Bazy Danych, test z informatyki

Test wiedzy informatycznej z zakresu znajomości Baz Danych. Test wiedzy online z informatyki. Test składa się z 128 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Bazy Danych"

1) Dwa związki wykluczające się można zastąpić:
2) Pola zawierające więcej niż jeden typ wartości to pola:
3) Operator LIKE może być wykorzystany:
4) Zapytania służące do przedstawiania danych są tworzone za pomocą polecenia SQL:
5) Tabela będąca wynikiem zapytania to:
6) Migawka to:
7) Jeśli w projekcie fizycznym pole biorące udział w relacji po stronie tabeli związanej ma ustawiony atrybut unikalności to relacja jest typu:
8) Stopień uczestnictwa tabeli podstawowej w relacji 1-1 wynosi:
9) Pojedynczemu rekordowi z tabeli związanej może odpowiadać najwyżej jeden rekord w tabeli podstawowej. Z tego fragmentu definicji wynika, że:
10) Stopień uczestnictwa tabeli związanej w relacji 1-n może wynosić:
11) Wartość w polu musi być równa jednej z wartości występujących w polu będącym kluczem podstawowym w tabeli podstawowej. Mowa o:
12) Rozwiązanie problemu próżni nie wymaga:
13) Tabela zawierająca dodatkowe dane opisujące temat innej tabeli w bardziej szczegółowy sposób to tabela:
14) W skład integralności referencyjnej wchodzą:
15) Stopień uczestnictwa tabeli związanej w relacji 1-n wynosi:
16) Do przedstawiania dużej ilości danych w zwartej postaci służą kwerendy:
17) Do zatwierdzenia transakcji służy polecenie:
18) Dane semistrukturalne:
19) Klauzula CONSTRAINT w instrukcji CREATE TABLE:
20) Wskaż zdanie prawdziwe:
21) Zadaniem klucza podstawowego jest:
22) Problem wiatraka polega na:
23) Aby pole tabeli mogło być utworzone, musi posiadać co najmniej następujące atrybuty:
24) Identyczną rolę w formularzach spełniają:
25) W bazach danych nie występują tabele:
26) Jeśli w tabeli A muszą znajdować się rekordy zanim do tabeli B zostanie wprowadzony jakiś rekord, to:
27) Jeden klient może mieć pod opieką wielu pracowników. Z jednym klientem może być związanych dwóch pracowników: podstawowy i zastępca. W projekcie logicznym należy utworzyć:
28) Wskaż poprawną definicję relacji:
29) Cechą klucza podstawowego nie jest:
30) Zapytaniem funkcjonalnym nie jest kwerenda:
31) Typ autonumerowany jest wykorzystywany:
32) Próżnia polega na:
33) Indeksy mogą być:
34) Pole (lub kilka pól), które może pełnić rolę klucza podstawowego to klucz:
35) Cecha transakcji polegająca na tym, że wykonywane są wszystkie operacje albo żadna nosi nazwę:
36) Wykonując swoje zadanie optymalizatory nie korzystają z:
37) Na szybkość uzyskania danych z systemu bazodanowego największy wpływ ma:
38) Jeśli nie można usunąć rekordu z tabeli podstawowej dopóki istnieje co najmniej jeden odpowiadający mu rekord w tabeli związanej, między tymi tabelami istnieje:
39) Naturalne lub sztuczne mogą być klucze:
40) Wskaż instrukcję, która doprowadzi do utworzenia tabeli w bazie danych (UWAGA: błędy nie są spowodowane różnicą w nazewnictwie typów pól):
41) Wskaż zadanie prawdziwe:
42) W formularzu jednokolumnowym wyświetlane są dane:
43) Aby można było skorzystać z funkcji agregujących, w zapytaniu należy:
44) Atrybutem pola w tabeli bazy danych nie jest:
45) Reguły usuwania mają zastosowane:
46) Operacje są widoczne w bazie danych dopiero po zatwierdzeniu transakcji. Opisywana cecha oznacza, że transakcja jest:
47) Pole biorące udział w relacji po stronie tabeli związanej nazywane jest kluczem:
48) Konieczność istnienia klucza podstawowego wskazywana jest w regułach integralności:
49) Tabele A i B są połączone relacją 1-n. A jest tabelą podstawową, B – związaną. W tabeli A jest 20 rekordów, w tabeli B jest 5 rekordów. Ile rekordów będzie w tabeli będącej wynikiem połączenia zewnętrznego tabel A i B przy założeniu, że wszystkie rekordy w tabeli związanej odpowiadają temu samemu rekordowi w tabeli podstawowej?
50) Operatorem specyficznym dla SQL, nie występującym w innych językach programowania jest:
51) Kluczem obcym jest pole autonumerowane. W związku z tym:
52) Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące migawki:
53) Zadaniem reguły poprawności jest:
54) Wartości w polu będącym kluczem podstawowym nie muszą być:
55) Wykluczanie dotyczy sytuacji gdy:
56) Tabelą inaczej można nazwać:
57) Konieczność istnienia klucz podstawowego wskazywana jest w regułach integralności:
58) W formularzu zespolonym występują dwa formularze, główny i:
59) Jeśli w Accesssie do utworzenia zapytania zostaną wybrane tabele połączone relacją, to automatycznie tworzone jest pomiędzy nimi:
60) Cechą danych przechowywanych w bazach danych jest:
61) Cechą danych przechowywanych w bazach danych jest:
62) Aby zadośćuczynić założeniom projektu należy napisać procedurę. Wskazuje to na istnienie:
63) W zapytania dynamicznym:
64) Przy pomocy klauzuli CONSTRAINT nie można zdefiniować:
65) Formularz nie zawierający danych pochodzących z bazy danych to formularz:
66) Do wycofania transakcji służy polecenie:
67) Problem wiatraka może wystąpić gdy:
68) Pola x1 w tabeli a1 oraz x2 w tabeli a2 są kluczami podstawowymi tabel. Jeśli w projekcie logicznym miedzy tymi tabelami istnieje relacja utworzona nad polami x1 i x2 , to jest ona typu:
69) Kursor zawiera wynik:
70) Relację 1-1 tworzy się , gdy
71) Rozwiązanie problemu próżni wymaga:
72) W optymalizacji zapytań wykorzystane są podejścia:
73) Definiujac relacje w projekcie fizycznym można wskazac jedynie jeden atrybut. Jest nim:
74) Definiujac relacje w projekcie fizycznym można wskazac jedynie jeden atrybut. Jest nim:
75) W modelu relacyjnym problem rekurencji można rozwiązać tworząc:
76) Reguły usuwania to atrybuty:
77) W procesie projektowania tworzone są kolejno modele
78) Pojedynczemu rekordowi z tabeli związanej może odpowiadać najwyżej jeden rekord w tabeli podstawowej. Z tego fragmentu definicji wynika, że:
79) Jeśli w projekcie fizycznym bazy danych pole biorące udział w relacji po stronie tabeli związanej to klucz podstawowy tej tabeli to relacja jest typu:
80) eśli w tabeli podstawowej kluczem podstawowym jest pole autonumerowane, to kluczem obcym musi być pole:
i 48 innych...