fizteraz, test z fizyki

fiz 13 Test wiedzy online z fizyki. Test składa się z 73 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "fizteraz"

1) Spośród wymienionych wielkości opisujących ruch harmoniczny wskaż tę, której wartość nie zależy od fazy drgań
2) Prędkość naładowanej cząstki poruszającej się w jednostajnym polu elektrycznym równolegle do sił pola:
3) W ruchu harmonicznym stała wartość ma:
4) W zderzeniu centralnym dwóch ciał spełniona jest zasada zachowania energii mechanicznej
5) Punkt na brzegu rotującego krążka o R=0,2 m ma przyspieszenie dośrodkowe ad=4 m/s2 jakie jest przyspieszenie dośrodkowe punktu odległego o 0,05m od środka:
6) Walec o masie M i promieniu R toczy się bez poślizgu po płaszczyźnie poziomej. Jego środek porusza się z prędkością liniowa V. jaki jest stosunek jego energii kinetycznej ruchu obrotowego do energii kinetycznej ruchu postępowego?
7) Dwa ładunki punktowe umieszczone w odległości 2cm. Jeżeli odległość wzroście do 6 cm to energia tego układu zmieni się w stosunku do początkowej o czynnik
8) Wstawienie dielektryka między płyty próżniowego kondensatora płaskiego przy uprzednim odłączeniu napięcia powoduje:
9) Żarówka o mocy P zasilana napięciem U. po dołączeniu takiej samej żarówki szeregowo, natężenie prądu będzie :
10) Liniowe przyśpieszenie chwilowe punktu poruszającego się ruchem jednostajnym po okręgu jest skierowane:
11) . Dwie kulki o masach m1= m i m2= 3m mają takie same pędy. Energie kinetyczne T1 i T2 tych kulek spełniają zależność
12) Dwie kulki o masach m1=m i m2=m/2 mają takie same pędy. Energie kinetyczne T1 i T2 spełniają zależność:
13) Na długich cienkich linkach o długości 1m zawieszono dwie masy: m1=0,5kg i m2=2kg. Pierwszą masę odchylono i kąt 3 stopnie i puszczono swobodnie, a drugą o kąt 7 stopni i również puszczono swobodnie. Okresy drgań tych wahadeł będą :
14) Kula o promieniu R= 0,2m i o masie m= 4kg ma moment bezwładności l=1,6 kg*m2. Kula toczy się bez poślizgu, tak iż jej środek przemieszcza się z prędkością V= 4 m/s. Całkowitą energie kinetyczną kuli określa wyrażenie:
15) Krążek hokejowy po uderzeniu uzyskał prędkość 8 m/s i przebył drogę 16m do chwili zatrzymania się. Współczynnik tarcia kinetycznego między powierzchnią krążka i lodu wynosi
16) Jak zmieni się energia drgań oscylatora harmonicznego, jeżeli zarówno okres jak i amplituda zwiększyły się 2 razy?
17) Temperatura grzejnika w silniku Carnota równa jest 800K zaś temperatura chłodnicy równaj jest 200K. Jaka cześć pobranego ciepła Q1 z grzejnika stanowi ciepło Q2 przekazywane do chłodnicy:
18) W trakcie adiabatycznego rozprężenia gazu doskonałego, jego temperatura obniża się gdyż:
19) Jeżeli pojemność kondensatora wzrośnie 4- krotnie, a napięcie miedzy okładkami zmniejszymy 2-krotnie, to zgromadzona energia pola elektrycznego:
20) Jeżeli przestrzeń miedzy okładkami kondensatora naładowanego, nie podłączonego do ogniwa wypełnimy dielektrykiem o przenikalności dielektrycznej równej 4, to różnica potencjałów miedzy okładkami kondensatora
21) Wstawienie dielektryka między płyty próżniowe kondensatora płaskiego przy uprzednim odłączeniu napięcia powoduje:
22) Odłączony od źródła napięcia kondensator wypełniony płytą z izolatora o przenikalności dielektrycznej ε=4 ma na okładkach nagromadzony ładunek elektryczny Q. Po usunięciu izolatora energia kondensatora:
23) . Kondensator o pojemności 0,25 mikrofarada jest podłączony do baterii o napięciu 400V.Jaka energia potencjalna jest nagromadzona w kondensatorze?
