MSR, test online. Kultura.

MSR 11 Test dla studentów z wiedzy o kulturze. Test składa się z 57 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "MSR"

1) Do użytkowników sprawozdań finansowych należą:
2) Która z cech sprawozdania finansowego jest prawdziwa
3) Co wchodzi w skład zasady wyceny
4) Czego dotyczą ograniczenia przydatności i wiarygodności informacji w sprawozdaniu finansowym
5) Czego dotyczy materialna polityka bilansowa
6) Do celów polityki przedsiębiorstwa nie należy
7) Które z poniższych dotyczą dotyczą działalności inwestycyjnej
8) Które stwierdzenia są fałszywe w odniesieniu do koncepcji zachowania kapitału?
9) Które twierdzenie NIE jest wyraźnie bądź pośrednio zawarte w sprawozdaniach finansowych
10) Nie istnieje zasada wyceny
11) Działalność finansowa to
12) Która z metod jest metodą sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
13) Na czym polegają korekty
14) W przypadku instytucji finansowej zapłacone odsetki i otrzymane dywidendy zalicza się do
15) Gdzie należy ujawnić przepływy środków pieniężnych z tytułu podatku dochodowego
16) Twierdzenie wyraźnie bądź pośrednio zawarte w sprawozdaniach finansowych oznaczone skrótem PIWKO to
17) Kto nie musi stosować MSSF
18) Skrót MSSF w języku angielskim oznacza
19) Zaletami MSSF są
20) Gdzie przenosimy nadwyżkę
21) Wartość godziwą maszyn i urządzeń stanowi zazwyczaj na podstawie
22) Zgodnie z MSR 1 sprawozdanie finansowe składa się
23) Początkową wartość rzeczowego majątku trwałego ustala się
24) MSR nr 36 reguluje
25) Zasady określone w MSR 36 dotyczą
26) Kwoty przypadające udziałowcom są traktowane jako
27) Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się obiekty które
28) Ulepszenie rzeczowych aktywów trwałych
29) Ulepszenie środka trwałego to
30) Skrót MSSF oznacza
31) Do kosztów finansowych zalicza się
32) Straty poniesione w związku ze zdarzeniami losowymi zwiększają
33) Tworzenie rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń jest realizacją zasady
34) Konto “Odpisy aktualizujące należności” może wykazywać saldo
35) Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się
36) Wartość godziwą gruntów oraz budynków ustala się zazwyczaj na podstawie wyceny opartej na ewidencji transakcji rynkowych dokonywanej przez
37) Kosztami, które nie stanowią części ceny nabycia lub kosztu wytworzenia są
38) Zasady określone w MSR 36 dotyczą
39) Do aktywów niematerialnych NIE zalicza się
40) Instrumenty zwiększające stan środków pieniężnych to między innymi
41) Która z wymienionych zalet dotyczy metody bezpośredniej sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
42) Która spośród koncepcji zachowania kapitału opiera się na definicji kapitału w kategoriach zdolności produkcyjnych
43) Która ze składowych sprawozdania finansowego jest sprawozdaniem z całkowitych dochodów przedsiębiorstwa
44) Która z poniższych jest cechą jakościową sprawozdań finansowych
45) Która z poniżej wymienionych pozycji nie zalicza się do działalności operacyjnej
46) Składnikiem aktywów są
47) Rok obrotowy
48) Mąka w cukierni będzie zaliczona do
49) Gdzie księgujemy know-how
50) Gdzie prowadzimy księgi rachunkowe
51) Źródła finansowania majątku spółki to
52) Gdzie zakwalifikować środki które w przyszłości otrzymamy od klientów
53) Inwentaryzacja środków trwałych to
54) Która z metod jest metodą amortyzacji środków trwałych
55) Co podlega amortyzacji
56) Co jest podstawowym źródłem regulacji rachunkowości w Polsce
57) Konto wynik finansowy może mieć