji jest wartość firmy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do mierników netto produkcji zalicza się
produkcję wytworzenia
produkcję dodaną
produkcje sprzedaną
Do mierników netto produkcji zalicza się
produkcję wytworzenia
produkcję dodaną
produkcje sprzedaną
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W postępowaniu dedukcyjnym wykrywa się:
pierwotne źródło (przyczyny) odchylenia badanego zjawiska
podstawowe sfery niesprawności
główne czynniki odchyleń
W postępowaniu dedukcyjnym wykrywa się:
pierwotne źródło (przyczyny) odchylenia badanego zjawiska
podstawowe sfery niesprawności
główne czynniki odchyleń
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W ostatnim okresie w procesie zatrudnienia preferuje się:
Wiek zatrudnionych
Kompetencje
Doświadczenie
W ostatnim okresie w procesie zatrudnienia preferuje się:
Wiek zatrudnionych
Kompetencje
Doświadczenie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych
Należy do wskaźników sprawności działania
Wszystkie odpowiedzi są błędne
Należy do tzw. wskaźników struktury zadłużenia
Należy do tzw. wskaźników mierzących zdolność firmy do obsługi długu
Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych
Należy do wskaźników sprawności działania
Wszystkie odpowiedzi są błędne
Należy do tzw. wskaźników struktury zadłużenia
Należy do tzw. wskaźników mierzących zdolność firmy do obsługi długu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przepływy pieniężne
Składają się kolejno z przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych
Składają się kolejno z przepływów operacyjnych, finansowych i inwestycyjnych
Składają się kolejno z przepływów finansowych, operacyjnych i inwestycyjnych
Kolejność poszczególnych przepływów uzależniona jest od metody (bezpośredniej i pośredniej)
Przepływy pieniężne
Składają się kolejno z przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych
Składają się kolejno z przepływów operacyjnych, finansowych i inwestycyjnych
Składają się kolejno z przepływów finansowych, operacyjnych i inwestycyjnych
Kolejność poszczególnych przepływów uzależniona jest od metody (bezpośredniej i pośredniej)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rentowność aktywów to:
ROB
ROE
ROA
Rentowność aktywów to:
ROB
ROE
ROA
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kosztem ogólnego zarządu w rachunku zysków i strat nie jest
Ochrona mienia
Koszt promocji
Koszt delegacji służbowych
Opłata lokalna
Kosztem ogólnego zarządu w rachunku zysków i strat nie jest
Ochrona mienia
Koszt promocji
Koszt delegacji służbowych
Opłata lokalna
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przeznaczenie części zysku na dywidendę oznacza:
Zwiększenie samofinansowania spółki
Żadne z powyższych
Zmniejszenie zysku pozostającego na potrzeby spółki
Zwiększenie kapitału zapleczowego
Przeznaczenie części zysku na dywidendę oznacza:
Zwiększenie samofinansowania spółki
Żadne z powyższych
Zmniejszenie zysku pozostającego na potrzeby spółki
Zwiększenie kapitału zapleczowego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Analiza scenariuszy
Bierze z reguły pod uwagę od 6 do 10 scenariuszy
Bierze z reguły pod uwagę scenariusze pesymistyczny, realistyczny i optymistyczny
Bierze z reguły pod uwagę dwa warianty postępowania, w tym jeden dotychczasowy i jeden rozwojowy
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Analiza scenariuszy
Bierze z reguły pod uwagę od 6 do 10 scenariuszy
Bierze z reguły pod uwagę scenariusze pesymistyczny, realistyczny i optymistyczny
Bierze z reguły pod uwagę dwa warianty postępowania, w tym jeden dotychczasowy i jeden rozwojowy
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Firma o wysokim poziomie dźwigni operacyjnej finansowej charakteryzuje się:
Niskim ryzykiem operacyjnym
Wysokim poziomem ryzyka
Konserwatywną strategią finansową
Niskim poziomem kosztów stałych
Firma o wysokim poziomie dźwigni operacyjnej finansowej charakteryzuje się:
Niskim ryzykiem operacyjnym
Wysokim poziomem ryzyka
Konserwatywną strategią finansową
Niskim poziomem kosztów stałych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jeżeli ROA=10%, a rotacja aktywów ogółem=4, to rentowność sprzedaży netto będzie wynosić:
Ok. 40
Ok. 0,4
Ok. 2,5 %
Inna wartość (jaka?)…………
Jeżeli ROA=10%, a rotacja aktywów ogółem=4, to rentowność sprzedaży netto będzie wynosić:
Ok. 40
Ok. 0,4
Ok. 2,5 %
Inna wartość (jaka?)…………
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do wskaźników rentowności przychodów zalicza się:
wskaźnik marży brutto
wskaźnik rentowności aktywów
wskaźnik obrotu aktywami
Do wskaźników rentowności przychodów zalicza się:
wskaźnik marży brutto
wskaźnik rentowności aktywów
wskaźnik obrotu aktywami