24) . Prąd o natężeniu 2A przepływając przez przewodnik o oporze 10 omów w czasie 5s wykona prace:
25) Praktryczne wytwarzane przed dipol na jego osi zależy od odległości od środka dipolu i jest
26) Dwa ładunki punktowe umieszczone w odległości 2cm. Jeżeli odległości miedzy nimi wzrośnie do 6 cm to energia układu zmieni się w stosunku od początkowej o czynnik
27) ciężarek poruszający się ruchem jednostajnym po okręgu o promieniu R=2m doznaje działania siły dośrodkowej F=10N. Praca wykonana przez te siłę w czasie jednego okresu jest równa:
28) 3 mole gazu idealnego sprężono do pojemnika o pojemności 0,04105 litrów pod ciśnieniem 60 atmosfer. Jaka jest temperatura gazu? R= 0,082 litr*atm/mol*K
29) Wg. Prawa Stokesa siła oporu działająca na kulkę poruszającą się w lepkim ośrodku jest funkcją
30) Jeśli na oscylator harmoniczny prosty (bez tłumienia) o częstości ω zacznie działać siła opisana równaniem 0 to amplituda drgań tego oscylatora będzie :
31) O momencie bezwładności decyduje:
32) Natężenie prądu elektrycznego wytwarzanego przez dipol na jego osi zależy od odległości od środka dipola i jest
33) Linią wysokiego napięcia przesyłany jest prąd 1000A przy napięciu 700 kV na odległość 100km. Jeżeli opór linii jest 1 /km , jaka moc jest tracona w linii presylowej?
34) Jeżeli punkt materialny porusza się ruchem jednostajnym po okręgu z prędkością kątową ω to stosunek wartości przyspieszenia stycznego i przyspieszenia normalnego :
35) 103. Krążek hokejowy po uderzeniu uzyskał prędkość 8 m/s i przebył drogę 16m do chwili zatrzymania się. Współczynnik tarcia kinematycznego miedzy powierzchnia krążka a lodu wynosi:
36) Jeżeli przyspieszenie dośrodkowe ciężarka poruszającego się po okręgu o stałym promieniu wzrosło 9 razy to jego prędkość liniowa wzrosła:
37) Obiekt wyrzucony pionowo w górę z prędkością początkową 19,6 m/s, natomiast przyspieszenie działające do dołu wynosi 9,8 m/s2. Po jakim czasie obiekt powróci do punktu początkowego?
38) Jeśli pęd obiektu zwiększymy 3-krotnie to jego energia kinetyczna:
39) Do końca prostoliniowego przewodnika o długości L i polu przekroju poprzecznego S przyłożone jest napięcie U. Jak zmieni się natężenie prądu płynącego w tym przewodniku, jeśli pole jego przekroju poprzecznego dwukrotnie wzrośnie, a napięcie U dwukrotnie zmaleje?
40) Jeśli prędkość kątowa ruchu obrotowego bryly sztywnej wzroście 2-krotnie a jej moment bezwładności 2-ktotnie zmaleje to moment pedu tej bryly:
41) Rzucony poziomo kamień z wysokości H rozpada się w czasie lotu na 3 części. Środek masy układu złożonego z fragmentów kamienia będzie się poruszał:
42) . Przyspieszenie nadawane ciału o masie m przez pole grawitacyjne Ziemi jest
43) W czasie zderzeń nie sprężystych w izolowanym układzie dwóch ciał:
44) Samochód w piątej sekundzie ruchu jednostajnie przyspieszonego przebywa drogę 4,5 m. przyspieszenie samochodu wynosi ( m/s3) :
45) Ciało wyrzucono pionowo w gore z prędkością początkowa 10 m/s. ma wysokości 3m energia potencjalna wynosi 15J a kinetyczna około:
46) Moduł Younga jest równy naprężeniu, przy którym:
47) Jeżeli ped obiektu zwiększymy 3-krotnie to jego energia kinetyczna:
48) W czasie ruchu obrotowego jednorodnej okrągłej tarczy, wokół osi prostopadłej do powierzchni i przechodzącej przez jej środek, punkty leżące dalej od osi obrotu, w porównaniu z punktami leżącymi bliżej niej:
49) . W ruchu punktu materialnego po okręgu:
50) Jeśli amplituda drgań oscylatora harmonicznego prostego ulegnie podwojeniu, to jego całkowita energia mechaniczna:
51) Aby moc wydzielana w postaci ciepła Joule’a w drucie miedzianym podczas przepływu prądu była dwa razy większa przy tym samym napięciu na końcach drutu, można ten drut:
52) Wartość momentu dipolowego pary różnoimiennych ładunków zależy
53) Obiekt o masie 0,2 kg zawieszony jest na sprężynie o stałej sprężystości 10N/m. Układ wykonuje drgania harmoniczne proste .W chwili, kiedy jego wychylenie z położenia równowagi jest -0,05 m, jego przyspieszenie będzie równe ?
54) Jeśli dla słabo tłumionego oscylatora harmonicznego współczynnik tłumienia zmaleje dwa razy, to czas między kolejnymi przejściami oscylatora przez położenie równowagi
55) Na obracający się w prawo w płaszczyźnie poziomej krążek spada nagle całą powierzchnią taki sam krążek obracający się w lewo z taką samą prędkością kątową. W zderzeniu tym idealnie niesprężystym ,
56) Wzdłuż osi X potencjał elektryczny zmienia się według wzoru V(r)=-Ar, gdzie Ar stała dodatnia. Równoległa do osi X składowa pola elektrycznego Er jest:
57) Wózek o masie 2 kg poruszał się po torze płaskim bez tarcia z prędkością 4 m/s . Po przyłożeniu siły hamującej wózek zatrzymał się po przebyciu drogi 8 m. Jaka była wartość siły:
58) Guma jest rozciągnięta siłą F. Gdy gumka zostanie złożona na połowę i złożone razem połówki zostaną rozciągnięte tą samą siłą F, to jej wydłużenie:
59) Guma jest rozciągnięta siłą F. Gdy gumka zostanie złożona na połowę i złożone razem połówki zostaną rozciągnięte ze zdwojoną siłą F, to jej wydłużenie:
60) Czynnikiem tłumiącym małe drgania jest siła:
61) Kołowe okładki płaskiego kondensatora powietrznego mają promień R i są oddalone od siebie o d, a napięcie między nimi jest V. Ładunek na okładkach tego kondensatora jest równy:
62) Ładunek punktowy dodatni umieszczony w próżni wytwarza w pewnej odległości potencjał 1 V. Umieszczając go w ośrodku o przenikalności dielektrycznej 2 w tej samej odległości uzyskamy potencjał:
63) W ruchu drgającym harmonicznym przy wychyleniu równym połowie maksymalnego energia kinetyczna ciała jest:
64) Przy spadku swobodnym w próżni energia potencjalna zmienia się:
65) Czynnikiem powodującym małe drgania harmoniczne jest siła:
66) Dwa satelity Ziemi o masach m1 i m2 poruszają się po orbitach o promieniach R1 i R2 (R1=2R2). Jeśli energia kinetyczna ruchu postępowego tych satelitów jest taka sama to możemy wywnioskować, że:
67) Przewodnik metalowy naładowano do 4mC i wtedy osiągnął on potencjał 220V. Gdy dostarczono jeszcze 4mC ładunku to jego pojemność:
68) Ciecz przepływająca z szerokiej części naczynia do przewężenia:
69) Ciecz przepływająca z węższej części do szerszej:
70) Piłka o masie 3 kg pływa po wodzie zanurzona do połowy. Jaką najmniejszą siłę należy przyłożyć, aby całą piłkę zanurzyć w wodzie ( g= 10 m/s2):
71) W drganiu harmonicznym amplituda wynosi 1 m a okres 3.14 s. W chwili przechodzenia przez położenie równowagi prędkość wynosi:
72) Ciężarek porusza się po okręgu o promieniu R = 2m, doznaje działania siły dośrodkowej F= 10 N. Praca wykonana przez tę siłę w [J] w czasie jednego okresu jest równa:
73) Wózek o masie 2 kg porusza się poziomo (bez tarcia) z prędkością 4 m/s. Jaka jest potrzebna siła, która zatrzyma wózek na drodze 8m?