Geologia regionalna AGH alfabetyczne, test z geografii

Test dla studentów z geografii. Test składa się z 333 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Geologia regionalna AGH alfabetyczne"

1) Alpejskim elementem Sudetów jest
2) Andezyty mioceńskie pojawiają się w
3) Antekliza Suwalsko-Mazurska kontaktuje z
4) Antyklina Chęcińska jest elementem
5) Antyklina Gielniowa i antyklina Radoszyc są rozdzielone niecką
6) Antyklina Kamienia Pomorskiego leży w
7) Antyklina Kłodawy-Izbicy jest elementem
8) Antyklinorium Dolnego Sanu jest przedłużeniem
9) Antyklinorium Dolnego Sanu zbudowane jest z
10) Antyklinorium środkowopolskie składa się z
11) Archaicznym elementem Sudetów jest metamorfik
12) Blok Beskidu Małego od bloku Beskidu Śląskiego oddziela uskok
13) Blok Beskidu Małego zbudowany jest z
14) Blok przedsudecki graniczy od północy z
15) Blok przedsudecki to utwory prekambru przykryte przez
16) Brekcja lisowska to osad
17) Centralna Depresja Karpacka wypełnia głównie
18) Centralne masywy granitowe platformy wschodnioeuropejskiej to
19) Charakterystycznymi wydzieleniami dla jednostki siar płaszczowiny magurskiej są
20) Cieszynity występują w obrębie jednostki
21) Czapkami krystalicznymi w Tatrach są czapki
22) Czerwone margle globotrucanowe są określane jako formacja ... i mają wiek ...
23) Czerwone wapienie bulaste z amonitami występują w
24) Do cyklotemu I zaliczamy
25) Do grupy łękowej GZW zaliczane są warstwy
26) Do jednostki strażowskiej należą
27) Do największych złóż węgla brunatnego w Polsce należą
28) Do płaszczowiny wierchowej należą jednostki
29) Do płaszczowiny wierchowej NIE należą jednostki
30) Do starszej osłony skałkowej w PPS zaliczamy
31) Do utworów wapienia muszlowego na monoklinie śląsko-krakowskiej zaliczamy warstwy
32) Dolnośląskie Zagłębie Węglowe budują utwory
33) Dolny dewon strefy łysogórskiej jest rozwinięty jako
34) Dolny dewon w strefie kieleckiej jest wykształcony w facjach
35) Dolny karbon w niecce śródsudeckiej jest wykształcony jako
36) Dolny karbon w G. Bardzkich jest rozwinięty jako formacja
37) Dolny karbon w G. Bardzkich jest reprezentowany jako
38) Dolny ordowik w G. Świętokrzyskich jest wykształcony jako
39) Dolny trias w obrzeżeniu G. Świętokrzyskich jest rozwinięty jako
40) Dolny wapień muszlowy na monoklinie śląsko-krakowskiej jest wykształcony jako
41) Dolomity z Ramsau występują w jednostce
42) Dolomity z Watterstein występują w obrębie jednostki
43) Dyslokacja łysogórska oddziela antyklinorium ... od ...
44) Elementa prekambryjski metamorfiku G. Kaczawskich to
45) Elementami płaszczowiny wierchowej są
46) Elementami tektonicznymi GZW są
47) Elementami tektonicznymi N części antyklinorium kujawskiego są
48) Elementami tektonicznymi strefy kieleckiej są
49) Elementami wyniesionymi platformy wschodnioeuropejskiej w N Polsce są
50) Eocen w jednostce podśląskiej jest wykształcony jako
51) Ewaporaty wyst. w N Polsce w osadach wieku
52) Facja kujawsko-pomorska cechsztynu N Polski charak. się
53) Fałd Skorkowa to struktura wchodząca w skład
54) Fałdowania w Pieninach miały miejsce
55) Formacja jarmucka NIE pojawia się w jednostce
56) Formacja jarmucka pojawia się w jednostce
57) Formacja malcowa występuje w jednostce
58) Formacja produktywna LZW jest reprezentowana przez warstwy
59) Formację produktywną LZW rozpoczynają warstwy
60) Formacja produktywna węgla brunatnego ma wiek
61) Formacja radiolarytów z Czajakowej reprezentuje
62) Formacja radiolarytów z Sokolicy należy do
63) Formacja salinarna (sole) jest najlepiej wykształcona na
64) Formacja wapienia pienińskiego jest wykształcona jako ... i ma wiek ...
65) Formacje margli z Jaworek występują w
66) Formacje młodszej osłony skałkowej PPS reprezentują
67) Formacje osłony skałkowej PPS reprezentują
68) Formacja ropianicka pojawia się w
69) Formację produktywną GZW budują m.in.
70) Fundament krystaliczny jest najwyżej podniesiony na
71) G. Świętokrzyskie są zbudowane z
72) Formacja sromowiecka jest wykształcona jako ... i ma wiek ...
73) Glinki Grojeckie są osadem
74) Glinki grojeckie to typowy osad
75) Główną rolę w budowie synkliny bodzentyńskiej odgrywają utwory
76) Główne formacje produktywne są związane ze skałami wieku
77) Svekofenokarelskie struktury metamorficzne w N-E Polsce reprezentowane są przez kompleksy
78) Gł elementami antyklinarnymi antyklinorium pomorskiego są
79) Gł elementami tektonicznymi antyklinorium pomorskiego są
80) Gł facjami karbonu dolnego GZW są facja ... i facja ...
i 253 innych...