Ekonomika i finanse przedsiębiorstw, test z ekonomii

Test wiedzy online z ekonomii. Test składa się z 85 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Ekonomika i finanse przedsiębiorstw"

1) 1. Przedsiębiorstwo w myśl nurtu neoklasycznego to:
2) 2. Kryterium jakościowe oceny przedsiębiorstwa uwzględnia:
3) 3. Subiektywne kryteria oceny umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa obejmują:
4) 4. Do spółek osobowych nie zaliczamy:
5) W myśl koncepcji Value Based Management jako kluczowe zadanie przedsiębiorstw przyjmuje się:
6) 6. Kierowanie a zarządzanie:
7) 7. W teorii potrzeb Maslowa na spodzie piramidy znajdują się potrzeby:
8) 8. Kontrola rezultatów jest kontrolą:
9) 9. Przedsiębiorstwa średniej wielkości:
10) 10. Cele strategiczne outsourcingu to:
11) 11. Mocne strony sposobu wejścia na rynek zagraniczny poprzez eksport to:
12) 12. Model przedsiębiorczości oparty na gruncie etyki protestanckiej charakteryzuje się założeniami:
13) 13. Grupy społeczne tworzące przedsiębiorstwo to:
14) 14. Do najczęściej realizowanych działań w ramach restrukturyzacji w obszarze techniki i technologii należy:
15) 15. Władze przedsiębiorstwa państwowego tworzą:
16) 16. Walne Zgromadzenie Udziałowców (Akcjonariuszy) jest organem:
17) 17. Spółki osobowe cechuje:
18) 18. Za konstytutywny cel działalności współczesnych przedsiębiorstw można przyjąć:
19) 19. Strategia transnarodowa to:
20) 20. Celem globalnych aliansów strategicznych przedsiębiorstw jest:
21) 21. Przedsiębiorstwa sektora MŚP w Polsce:
22) 22. Do atrybutów przedsiębiorstwa zalicza się:
23) 23. O. Williamson wskazuje na następujące cele w ramach działalności przedsiębiorstwa:
24) 24. Za twórców koncepcji Value Based Management uznaje się:
25) 25. W sektorze prywatnym wyodrębnia się:
26) 26. Komandytariusz to wspólnik w spółce:
27) 27. Komplementariusz ma odpowiedzialność w spółce:
28) 28. Spółka kapitałowa to:
29) 29. Cechy organizacji uczących się to:
30) 30. Do umiejętności przedsiębiorcy zalicza się:
31) 31. Przedsiębiorczość to akt innowacji pociągający za sobą nadawanie istniejącym zasobom nowej zdolności generowania bogactwa – definicja przedsiębiorczości autorstwa:
32) 32. Funkcje przedsiębiorczości o charakterze podstawowym to np.
33) 33. Czy przedsiębiorczości można się nauczyć:
34) 34. Ekonomia społeczna dotyczy:
35) 35. Restrukturyzacja przedmiotowa dotyczy zmian
36) 36. Model przedsiębiorczości na gruncie etyki protestanckiej charakteryzuje się założeniami:
37) 37. Mocne strony sposobu wejścia na rynek zagraniczny poprzez eksport to:
38) 38. Grupy społeczne tworzące przedsiębiorstwo to:
39) 39. Personalizm, pomocniczość, uznanie kapitału ludzkiego za istotny „zasób ekonomiczny” to cechy modelu przedsiębiorczości:
40) 40. Za cel działalności współczesnych przedsiębiorstw można przyjąć:
41) 41. Do atrybutów przedsiębiorstwa nie zalicza się:
42) 42. Model finansowy przedsiębiorstwa opiera się na:
43) 43. W ramach sektora prywatnego nie wyróżnia się:
44) 44. Przedsiębiorstwa małe:
45) 45. Do spółek osobowych zaliczamy:
46) 46. Przedsiębiorstwo w myśl nurtu menedżerskiego to:
47) 47. Efektywność ekonomiczna:
48) 48. Misja przedsiębiorstwa:
49) 49. W skład otoczenia dalszego przedsiębiorstwa wchodzą:
50) 50. Do słabych stron licencji zalicza się:
51) 51. Do uwarunkowań ekonomicznych rozwoju przedsiębiorczości zaliczamy:
52) 52. Trzy kategorie przedsiębiorczości, tj. neutralna, pozytywna i negatywna występują w ramach przedsiębiorczości:
53) 53. Model behawioralny przedsiębiorstwa odnosi się do:
54) 54. Bezpośredni wpływ na rozwój organizacji sieciowych miał (a/o):
55) 55. Domena działania:
56) 56. Tzw. „ułomne osoby prawne” to:
57) 57. Kapitał założycielski w spółce akcyjnej wynosi:
58) 58. Restrukturyzacja rozwojowa charakteryzuje się:
59) 59. Samorządność, samodzielność i samofinansowanie to cechy określające przedsiębiorstwo:
60) 60. Uwarunkowania ekonomiczne, polityczno-prawne, socjokulturowe, techniczno-technologiczne i naturalne w ramach których funkcjonuje przedsiębiorstwo tworzą tzw/:
61) 61. Największą możliwość zdobycia trwałej przewagi strategicznej nad kontrahentami dają przedsiębiorstwu zasoby:
62) 62. Zwiększanie stopnia sformalizowania organizacji może doprowadzić do:
63) 63. Efektywne gospodarowanie kapitałem w przedsiębiorstwie oznacza:
64) 64. Wpisowi do KRS nie podlegają:
65) 65. Czynnik syntetyzujący elementy przedsiębiorstwa to:
66) 66. Wyodrębnienie organizacyjne przedsiębiorstwa oznacza, że:
67) 67. Zasada gospodarności to inaczej:
68) 68. Sektor MŚP w gospodarce Unii Europejskiej charakteryzuje:
69) 69. Stosunki przemysłowe mogą odnosić się do:
70) 70. Najczęściej wskazuje się, że przedsiębiorstwo jest wyodrębnione z otoczenia pod względem:
71) 71. Osobowości prawnej nie posiada:
72) 72. Wymagania stawiane przedsiębiorstwu w gospodarce rynkowej to:
73) 73. Przedsiębiorstwa, w których poszczególne zakłady wytwarzają produkty nie mające ze sobą żadnego związku technicznego to:
74) 74. Wśród sił technicznych prowadzących do globalizacji można wskazać:
75) 75. Cechy przedsiębiorstwa zależne od systemu gospodarki rynkowej:
76) 76. Cechy przedsiębiorstwa kooperatywnego:
77) 77. Swoboda prawa i możliwości przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej to:
78) 78. Największą możliwość zdobycia trwałej przewagi strategicznej nad konkurentami dają przedsiębiorstwu zasoby:
79) 79. Kryteria klasyfikacji przedsiębiorstwa dla sektora MŚP to:
80) 80. Otoczenie zewnętrzne obejmuje: