Oczyszczanie i metody badań makrocząsteczek życia, test z biologii

Test dla studentów z biologii. Test składa się z 136 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Oczyszczanie i metody badań makrocząsteczek życia"

1) Do metod cytogenetyki klasycznej zaliczamy metodę:
2) Metody cytogenetyki klasycznej to:
3) Stwierdzenie czy konformacja białka zmienia się pod wpływem dołączanych ligandów UMOŻLIWIA metoda:
4) Która z technik NIE jest stosowana w cytogenetyce molekularnej:
5) Sonikacja to metoda homogenizacji która polega na:
6) Typ chromatografii adsorpcyjnej w której wykorzystuje się swoistość wiązania się dwóch substancji to
7) Elektroforeza jest zjawiskiem polegającym na:
8) Sonikacja to metoda homogenizacji, która polega na
9) Co jest metodą do RNA:
10) Aby uzyskać DNA z ekstraktów w chromatografii jonowymiennej:
11) Po wirowaniu przez 10 min z prędkością 800 g, w osadzie znajdują się:
12) W wirowaniu różnicowym, aby otrzymać w osadzie rybosomy należy wirować:
13) Permeabilizacja to:
14) Pierwszym etapem degradacji Edmana jest:
15) W metodzie chromatografii powinowactwa:
16) Które z poniższych stwierdzeń opisuje prawidłowo działanie chromatografii jonowymiennej:
17) W przypadku chromatografii jonowymiennej rozdział białek odbywa się według:
18) Płyn wymywający substancje zaabsorbowane na fazie stałej podczas chromatografii:
19) (...) prawoskrętne i lewoskrętne. Umożliwia to m.in. charakterystykę pofałdowania białka, porównywanie struktury i konformacji białek czy badanie stabilności konformacji białek pod wpływem stresu. Powyższy fragment opisuje:
20) jak nazywa się odmiana cieczowej chromatografii kolumnowej z użyciem eluentu pod wysokim ciśnieniem?
21) Wskaż eluenty stosowane w chromatografii cieczowej:
22) Metodami chromatografii można rozdzielić:
23) W przypadku chromatografii żelowej (size exclusion) białko A opuściło kolumnę wcześniej niż białko B, świadczy to o tym, że:
24) Wirowanie różnicowe NIE polega na:
25) Początkowy postęp w zrozumieniu dokładnej struktury rybosomu zawdzięcza się:
26) Stosując sedymentację szybkościową rozdziela się składniki ze względu na ich:
27) Związki wykazujące maksimum absorbancji przy długości fali 230 nm:
28) Stosując metodę izolacji DNA z wykorzystaniem metanolu i fenolu na granicy faz:
29) Stosując metodę izolacji DNA z wykorzystanie metanolu i fenolu, w fazie organicznej znajdziemy:
30) W jakim celu dodawany jest błękit bromofenolu i glicerol do próbki białka poddawanemu elektroforezie:
31) Wizualizację produktów na żelu agarozowym po wykonaniu elektroforezy umożliwia:
32) Tempo migracji cząsteczek w żelu agarozowym:
33) wskaż zdanie PRAWIDŁOWE:
34) Wskaż zdanie BŁĘDNE dot. agarozy
35) Założywszy, że mutacja wykrywana metodą RFLP wprowadza miejsce restrykcyjne, które pojawia się tylko w amplifikowanym fragmencie DNA to analizowany wzorzec prążków na żelu agarozowym to w przypadku heterozygoty:
36) Do przeprowadzenia elektroforezy w żelu agarozowym STOSUJE SIĘ bufor
37) Do sekwencjonowania DNA można użyć:
38) Metoda umożliwiająca identyfikację białek na podstawie stosunku masy do ładunku:
39) Które ze zdań jest prawdziwe:
40) Porządkując białka pod względem wielkości w czasie elektroforezy poliakryloamidowej w pionowym aparacie:
41) SDS i β-merkaptoetanol w elektroforezie w żelu poliakrylamidowym:
42) Wskaż zdanie POPRAWNIE opisujące elektroforezę w żelu poliakrylamidowym (białka i kawy nukelinowe)
43) Wskaż zdanie POPRAWNIE opisujące metodę Western Blot:
44) Metoda diagnostyczna oparta o PCR, która zakłada iż pojedyncze różnice w sekwencji powodują zróżnicowaną migrację i charakterystyczne położenie w żelu poliakrylamidowym to:
45) Metodą służącą do wykrywania określonych sekwencji RNA jest metoda:
46) Spośród wymienionych poniżej technik badawczych, wskaż tą, w której NIE SĄ wykorzystywane przeciwciała:
47) Do metod analizy białek NIE należy:
48) Która z poniżej wymienionych technika NIE BAZUJE na hybrydyzacji?
