Człowiek w społeczeństwie, test z WOSu

Test zawiera pytania z WOSu dotyczące roli człowieka w społeczeństwie. Test dla liceum z WOSu. Test składa się z 12 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Człowiek w społeczeństwie"

1) Zaznacz koncepcje wpływu społeczeństwa na człowieka.
2) Której koncepcji to definicja?

"Człowiek kieruje się własnymi potrzebami i popędami, które decydują o jego zachowaniu. Reaguje na bodźce płynące ze środowiska, które wpływają na sposób zaspokajania potrzeb i popędów, chociaż nie zawsze to sobie uświadamia."
3) Której koncepcji to definicja?

"Zachowaniem człowieka rządzi środowisko, w którym żyje, gdyż poprzez odpowiednie bodźce ( kary i nagrody ) wpaja określone, akceptowane przez innych formy zachowań."
4) Której koncepcji to definicja?

"Jednostka jest autonomiczną całością, na którą mają wpływ zarówno bodźce z otoczenia, jak i wewnętrzne potrzeby oraz popędy. Człowiek może jednak modyfikować swoje zachowania. Nie działa jak automat, zgodnie z zasadą bodziec -> reakcja, lecz kieruje się własnymi przemyśleniami, odczuciami i wartościami."
5) Poczucie własnej odrębności, świadomość autonomicznego istnienia, odrębnego od otaczającego świata i ludzi to:
6) Uporządkowany, oparty na określonym systemie wartości zbiór zasad, którymi jednostka kieruje się w życiu społecznym. Powstaje w wyniku doświadczenia życiowego. Jest to:
7) Jakie wyróżniamy rodzaje mentalności?
8) Czego dotyczy poniższa definicja?

"Wiążą się z poczuciem braku, niedostatku czegoś, co człowiekowi jest niezbędne do życia. Wyróżniamy biologiczne i psychiczne."
9) "Pewne przekonania oraz stosunek do danego przedmiotu, zjawiska, osoby, jak również dyspozycje, czyli skłonności do określonych zachowań wobec nich."

Powyższa definicja mówi o...
10) Uzupełnij:

"Człowiek podczas procesu wychowania zapoznaje się z obowiązującym w społeczeństwie systemem wartości, nabywa wiedzy o normach i zasadach, które są w społeczeństwie akceptowane. W ten sposób może w nim bezkonfliktowo funkcjonować. Proces ten nosi miano ......."
11) Uzupełnij:

"Potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki jako bytu biologicznego to potrzeby ......."
12) Zaznacz potrzeby psychiczne