Fizyka - test abcd 120 pytań, test z fizyki

Test, który przygotuje do zdania fizyki na PG. (Ale nie u Pana Fiertka)Mniejsza ilość pytań wynika z tego, iż część z nich się powtarzała i bez sensu byłoby wielokrotnie je tutaj wpisywać Test dla studentów z fizyki. Test składa się z 98 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fizyka - test abcd 120 pytań"

1) Pęd ciał jest niezależny od jego (pytanie sporne)
2) Mała stalowa kulka pływa w pojemniku z rtęcią wypełnionym do połowy. Kiedy do pojemnika zostaje dolana woda to:
3) Aby wyznaczyć masę planety o promieniu równym promieniowi Ziemi astronauta upuszcza spoczywające początkowo ciało. Kiedy ciało uderza w powierzchnię jego prędkość jest 4x większa od prędkości jaką uzyskałoby po upuszczeniu z takiej samej wysokości na Ziemi. Ile razy masa planety jest większa od masy Ziemi?
4) Cząstka 1 naładowana ładunkiem q1 oraz cząstka 2 naładowana ładunkiem q2 leżą na tej samej osi X. Położenie cząstki 1 x = alfa a cząstki 2 x=2alfa. Aby siła działająca na trzecią naładowaną cząstkę umieszczoną w x = 0 była zerowa q1 i q2 musi łączyć zależność „q2=”:
5) Praca potrzebna do zatrzymania poruszającego się obiektu jest równa:
6) Pole elektryczne wywiera na dipol moment siły wtedy i tylko wtedy, jeżeli:
7) Pojęcie natężenia pola elektrycznego związane jest bezpośrednio z:
8) W jednorodnej cieczy pozostającej w spoczynku:
9) Blok o ciężarze 390N jest ciągnięty po poziomej płaszczyźnie za pomocą siły F. skierowanej ku górze pod takim kątem, że jej składowe pionowa i pozioma wynoszą odpowiednio 3/5F i 4/5F. Współczynnik tarcia kinetycznego jest równy 0.4, a ciało porusza się ze stałą prędkością. Wartość siły F wynosi: (na 100% jest dobrze)
10) Interferencja w pełni konstruktywna dwóch fal sinusoidalnych zachodzi, gdy:
11) Samochód jedzie na północ ze stałą prędkością. W pewnej chwili przejeżdża przez grudkę błota, które przylepia się do opony. Przyspieszenie początkowe tej grudki w momencie oderwania się od podłoża jest:
12) Siła działająca na cząstkę jest zachowawcza, jeżeli
13) Dwa koła toczą się obok siebie z tą samą prędkością. Promień koła jest 2x większy niż koła 1. Prędkość kątowa koła drugiego jest:
14) Fala stojąca powstaje jako wynik interferencji dwóch biegnących fal sinusoidalnych, każdej o częstotliwości 100Hz. Odległość pomiędzy 2 a 5 węzłem wynosi 60cm. Długość fali dla każdej z 2 biegnących fal wynosi zatem:
15) Cztery cząstki poruszają się wzdłuż osi X. Ich położenia (w metrach) w funkcji czasu są dane przez zależności: 1: x(t)=3.5 – 2.7t3; 2: x(t)=3.5 + 2.7t3 ; 3: x(t)=3.5 + 2.7t2 ; 4: x(t)=3.5 – 3.4t - 2.7t2 Które z nich poruszają się ze stałym przyspieszeniem?
16) Poprzeczna fala biegnąca w strunie ma częstotliwość 100Hz, długość fali 0.04m i amplitudę 2mm. Maksymalne przyspieszenie punktów na strunie (wyrażone w m/s2) wyniesie:
17) Siła zachowawcza jest tylko jeżeli:
18) Elektron porusza się w płaszczyźnie kartki po torze kołowym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W środku okręgu powstaje wtedy pole magnetyczne skierowane
19) Drabina opiera się o ścianę, aby drabina mogła pozostawać w takiej pozycji:
20) jeżeli samochód jadący z prędkością v0 pokonuje zakręt o promieniu R na granicy poślizgu. Jeżeli jego prędkość zmaleje 3x to promień najciaśniejszego zakrętu jaki może pokonać samochód na tej drodze wyniesie
21) Bezwładność ciała powoduje, że ciało
22) Dwa identyczne kamertony drgają z częstotliwością 256Hz. Na jeden z nich opuszczono kroplę wosku w wyniku czego uległ on odstrojeniu. Jeżeli na skutek tego słyszane są dudnienia powtarzające się 6 razy na sekundę to okres kamertonu obciążonego woskiem wynosi:
23) Piszczałka organowa Y (otwarta na obu końcach) jest 2x dłuższa niż piszczałka „X” (otwarta na jednym końcu). Stosunek ich częstotliwości podstawowych fx i fy wyniesie:
24) Dwa powietrzne kondensatory płaskie o takiej samej odległości między okładkami, ale róznej pojemności połączone są równolegle i podłączone do baterii. Wielkość, której wartość NIE jest identyczna dla tych kondensatorów po ich naładowaniu to
25) Magnetyczny moment dipolowy pętli z prądem jest skierowany w dodatnim kierunku osi z. Jeżeli jednorodne pole magnetyczne jest skierowane w dodatnim kierunku osi x to moment sił od pola magnetycznego działających na pętlę będzie skierowany
26) Źródło dźwięku o częstotliwości 1kHz porusza się w kierunku obserwatora z prędkością 100m/s. Obserwator również porusza się w kierunku źródła z prędkością o tej samej wartości. Jeżeli prędkość dźwięku w ośrodku wynosi 340m/s obserwator usłyszy dźwięk o częstotliwości
27) Cząstka porusza się wzdłuż osi x. Jeżeli ma ona dodatnie i rosnące w czasie przyspieszenie to:
28) Prędkość ciała poruszającego się wzdłuż osi x zmienia się od v1 do v2. Dla jakich wartości prędkości v1 i v2 praca wykonana nad ciałem przez siły zewnętrzne była dodatnia?
29) Cząstka obdarzona ładunkiem elektrycznym jest umieszczona w polu elektrycznym które jest niejednorodne w przestrzeni. Cząstka nie dozna działania siły od tego pola jeżeli:
30) Cząstka porusza się wzdłuż osi x. Jej pęd w funkcji został pokazany na wykresie. Uszereguj ponumerowane zakresy w zależności od wartości siły działającej na cząstkę od najmniejszej do największej:
31) Cząstka jest w prostym ruchu harmonicznym o okresie T. W chwili t = 0 znajduje się w połowie drogi między położeniem równowagi a maksymalnym wychyleniem. Następnym razem znajdzie się w tym położeniu po czasie
32) Która z krzywych pokazanych na rysunku przedstawia składową pionową prędkości w funkcji czasu dla ciała wystrzelonego ku górze pod kątem 45 st do poziomu?
33) Ciała A i B oddziałują ze sobą za pomocą sił zarówno zachowawczych jak i niezachowawczych. Niech Eka i EKB są energiami kinetycznymi tych ciał. Ep en. potencjalną a Ewew energią wewnętrzną (np. cieplną). Jeżeli nie działają żadne siły zewnętrzne to wtedy zachowana jest suma energii
34) Proton (p) i elektron (e) leżą na osi x, kierunki natężenia pole elektrycznego w pkt. 1,2,3 są następujące:
35) Jednorodny walec wykonany z ołowiu ma taką samą masę i wysokość jak walec wykonany z drewna. Moment bezwładności walca ołowiowego w porównaniu z walcem drewnianym będzie
36) Dwie cząstki mają ładunki Q oraz –Q. Aby siła wywierana na 3 ładunek była równa zeru musiałby on być umieszczony
37) Jeżeli całkowity pęd układu ulega zmianie to
38) Prędkość dźwięku w ośrodku zależy od
39) W ruchu harmonicznym wartość przyspieszenia jest
40) Samochód o napędzie na tylną oś przyspiesza na poziomej nawierzchni. Zwroty sił tarcia działających na opony są
41) Moment bezwładności koła nie zależy od:
42) Które z poniższych ciał ma największą energię kinetyczną?
43) Dla ciała w równowadze suma momentów sił na nie działających znika TYLKO wtedy ,gdy każdy moment jest liczony względem
44) Który z poniższych przykładów NIE opisuje ruchu przyspieszonego?
45) Siły „akcji” i „reakcji” nie równoważą się wzajemnie ponieważ:
46) Wypadkowy, niezerowy moment siły powoduje zawsze
47) Źródło emituje dźwięk o częstotliwości 1000Hz. W pierwszym (I) przypadku źródło porusza się z prędkością 100m/s w kierunku spoczywającego obserwatora, a drugim (II) obserwator porusza się z prędkością 100m/s w kierunku spoczywającego źródła. Prędkość dźwięku wynosi 340m/s. Częstotliwości odbierane przez obserwatora w tych przypadkach wynoszą: (kolejno I i II – oba w Hz)
48) Lecący pocisk eksploduje rozpadając się na kilka fragmentów. Całkowity pęd wszystkich fragmentów tuż po wybuchu
49) Ruch drgający musi być harmoniczny jeżeli:
50) Dwa koła toczą się obok siebie z tą samą prędkością. Promień koła 2 jest 2x większy niż koła 1. Prędkość kątowa koła drugiego jest:
51) Ciało porusza się wzdłuż osi x. Jeżeli jego przyspieszenie jest dodatnie i rosnące to:
52) Cienkościenna rura toczy się bez poślizgu po poziomej powierzchni. Stosunek energii kinetycznej jej ruchu postępowego do energii kinetycznej ruchu obrotowego (względem środka masy) jest równy:
53) Fala stojąca powstaje jako wynik interferencji dwóch biegnących fal sinusoidalnych, każdej o częstotliwości 100Hz. Odległość pomiędzy 2 a 5 węzłem wynosi 60cm. Długość fali dla każdej z 2 biegnących fal wynosi zatem
54) Wielkość przyspieszenia planety w jej ruchu wokół Słońca jest proporcjonalna do (to może być źle)
55) Jednakowe siły F działają na izolowane ciała A i B. Masa ciała B jest 3x większa od masy ciała A. Wartość przyspieszenia ciała A będzie
56) Dwa ciała spadają obok siebie, przy czym opór powietrza jest pomijalnie mały. Jeżeli w pewnej chwili jedno z nich dozna dodatkowego poziomego przyspieszenia podczas spadku, to:
57) Obiekt porusza się po okręgu ze stałą prędkością. Praca siły dośrodkowej jest równa zero, ponieważ
58) Wektor prędkości kątowej obracającego się ciała skierowany jest ku górze. Jeżeli wektor przyspieszenia kątowego skierowany jest ku dołowi, to:
59) Pewien samochód poruszający się z prędkością v1 wchodzi w płaski zakręt o promieniu R na granicy poślizgu. Jeżeli jego prędkość jest 2x większa to promień najciaśniejszego zakrętu w jaki może wejść ten samochód bez poślizgu wynosi:
60) W ruchu harmonicznym prostym wartość bezwzględna przyspieszenia jest największa gdy:
61) Sinusoidalna fala poprzeczna rozchodzi się wzdłuż struny. Dowolny punkt struny
62) Ziemia wywiera siłę grawitacji na Księżyc pozostający na orbicie. Siłą reakcji odpowiadającą tej sile (w sensie 3 zasady dynamiki Newtona) jest
63) Dwa małe, naładowane ciała odpychają się wzajemnie siłą F, gdy znajdują się w odległości d od siebie. Jeżeli wartość ładunku na każdym z nich zmniejszyć 4x a odległość zredukować do połowy odległości początkowej to siła odpychania będzie miała wartość:
64) Woda płynie przez przewężenie w poziomej rurze. W przewężeniu prędkość (v) i ciśnienie(p) zmieniają się następująco: (to może być źle)
65) Dwie fale biegnące y1 = A sin[k(x- vt)] oraz y2 = A sin[k(x- vt)] nakładają się na tej samej strunie. Odległość między sąsiednimi węzłami wynosi
66) Podczas rzutu pionowego przyspieszenie piłki jest
67) (odpowiedź wielokrotnego wyboru, bo nikt nie odpowiedział na to pytanie) Dwa walce toczą się początkowo po poziomej powierzchni po czym wjeżdżają na równie pochyłe. Walec A wtacza się bez poślizgu, natomiast walec B porusza się po idealnie gładkiej równi bez tarcia, jeżeli kąty nachylenia równi są jednakowe, to:
68) W ruchu harmonicznym wartość przyspieszenia jest
69) (wielokrotnego wyboru bo były podane dwie możliwe odpowiedzi) Cząstka jest w prostym ruchu harmonicznym o okresie T. W chwili t = 0 znajduje się w połowie drogi między położeniem równowagi a maksymalnym wychyleniem. Następnym razem znajdzie się w tym położeniu po czasie
70) Ciało porusza się ze stałą prędkością w układzie inercjalnym jeżeli:
71) Opór elektryczny właściwy materiału spełniającego prawo Ohma zależy od
72) W pewnym podręczniku do fizyki pokazano na rysunku obszar w przestrzeni, w którym dwie linie sił pola elektrycznego przecinają się. Możemy wnioskować, że
73) (tu wielokrotnego wyboru bo były dwie prawdopodobne odpowiedzi) Dwa pociski wystrzelono z armat, jeden z nich na wschód pod kątem 45 st do poziomu a drugi n zachód pod kątem 30 st do poziomu. względne przyspieszenie tych dwu pocisków w czasie lotu
74) Powietrzny kondensator płaski ma pojemność 1pF. Jeżeli odległość między okładkami zostanie zwiększona dwukrotnie a następnie przestrzeń między nimi wypełniona będzie woskiem to pojemność kondensatora wzrośnie do 2pF. W takim razie względna przenikalność dielektryczna wosku musi wynosić:
75) Człowiek, trzymający ręce przy ciele, stoi na lekkim obracającym się bez tarcia stoliku. Kiedy wyprostuje swoje ręce:
76) Prąd stały przepływa przez cewkę. Cewka będzie
77) Dwa jednorodne płaskie krążki mają te same masy i te same grubości (wysokości) lecz wykonane są z różnych materiałów. Mniejszy moment bezwładności będzie posiadał krążek
78) Kondensator jest połączony szeregowo z cewką. W chwili t = 0 prąd w obwodzie jest równy zeru a kondensator naładowany. Jeżeli T oznacza okres drgań własnych obwodu LC to ładunek zgromadzony na kondensatorze będzie znów (po raz pierwszy) maksymalny po czasie
79) Dwa kondensatory są identyczne, z wyjątkiem tego, że jeden jest powietrzny a drugi wypełniony olejem. Na obu kondensatorach zgromadzono ten sam ładunek. Stosunek natężeń pól w obu kondensatorach
80) (Na to pytanie nie było odpowiedzi, dlatego wielokrotnego) Jeżeli koło obraca się ze stałą prędkością kątową i wykonuje 10 obrotów w czasie 10 sekund to jego prędkość kątowa wyniesie w przybliżeniu:
i 18 innych...