BK 15.1, test kwalifikacji zawodowej.

Test wiedzy online z kompetencji zawodowych. Test składa się z 50 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "BK 15.1"

1) W połączeniu z białkiem CBG(transkortyna) transportowany jest:
2) Wskaż prawdłowe stwierdzenie dotyczące podtypów receptorów:
3) Zaznacz prawidłową:
4) Stężenie których z wymienionych metabolitów hormonów m oże być oznaczane w dobowej zbiórce moczu:
5) Która z poniższych substanci nie ma działania antyestrogenowego:
6) Kortyzol krąży we krwi w postaci związanej z:
7) Biosynteza insuliny obejmuje:
8) Hormonem o budowie białkowej jest:
9) Pochodne tiomocznika jako leki przeciwtarczycowe hamuja syntezę hormonów tarczycy na etapie:
10) Nie jest prawdą, że:
11) Zaznacz zdanie prawdziwe dotyczące androgenów:
12) Najsilniej działanie prolaktyny stymuluje:
13) Receptor AT1:
14) Które z wymienionych substancji nie są stosowane w medycynie do inhibicji ukł.renina-angiotensyna
15) Podczas biosyntezy katecholamin zachodzą:
16) Która z poniższych substancji wydzielanych przez śródbłonek naczyniowy jest pochodną kwasu arachidonowego
17) Wydzielanie ADH hamowane jest przez:
18) Glikokortykoidy
19) Który z wymienionych enzymów nie należy do szlaku syntezy adrenaliny
20) Do hormonów o budowie polipeptydowej zaliczamy oksytocyna wazopresyna insulina kortykotropina ACTH sekretyna angiotensyna
21) 5’- dejodynaza tarczycowa do swojej aktywności wymaga
22) Do hormonów powodujących wzrost stężenia glukozy we krwi zaliczamy
23) Do hormonów, pochodnych proopiomelankortyny zaliczamy
24) Zaznacz zdanie nieprawdziwe
25) Do hormonów do których przekaźnikiem drugorzędowych jest cAMP zaliczamy
26) Wskaż zdanie prawdziwe
27) Wybierz grupę hormonów, z których wszystkie posiadają w swej strukturze pierścień aromatyczny
28) Hormonami lipofilnymi działającymi przez receptor śródkomórkowy są
29) Wybierz zdanie prawdziwe
30) W konwersji pregnenolonu do testosteronu uczestniczą enzymy
31) Zaznacz prawidłową odpowiedź
32) Zaznacz zdanie nieprawdziwe dotyczące zespołu Cushinga
33) Który z wymienionych hormonów działa poprzez receptor inny niż, receptor błonowy
34) Która z wymienionych substancji nie jest syntezowana w śródbłonku naczyniowym
35) Która z wymienionych substancji nie ma budowy peptydowej
36) W jakim narządzie u dorosłego człowieka powstaje większość erytropoetyny
37) Zaznacz odpowiedź prawidłową
38) Estrogeny
39) Zaznacz odpowiedź prawidłową
40) Do syntezy katecholamin niezbędny jest
41) Czynniki zwiększające wydzielanie wazopresyny to
42) Efekty działania peptydów opioidowych nie obejmują
43) Cyklazę adenylanową hamuje
44) kwas homowanilinowy jest końcowym produktem katabolizmu
45) Wskaż zdania prawdziwe
46) DHEA przekształca się bezpośrednio głównie w
47) Objawem występowania guza chromochłonnego nadnercza nie jest
48) Zaznacz odpowiedź FAŁSZYWĄ
49) Do powstania w nerkach 1, 25(OH)2- D3 niezbędne jest
50) Hormonami bezpośrednio regulującymi wchłanianie H2O w nerce są