49) W jakiej metodzie badawczej używany jest fosforan wapnia?
50) Techniką genotypowania, która wykorzystuje endonukleazy restrykcyjne jest technika:
51) Modyfikacje elektroforezy która umożliwia rozdział białek w gradiencie PH:
52) Która z wymienionych metod służy do sekwencjonowania peptydów?
53) Technika umożliwiająca identyfikację różnej wielkości regionów lub całych chromosomów, dzięki powstawaniu w odpowiednich warunkach kompleksów DNA chromosomowego ze specyficzną sondą molekularną, to:
54) W pirosekwencjonowaniu używa się:
55) W przypadku sekwencjonowania DNA metoda Sanger’a kolejność nukleotydów w badanym DNA ustalamy poprzez:
56) Wskaż zdanie FAŁSZYWE, metoda terminacji wydłużania łańcucha to?
57) Wskaż zdanie BŁĘDNIE opisujące pirosekwencjonowanie:
58) Wskaż odpowiedź FAŁSZYWĄ. Dideoksyrybonukleotydy:
59) Załączony schemat przedstawia:
60) W sekwencjonowaniu metodą Sangera
61) Sekwencjonowanie przez odwracalną terminację:
62) W której z metod do wizualizacji nie używa się autoradiografii?
63) W sekwencjonowaniu cyklicznym materiałem wyjściowym jest zwykle:
64) Do metod sekwencjonowania należy:
65) Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące sekwencjonowania cyklicznego:
66) Dideoksynukleotydy to:
67) Sekwencjonowanie metodą chemicznej degradacji to inna nazwa:
68) “Jest najstarszą metodą sekwencjonowania klasycznego opartą na chemicznej degradacji łańcucha DNA. Składa się z 3 etapów : chemicznej modyfikacji zasady azotowej, usunięciu tej zasady i przecięciu nici DNA w miejscu AP. Matrycę do sekwencjonowania w tej metodzie może stanowić jedno- lub dwuniciowy DNA, wyznakowany radioaktywnie na końcu 5’”. Jaka to metoda:
69) Jak nazywa się metoda sekwencjonowania peptydów polegająca na kolejnym odrywaniu oznakowanych aminokwasów z N-końca cząsteczki peptydu?
70) Jaką metodę przedstawia poniższa rycina?
71) W przypadku sekwencjonowania DNA metodą Sanger’a, kolejność nukleotydów w badanym DNA ustalimy poprzez
72) Poniższe zdjęcie przedstawia wynik otrzymany po:
73) Na rycinie przedstawiono schemat diagnozowania molekularnego niedokrwistości sierpowatej metodą:
74) Fragment Klenowa polimerazy I DNA to enzym używany podczas:
75) Pirosekwencjonowanie polega na:
76) Techniką genotypowania, która wykorzystuje endonukleazy restrykcyjne jest technika:
77) Na rycinie przedstawiono:
78) Najbardziej precyzyjną metodą poznania struktury DNA jest:
79) W jakim celu w jednej z metod sekwencjonowania stosowana jest piperydyna?
80) Jak nazywamy sekwencjonowanie, w którym stosuje się odczynniki przecinające cząsteczki (…) określonych pozycjach nukleotydowych?
i 56 innych...