AiWIF, test z ekonomii

Test wiedzy online z ekonomii. Test składa się z 22 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "AiWIF"

1) Oblicz cenę 26-tygodniowego bonu skarbowego o wartości nominalnej 100 EUR, który jest sprzedawany na przetargu po stopie rentowności 5%
2) Akcje spółki XYZ są obecnie sprzedawane po 20 PLN. Spółka właśnie wypłaciła dywidendę w wysokości 2,00 PLN na jedną akcję. Oczekiwane tempo wzrostu dywidendy jest stałe i wynosi 8% rocznie. Jaka jest wymagana stopa zwrotu z akcji spółki XYZ
3) Ile powinna wynosić cena terminowa 6-miesięcznego kontraktu terminowegfo na akcję spółki XYZ niewypłacającej dywidendy, jeżeli bieżąca cena akcji tej spółki wynosi 20 PLN, a wolna od ryzyka stopa procentowa jest równa 5% przy ciągłej kapitalizacji odsetek.
4) Prawo poboru to prawo nabycia:
5) Pozycja krótka w opcji call:
6) Procentowo określona obniżka ceny, którą uzyskuje odbiorca, jeśli zapłaci za towar natychmiast po otrzymaniu to:
7) Księgowa wartość akcji to:
8) Oblicz efektywną stopę zwrotu w skali roku(365 dni) z inwestycji w 52 - tygodniowy bon skarbowy o rentowności 10%
9) Ryzyko stopy procentowej można mierzyć za pomocą:
10) Oczekuje się, że spółka XYZ wypłaci dywidendę w wysokości 1,00 PLN na jedną akcję w końcu roku. Oczekiwane tempo wzrostu dywidendy jest stałe i wynosi 7% rocznie. Wymagana stopa zwrotu z akcji wynosi 15%. Jaka jest obecna cena jednej akcji spółki XYZ:
11) Prawdą jest, że:
12) Cena akcji spółki wypłacającej stałą dywidendę w wysokości 5 EUR o charakterze perpetuity, przy wymaganej stopie zwrotu 10% wynosi:
13) Kurs obligacji wynosi 95%. Wartość nominalna tej obligacji jest równa 100 PLN. Kupon wynosi 5% rocznie i jest płatny raz w roku. Oblicz cenę czystą obligacji dokładnie w połowie okresu między dwoma płatnościami kuponu
14) Jeżeli wartość długiej pozycji w 3-miesięcznym walutowym kontrakcie terminowym na kurs EUR/CHF wynosi 10 USD to wartość krótkiej pozycji w tym samym kontrakcie i w tym samym czasie jest równa:
15) Wskaźnik giełdowy EPS to:
16) Stopa dyskonta handlowego 91-dniowego bonu skarbowego o wartości 100 USD wynosi 10%. Cena tego bonu jest równa
17) Cechy obligacji: wartość nominalna 100 USD, cena 98 USD, kupon 3% płatny półrocznie. Bieżąca stopa dochodu obligacji wynosi:
18) Konwencja naliczania odsetek od obligacji act/act zachodzi wg:
19) Split akcji 4:3 oznacza:
20) Cena 15-letniej obligacji zerokuponowej o wartości nominalnej 100 USD, przy wymaganej stopie zwrotu 10% kapitalizowanej półrocznie wynosi:
21) Jeżeli cena akcji spółki XYZ wynosi 50 PLN cena wykonania 6-miesięcznej opcji kupna akcji spółki XYZ jest równa 40 PLN. Zysk inwestora po natychmiastowym wykonaniu trzech takich opcji, który zakupił je za 6 PLN/opcje, wynosi:
22) Instrumenty finansowe, które nie mogą być sprzedawane z dyskontem to: