Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (WCh PWr), test z chemii

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (WCh PWr) Test dla studentów z chemii. Test składa się z 86 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (WCh PWr)"

1) Ergonomia jest to nauka, której celem jest:
2) Na wiedzę ergonomiczną składają się:
3) Na etapie projektowania urządzenia i stanowiska roboczego mamy do czynienia z:
4) Do czego dąży ergonomia korekcyjna:
5) Stanowisko pracy to:
6) Co należy dostosować do człowieka przy projektowaniu stanowiska pracy?
7) Co stanowi pierwszoplanową rolę w procesie projektowania?
8) Jakie czynności dokonuje się na etapie tworzenia koncepcji?
9) Podstawowe kryteria w kształtowaniu stanowiska pracy to:
10) Jakie wyróżniamy cechy barw?
11) Jakie wyróżniamy kody barwne?
12) Co to jest fantom?
13) W jakim celu i kiedy stosuje się modelowanie fizyczne stanowiska pracy?
14) Jak często wykorzystujemy technikę komputerową przy projektowaniu?
15) Co to jest najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS)?
16) W jakich jednostkach określa się natężenie oświetlenia?
17) Schemat system - człowiek - obiekt techniczny przedstawia:
18) Jaki rodzaj szkodliwego działania pyłów na organizm człowieka jest przyczyną pylicy?
19) Przez hałas rozumiemy:
20) Tzw. "choroba białych palców" to choroba mogąca powstać na skutek zawodowego narażenia na:
21) Dla wysiłków statycznych typowe są następujące zjawiska, z wyjątkiem:
22) Jaka jest dopuszczalna wartość poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8godzinnego dnia pracy ze względu na ochronę słuchu?
23) W jakiej strefie dopuszczalny czas przebywania pracownika uzależniony jest od natężenia pola na stanowisku pracy
24) Jakie parametry pola elektromagnetycznego mają negatywny wpływ na organizm człowieka?
25) Czułość normalnego ucha ludzkiego jest największa na dźwięki w zakresie częstotliwości:
26) Istotą ergonomii jest dostosowanie:
27) Dźwięki słyszalne są to dźwięki o częstotliwościach:
28) Drgania mechaniczne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy to drgania rozprzestrzeniające się w:
29) Ergonomia korekcyjna zajmuje się:
30) Nazwę ergonomia po raz pierwszy użył:
31) Ergonomia koncepcyjna zajmuje się:
32) W jakich fazach powinna być realizowana diagnostyka ergonomiczna środka technicznego?
33) W samochodzie potencjalnym źródłem drgań o działaniu ogólnym na organizm człowieka jest:
34) Jakie są podstawowe rodzaje oświetlenia?
35) Podstawowe parametry oświetlenia to:
36) Olśnienie:
37) Miarą intensywności drgań przyjętą przy ocenie narażenia człowieka na drgania jest:
38) Państwowa Inspekcja Pracy podlega:
39) Pracownika, który dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych, nie może ukarać karą regulaminową, jeśli od powzięcia wiadomości o tym naruszeniu upłynęło:
40) Pracownika, który dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych, nie może ukarać karą regulaminową, jeśli od dopuszczenia się tego naruszenia upłynęło:
41) Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż:
42) Pracownik uległ w pracy wypadkowi, w wyniku czego niezdolność do pracy wyniosła 30 dni. W związku z tym:
43) W przypadku ślubu dziecka pracownikowi pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia pracownikowi w ilości:
44) Prawo do pierwszego urlopu pracownik uzyskuje po:
45) Pracownikowi zwolnionemu dyscyplinarnie należy wydać świadectwo pracy:
46) Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku pielęgniarki, nie może przekraczać:
47) Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniony od:
48) Za pracę w porze nocnej przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości
49) Dzienny czas pracy w zakładzie jest liczony od chwili:
50) Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:
51) Umowa na wykonanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to:
52) Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku administracyjno-biurowym, nie może przekraczać:
53) Pracownik może wystąpić do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy:
54) Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:
55) Z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegają potrąceniu:
56) Pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy. W związku z nieobecnością w pracy z tego tytułu pracownikowi przysługuje prawo do:
57) Roczny limit godzin nadliczbowych dla pracownika wynosi:
58) Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi:
59) Liczba godzin nadliczbowych nie może przekraczać dla pracownika:
60) Pracownikowi, który przepracował 2 miesiące, przysługuje zwolnienie na poszukanie pracy w ilości:
61) W przypadku zgonu ojczyma pracownika pracodawca jest zobowiązany udzielić zwolnienia pracownikowi ilości:
62) Stosunek pracy nawiązuje się w dniu:
63) Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić, jeżeli od uzyskania wiadomości uzasadniającej takie rozwiązanie umowy upłynął okres:
64) Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny po przepracowaniu miesiąca wynosi:
65) Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi:
66) Czy kobietę w ciąży wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych:
67) Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:
68) Kobieta zatrudniona przy stałej pracy przy przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów może jednorazowo prosić:
69) Kobieta została zatrudniona na czas określony wynoszący 4 miesiące. W pierwszym miesiącu pracy przyniosła zaświadczenie o ciąży:
70) Kobietom w ciąży i w okresie karmienia prace w pozycji stojącej w czasie zmiany roboczej są:
71) Czy kobietę opiekującą się dwuletnim synem można zatrudniać w godzinach nadliczbowych?
72) Kobietę w ciąży można zatrudniać:
73) Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów w szkołach i placówkach publicznych wydał:
74) Zatrudnianie przy pracy z lekami cytostatycznymi kobiet w okresie karmienia piersią jest:
75) Prace stwarzające ryzyko zakażenia wirusem ospy wietrznej są dla kobiet w ciąży:
76) Prace stwarzające ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B są dla kobiet w okresie karmienia:
77) Prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych są dla kobiet w ciąży:
78) Zatrudnianie osób młodocianych w wieku do 16 lat w placówkach służby zdrowia jest:
79) Zatrudnianie młodocianych w szpitalach zakaźnych jest:
80) Prace przy obsłudze monitorów ekranowych przez kobiety w ciąży są: