BUUE 2, test online. Inne.

Test Test dla studentów . Test składa się z 59 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "BUUE 2"

1) Próg odczuwania prądu rażeniowego przemiennego to:
2) Mniej groźny od prądu rażeniowego przemiennego o częstotliwości 50Hz jest prąd:
3) Jaki to układ sieci:
4) Który zestaw czasów wyłączania zasilania dopuszcza się w układzie TN o napięciu 230/400V?
5) W jakim układzie sieci nie wymaga się wyłączania zasilania przy pierwszym doziemieniu?
6) W obwodzie SELV
7) Dla urządzeń II klasy ochronności:
8) Dla urządzeń II klasy ochronności:
9) Wyłącznik różnicowoprądowy typu AC wykrywa:
10) Przewód PEN (występuje on także w TN-C-S):
11) Do obudowy o symbolu IP44:
12) Który zestaw środków z niżej wymienionych to środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim w urządzeniach wysokiego napięcia?
13) W urządzeniach wysokiego napięcia stosuje się następujące środki ochrony przy uszkodzeniu:
14) Największe napięcie dotykowe rażeniowe dopuszczalne długotrwale w stacjach wysokiego napięcia wynosi:
15) Czy dla słupa linii 110kV umiejscowionego w lesie określa się największe dopuszczalne napięcia dotykowe:
16) Ile wynosi współczynnik redukcyjny dla typowej linii napowietrznej 15kV?
17) Jaki to układ sieci:
18) Mniej groźny od prądu rażeniowego przemiennego o częstotliwości 50Hz jest prąd:
19) Który zestaw czasów wyłączania zasilania dopuszcza się w układzie TT o napięciu 230/400 V?
20) Dodatkowe uziemienia przewodu PEN w sieci mają za zadanie:
21) Największa dopuszczalna rezystancja uziemienia równa 5Ω w sieci niskiego napięcia o układzie TN dotyczy:
22) Współczynnik redukcyjny r=0,7 dla linii napowietrznej 110kV informuje, że:
23) Który zestaw środków z niżej wymienionych to środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim w urządzeniach wysokiego napięcia
24) Które z wymienionych niżej środków to ochrona przy uszkodzeniu w urządzeniach wysokiego napięcia?
25) W jakich sieciach można stosować uziemienie punktu neutralnego przez rezystor:
26) Granica samouwolnienia.
27) Jaki to układ sieci:
28) Obwód FELV:
29) izolowanie stanowiska to:
30) Wyłącznik różnicowoprądowy typu B wykrywa:
31) Przy przerywanym przewodzie PEN, za miejscem przerwy napięcie na obudowach odbiorników:
32) Symbol IP44 oznacza, że
33) W której z podanych sieci SN można się spodziewać największego prądu w miejscu zwarcia doziemnego:
34) Napięcie uziomowe (UE) dopuszczalne długotrwale w urządzeniach wysokiego napięcia wynosi:
35) Które z poniżej podanych środków ochrony można stosować w urządzeniach wysokiego napięcia
36) Największe napięcie uziomowe (bez dodatkowych rezystancji) dopuszczalne długotrwale w stacjach 110/15 kV wynosi:
37) Wyłączniki różnicowoprądowe typu A wykrywają:
38) Jakie będą skutki w obwodzie chronionym wyłącznikiem różnicowoprądowym:
39) Czy stopień ochrony ip2x oznacza, ze obudowa jest odporna na działanie spadających kropli:
40) Do jakiej klasy zalicza się urządzenie o izolacji ochronnej?
41) Czy stosowanie barier jest dozwolone poza miejscami wydzielonymi do celów elektroenergetycznych (przed dotykiem bezpośrednim)?
42) Jakie obwody w mieszkaniu powinny być chronione wyłącznikami różnicowoprądowymi do 30 A?
43) Czy w obwodzie PELV dopuszcza się uziemienie przewodu roboczego?
44) Które z wymienionych niżej środków to ochrona przy uszkodzeniu?
45) Czy przy słupach 15 kV zawsze należy sprawdzać napięcia dotykowe?
46) Metodą zwaną w elektroenergetyce małoprądową mierzy się rezystancję uziemienia?
47) Współczynnik redukcji linii kablowej 15 kV z żyłą powrotną uziemioną na dwóch końcach to:( prawdziwa wartość jest w przedziale 0,5-0,6)
48) Przy urządzeniach wysokiego napięcia zakłada się, że próg fibrylacji przy długotrwałym rażeniu wynosi:
49) W obwodzie FELV:
50) W jakim układzie sieci nie wymaga się wyłączania zasilania przy pierwszym doziemieniu?
51) Przewód PEN:
52) Obudowa o stopniu ochrony IP 44:
53) Które obwody należy obowiązkowo chronić wyłącznikiem różnicowoprądowym Ia=<30mA?
54) W jakich sieciach można stosować uziemienie punktu neutralnego przez rezystor:
55) W jakim układzie sieci nie wymaga się wyłączania zasilania przy pierwszym doziemieniu?
56) Współczynnik redukcyjny dla linii kablowej 15kV z obustronnie uziemioną żyłą powrotną wynosi:
57) Jaki to układ sieci:
58) W jakim układzie sieci prąd zwarcia doziemnego płynie w pętli metalicznej
59) W urządzeniach wysokiego napięcia stosuje się następujące środki ochrony przy uszkodzeniu:

Powiązane z testem: