Prawa chemiczne, test z chemii

Zestawienie praw chemicznych. Test wiedzy online z chemii. Test składa się z 8 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Prawa chemiczne"

1) Równe objętości dowolnego gazu zawierają w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury równe ilości cząsteczek.
2) Przy stałej masie gazu i w stałej temperaturze ciśnienie i objętość gazu są wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi, co oznacza, że ich iloczyn jest stały, a wzrost lub spadek ciśnienia powoduje wzrost lub spadek objętości (i odwrotnie).
3) Przy stałej masie gazu i pod stałym ciśnieniem objętość gazu i jego temperatura są wielkościami wprost proporcjonalnymi, co oznacza, że ich stosunek jest wielkością stałą, a wzrost lub spadek jednej spośród nich powoduje wzrost lub spadek drugiej.
4) Ciśnienie, jakie wywiera mieszanina gazów jest równe sumie ciśnień wywieranych przez poszczególne składniki tej mieszaniny (przy czym przez ciśnienie wywierane przez składnik mieszaniny rozumie się ciśnienie, jakie składnik ten wywierałby gdyby sam znajdował sie w tej samej objętości i w tych samych warunkach).
5) Masa substancji, jaka podczas elektrolizy wydzieli się na katodzie lub anodzie jest wprost proporcjonalna do wielkości ładunku elektrycznego, jaki został przepuszczony przez elektrolizer.
6) Masy substancji wydzielonych przy tym samym ładunku są wprost proporcjonalne do mas równoważnikowych tych substancji, czyli mas, jakie wydzieliłyby się gdyby ładunek był równy 96500 c (1 faradaj).
7) Stosunek szybkości dyfuzji gazu 1, do szybkości dyfuzji gazu 2, jest równy stosunkowi masy cząsteczkowej gazu 2 pod pierwiastkiem, do masy cząsteczkowej gazu 1 pod pierwiastkiem.
8) W stałej temperaturze rozpuszczalność gazu w cieczy jest wprost proporcjonalna do ciśnienia parcjalnego tego gazu znajdującego się nad cieczą.