Test: Klatka piersiowa I+ II termin

Strona 1

Pytanie 1
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi dotyczące serca:
Część współczulna układu autonomicznego pobudza czynność serca
Węzeł zatokowo-przedsionkowy reguluje automatyzm pracy serca
Sinus coronarius uchodzi do lewego przedsionka
Ramus circumflexus odchodzi od a. coronaria dextra
Włókna NCX hamują czynność serca
Pytanie 2
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących układu bodźco-przewodzącego:
Nodus sinuatrialis leży powyżej trójkąta włóknistego lewego
Crus sinistrum fasciculi atrioventricularis przebija część błoniastą przegrody międzykomorowej
Fasciculus atriventricularis przebija trójkąt włóknisty lewy
Crus dextrum fasciculi atrioventricularis przebiega w trabecula septomarginalis
Nodus atrioventricularis leży tuż powyżej trójkąta włóknistego prawego
Pytanie 3
Do gałęzi części piersiowej aorty zstępującej zaliczamy
Truncus celiacus
A. subclavia sinistra
Arteria intercostales posteriores
A. coronaria sinistra
Rami bronchiales
Pytanie 4
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żeber:
Łączą się z kręgosłupem za pomocą stawów głów żeber i stawów żebrowo-poprzecznych
Żebro VII jest zaliczane do żeber rzekomych
Żebra prawdziwe to I do X
Żebra wolne łączą się z mostkiem za pomocą chrząstki wyżej leżącego żebra
Żebra prawdziwe łączą się za pomocą chrząstek żebrowych z mostkiem
Pytanie 5
Oceń prawdziwość twierdzeń dotyczących sinus coronarius
Uchodzi do atrium sinitra
Leży na facies diaphragmatica cordi
Jest przedłużeniem v. cordis media
Jej ujście jest zaopatrzone w zastawkę
Jest pozostałością sinus venosus cordis
Pytanie 6
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących m. latissimus dorsi
Jego włókna kończą sięna crista tuberculi maioris
Mięsień ten prostuje ramię
Jego włókna przyczepiają się do dolnych żeber
Unerwiony przez n. thoracicus longus
Mięsień ten obraca ramię na zewnątrz

Powiązane tematy