Bazy Danych, test z języka angielskiego

126 pytań, bazy danych Test wiedzy online z języka angielskiego. Test składa się z 126 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Bazy Danych"

1) Dwa związki wykluczające się można zastąpić:
2) Pola zawierające więcej niż jeden typ wartości to pola:
3) Operator LIKE może być wykorzystany:
4) Zapytania służące do przedstawiania danych są tworzone za pomocą polecenia SQL:
5) Tabela będąca wynikiem zapytania to:
6) Migawka to:
7) Jeśli w projekcie fizycznym pole biorące udział w relacji po stronie tabeli związanej ma ustawiony atrybut unikalności to relacja jest typu:
8) Stopień uczestnictwa tabeli podstawowej w relacji 1-1 wynosi:
9) Stopień uczestnictwa tabeli związanej w relacji 1-n może wynosić:
10) Wartość w polu musi być równa jednej z wartości występujących w polu będącym kluczem podstawowym w tabeli podstawowej. Mowa o:
11) Rozwiązanie problemu próżni nie wymaga:
12) Tabela zawierająca dodatkowe dane opisujące temat innej tabeli w bardziej szczegółowy sposób to tabela:
13) W skład integralności referencyjnej wchodzą:
14) Stopień uczestnictwa tabeli związanej w relacji 1-n wynosi:
15) Do przedstawiania dużej ilości danych w zwartej postaci służą kwerendy:
16) Do zatwierdzenia transakcji służy polecenie:
17) Dane semistrukturalne:
18) Klauzula CONSTRAINT w instrukcji CREATE TABLE:
19) Wskaż zdanie prawdziwe:
20) Zadaniem klucza podstawowego jest:
21) Problem wiatraka polega na:
22) Aby pole tabeli mogło być utworzone, musi posiadać co najmniej następujące atrybuty:
23) Identyczną rolę w formularzach spełniają:
24) W bazach danych nie występują tabele:
25) Jeśli w tabeli A muszą znajdować się rekordy zanim do tabeli B zostanie wprowadzony jakiś rekord, to:
26) Jeden klient może mieć pod opieką wielu pracowników. Z jednym klientem może być związanych dwóch pracowników: podstawowy i zastępca. W projekcie logicznym należy utworzyć:
27) Wskaż poprawną definicję relacji:
28) Cechą klucza podstawowego nie jest:
29) Zapytaniem funkcjonalnym nie jest kwerenda:
30) Typ autonumerowany jest wykorzystywany:
31) Próżnia polega na:
32) Indeksy mogą być:
33) Pole (lub kilka pól), które może pełnić rolę klucza podstawowego to klucz:
34) Cecha transakcji polegająca na tym, że wykonywane są wszystkie operacje albo żadna nosi nazwę:
35) Wykonując swoje zadanie optymalizatory nie korzystają z:
36) Na szybkość uzyskania danych z systemu bazodanowego największy wpływ ma:
37) Jeśli nie można usunąć rekordu z tabeli podstawowej dopóki istnieje co najmniej jeden odpowiadający mu rekord w tabeli związanej, między tymi tabelami istnieje:
38) Naturalne lub sztuczne mogą być klucze:
39) Wskaż instrukcję, która doprowadzi do utworzenia tabeli w bazie danych (UWAGA: błędy nie są spowodowane różnicą w nazewnictwie typów pól):
40) Wskaż zadanie prawdziwe:
41) W formularzu jednokolumnowym wyświetlane są dane:
42) Aby można było skorzystać z funkcji agregujących, w zapytaniu należy:
43) Atrybutem pola w tabeli bazy danych nie jest:
44) Reguły usuwania mają zastosowane:
45) Operacje są widoczne w bazie danych dopiero po zatwierdzeniu transakcji. Opisywana cecha oznacza, że transakcja jest:
46) 46. Pole biorące udział w relacji po stronie tabeli związanej nazywane jest kluczem:
47) 47. Konieczność istnienia klucza podstawowego wskazywana jest w regułach integralności:
48) 48. Tabele A i B są połączone relacją 1-n. A jest tabelą podstawową, B – związaną. W tabeli A jest 20 rekordów, w tabeli B jest 5 rekordów. Ile rekordów będzie w tabeli będącej wynikiem połączenia zewnętrznego tabel A i B przy założeniu, że wszystkie rekordy w tabeli związanej odpowiadają temu samemu rekordowi w tabeli podstawowej?
49) 49. Operatorem specyficznym dla SQL, nie występującym w innych językach programowania jest:
50) 50. Kluczem obcym jest pole autonumerowane. W związku z tym:
51) 51. Pojedynczemu rekordowi z tabeli związanej może odpowiadać najwyżej jeden rekord w tabeli podstawowej. Z tego fragmentu definicji wynika, że:
52) 52. Jeśli w projekcie fizycznym bazy danych pole biorące udział w relacji po stronie tabeli związanej to klucz podstawowy tej tabeli to relacja jest typu:
53) 53. Jeśli w tabeli podstawowej kluczem podstawowym jest pole autonumerowane, to kluczem obcym musi być pole:
54) 54. Elementem formularza, który nie umożliwia użytkownikowi wpisania bądź wskazania wartości jest:
55) 55. Klucz obcy:
56) 56. Dodatkowa tabela wykorzystywana do tworzenia relacji wiele-do-wielu to tabela:
57) 57. Do odzyskiwania danych przypadku awarii służą:
58) 58. Wskaż instrukcję, która doprowadzi do utworzenia tabeli w bazie danych (UWAGA: błędy nie są spowodowane różnicą w nazewnictwie typów pól):
59) 59. 25+Null da w wyniku:
60) 60. Pole formularza umożliwiające wybór jednej z podanych opcji bądź wpisanie własnego parametru to:
61) 61. Wskaż instrukcję, która doprowadzi do utworzenia tabeli w bazie danych (UWAGA: błędy nie są spowodowane różnicą w nazewnictwie typów pól):
62) 62. Pole powstałe z połączenia ulicy, kodu pocztowego i miejscowości to pole:
63) 63. Przykładem aplikacyjnej reguły integralności jest:
64) 64. Cechą perspektywy nie jest:
65) 65. Tabele A i B są połączone relacją. A jest tabelą podstawową, B – związaną. W tabeli A jest 20 rekordów w tabeli B jest 5 rekordów (każdy odpowiada innemu rekordowi z tabeli A). Ile rekordów będzie w tabeli będącej wynikiem połączenia zewnętrznego tabel A i B?
66) 66. Jeśli w tabeli nie ma klucza kandydującego, należy:
67) 67. DDL to język służący do:
68) 68. Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL to przykłady:
69) 70. Jedna z tabel biorących udział w relacji nosi nazwę podstawowej, a druga:
70) 71. Jeśli wybierane są tylko te rekordy z tabeli A, dla których istnieją odpowiedniki w tabeli B, to takie połączenie nazywamy:
71) 72. Indeks unikatowy: („tworzony jest dla pól, w których wartości nie mogą się powtarzać”)
72) 69. Dwa związki zawierające się można zastąpić:
73) 73. Atrybutem relacji nie jest:
74) 74. W bazach danych nie występują klucze:
75) 75. Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące migawki:
76) 76. Zadaniem reguły poprawności jest:
77) 77. Wartości w polu będącym kluczem podstawowym nie muszą być: b) lub c)
78) 78. Wykluczanie dotyczy sytuacji gdy:
79) 79. Tabelą inaczej można nazwać:
80) 80. Konieczność istnienia klucz podstawowego wskazywana jest w regułach integralności:
i 46 innych...