Test z języka angielskiego

MSR 36, 12,15

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście MSR 36, 12,15 znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Głównym zadaniem MSR 36 „Utrata wartości aktywów” jest:
Pytanie 2:
Wartość odzyskiwalna to inaczej:
Pytanie 3:
Ośrodek wypracowujący środki pieniężne to inaczej:
Pytanie 4:
Test na utratę wartości przeprowadza się:
Pytanie 5:
Można zaniechać testu na utratę wartości w przypadku, kiedy:
Pytanie 6:
Duża sieć polskich dyskontów spożywczych RINO weszła na rynek węgierski. W ciągu pierwszych trzech lat działalności otwarła ponad 40 placówek w największych węgierskich miastach. Oddział ten dla celów zarządczych został oznaczony CGU HUN. W ostatnim miesiącu zarząd spółki RINO z zaskoczeniem i niedowierzaniem dowiedział się z pewnego źródła o planowanym przez rząd węgierski planie wprowadzenia niedziel z zakazem handlu. Co w takiej sytuacji powinien zrobić zarząd spółki ?
Pytanie 7:
Utrata wartości środka trwałego którego wartość wcześniej nie była aktualizowana spowoduje konieczność :
Pytanie 8:
Kilka lat temu spółka LOTOS zakupiła platformę wiertniczą na Morzu Północnym oznaczoną jako J23. Wewnętrzne źródła informacji nie wskazują na możliwość utraty wartości. Jednak, zewnętrzne źródła informacji wskazują na spadek cen ropy naftowej. W międzyczasie TESLA Co. rozpoczęła masową produkcję samochodów osobowych i ciężarowych z silnikiem elektrycznym. Co powinien w takiej sytuacji zrobić zarząd spółki LOTOS?
Pytanie 9:
Międzynarodowa korporacja PM z przemysłu tytoniowego otwarła kilka lat temu fabrykę w Polsce oznaczoną jako CGU101. Wytwarzane w tej fabryce produkty są sprzedawane w całej Europie. Dostępne raporty i informacje ekonomiczne wskazują na nadchodzący kryzys finansowy w Europie, który przekłada się na zachowania społeczne. Ludzie są bardziej nerwowi i skłonni do palenia tytoniu. Co w takiej sytuacji powinien zrobić zarząd PM
Pytanie 10:
Fukushima (Japonia) –11 marca 2011 w wyniku trzęsienia ziemi, a następnie tsunami miał miejsce wypadek w elektrowni atomowej. W rezultacie substancje radioaktywne dostały się do środowiska. Energia wytwarzana z elektrowni atomowych została poddana krytyce. Rząd RFN zapowiedział wycofanie wsparcia rządowego dla elektrowni atomowych, a w odleglejszym horyzoncie czasowym (2022 r.) ich zamknięcie. Zarząd RWE Power AG powinien w takiej sytuacji:
Pytanie 11:
W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości majątku korporacyjnego należy
Pytanie 12:
W strukturze spółki AB znajduje się zakład produkcyjny A zlokalizowany w Kozienicach Górnych, który wytwarza półfabrykaty, które następnie są przekazywane do zakładu produkcyjnego B zlokalizowanego w Kozienicach Dolnych. Zakład B z dostarczonych półfabrykatów wytwarza produkt końcowy, który jest sprzedawany na rynku. W takim przypadku jako ośrodki wypracowujące środki pieniężne można określić:
Pytanie 13:
Kwota utraty wartości odnoszona do ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest alokowana
Pytanie 14:
Wartość bilansowa składnika aktywów (z wyjątkiem wartości firmy), która została podwyższona w wyniku odwrócenia odpisu aktualizacyjnego z tytułu utraty wartości:
Pytanie 15:
Z punktu widzenia testu na utratę wartości (MSR 36), aktywa związane z pracą centrum badawczego (R&D), które wykonuje projekty dla różnych linii produktowych i ośrodków firmy, powinno być klasyfikowane jako
Pytanie 16:
Nowy standard MSSF 15 „Przychody z kontraktów (umów) z klientami” :
Pytanie 17:
Należy uszeregować poniższe kroki rozpoznania przychodów z umowy: 1) Ujęcie przychodów w chwili wypełnienia obowiązku realizacji świadczeń 2) Określenie ceny transakcji, która odzwierciedla wartość wynagrodzenia 3) Identyfikacja umowy 4) Ustalenie poszczególnych świadczeń objętych umową 5) Alokacja ceny transakcji do obowiązków realizacji świadczeń
Pytanie 18:
Zgodnie z MSSF 15 każda obietnica przekazania klientowi towaru, produktu lub usługi, która jest odrębna lub zestaw odrębnych dóbr lub usług, które są takie same i są przekazywane w ten sam sposób są określane jako:
Pytanie 19:
Zgodnie z MSSF 15, aby dany towar/produkt lub usługa mogła zostać uznana za odrębną (tzw. distinct) w umowie to wtedy:
Pytanie 20:
Spółka NOVA zawarła umowę z firmą budowlaną ABC na budowę siedziby władz spółki na wyspie na jeziorze. W ramach umowy spółka ABC ma wybudować most na wyspę oraz budynek na wyspie. Zgodnie z MSSF w ramach umowy można wyróżnić
Pytanie 21:
Zgodnie z MSSF 15 obowiązek wykonania wynikający z umowy może być wykonany:
Pytanie 22:
W jednostce X szacowana kwota podatku dotycząca roku 2019 została ujęta 30/12/2019 na koncie „Podatek dochodowy” w kwocie 70 000 PLN. 25/03/2020 jednostka zapłaciła do urzędu skarbowego podatek w kwocie 77 000 PLN. 28/12/2020 kwota podatku dochodowego dotycząca 2020 roku jest szacowana na 81 000 PLN. Przy założeniu, że nie zmienia się podatek odroczony na dzień 31/12/2020 jednostka powinna wykazać:
Pytanie 23:
Koszty, które zostały ujęte w księgach rachunkowych, ale wg prawa podatkowego nigdy nie zostaną uznane za koszty uzyskania przychodu, powodują powstanie tzw.:
Pytanie 24:
Ujemne różnice przejściowe:
Pytanie 25:
Obciążenie podatkowe to inaczej:
Pytanie 26:
Dodatnie różnice przejściowe:
Pytanie 27:
Jeżeli wartość bilansowa zobowiązań wynosi 10 000 zł, natomiast wartość podatkowa 0 zł, to przy 19% stopie podatku:
Pytanie 28:
W uproszczonym modelu (bez innych obciążeń wyniku finansowego) kwotę zysk netto ustala się w następujący sposób:
Pytanie 29:
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oznaczają
Pytanie 30:
Kwota podatku odroczonego jest liczona jako:
Pytanie 31:
Metoda rachunkowości podatku odroczonego, która koncentruje się na różnicach powstałych między momentami ujmowania przychodów i kosztów dla celów sprawozdawczości finansowej oraz celów podatkowych to tzw. metoda:
Pytanie 32:
Metoda różnic czasowych:
Pytanie 33:
Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego: