AiPSI

14 pytań Strona 1 Maz
1. Wystawiona przez przedsiębiorstwo faktura za sprzedane towary jest dla tego przedsiębiorstwa dowodem:
zewnętrznym obcym
wewnętrznym obcym
wewnętrznym własnym
zewnętrznym własnym
2. Prawdziwa jest zależność:
zysk brutto = zysk netto - podatek dochodowy
zysk brutto = zysk netto + podatek dochodowy
3. Kontami kosztów w układzie kalkulacyjnym są:
wynagrodzenia, produkcja podstawowa, zużycie materiałów i energii
amortyzacja, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
produkcja podstawowa, koszty wydziałowe, produkcja pomocnicza
koszty zarządu, pozostałe koszty rodzajowe, koszty finansowe
4. Rachunek zysków i strat to zestawienie:
aktywów i pasywów
przychodów i kosztów
wpływów i wydatków
5. Które z wymienionych kont jest kontem analitycznym:
zużycie materiałów i energii
należności od pracownika Kowalskiego
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
żadne z powyższych
Dalej
Pozostały 2 strony