BUUE 1, test online. Inne.

test - laboratorium, wykład Test dla studentów . Test składa się z 57 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "BUUE 1"

1) Przy urządzeniach wysokiego napięcia zakłada się, że próg fibrylacji przy długotrwałym rażeniu wynosi
2) Mniej groźny od prądu rażeniowego przemiennego o częstotliwości 50Hz jest prąd:
3) Które obwody należy obowiązkowo chronić wyłącznikami RCD o IΔn <= 30mA?
4) W jakim układzie sieci prąd zwarcia doziemnego płynie w pętli metalicznej?
5) W obwodzie FELV:
6) Do urządzeń II klasy ochronności:
7) Wyłącznik RCD typu A wykrywa:
8) Przewód PEN:
9) Obudowy o stopniu ochrony IP44
10) W urządzeniach wysokiego napięcia stosuje się następujące środki ochrony przy uszkodzeniu:
11) Największe napięcie uziomowe (bez dodatkowych rezystancji) dopuszczalne długotrwale w stacjach 110/15kV wynosi:
12) W jakich sieciach stosuje się uziemienie punktu neutralnego przez rezystor?
13) Współczynnik redukcyjny dla linii kablowej 15kV z obustronnie uziemioną żyłą powrotną wynosi:
14) Granica samouwolnienia przy prądzie rażeniowym przemiennym to:
15) Które z poniżej podanych środków ochrony można stosować w urządzeniach wysokiego napięcia?
16) W której z podanych sieci SN można się spodziewać największego pradu w miejscach zwarcia doziemnego?
17) Przy przerwanym przewodzie PEN, za miejscem przerwy, napięcie na obudowach odbiorników:
18) Wyłącznik RCD typu B wykrywa:
19) Izolowanie stanowiska to:
20) Obwód FELV:
21) Współczynnik redukcyjny r=0,7 dla linii napowietrznej 100kV informuje, że:
22) Ile wynosi współczynnik redukcyjny dla typowej linii napowietrznej 15kV?
23) Czy dla słupa linii 110kV umiejscowionego w lesie określa się największe dopuszczalne napięcia dotykowe?
24) Największe napięcie dotykowe rażeniowe dopuszczalne długotrwale w stacjach wysokiego napięcia wynosi:
25) W jakich sieciach można stosować uziemienie punktu neutralnego przez rezystor?
26) Które z wymienionych niżej środków to ochrona przy uszkodzeniu w urządzeniach wysokiego napięcia?
27) Który zestaw środków z niżej wymienionych to środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim w urządzeniach wysokiego napięcia?
28) Największa dopuszczalna rezystancja uziemienia równa 5Ω w sieci niskiego napięcia o układzie TN dotyczy:
29) Do obudowy o symbolu IP44:
30) Dodatkowe uziemienie przewodu PEN w sieci mają za zadanie:
31) Przewód PEN:
32) Wyłącznik RCD typu AC wykrywa:
33) Do urządzeń II klasy ochronności:
34) W obwodzie SELV:
35) W jakim układzie sieci nie wymaga się wyłączania zasilania przy pierwszym doziemieniu?
36) Który zestaw czasów wyłączania zasilania dopuszcza się w ukłądzie TN o napięciu 230/400V?
37) Czy izolacja podwójna to środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej?
38) Czy izolowanie stanowiska to środek ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej?
39) Czy w obwodzie PELV dopuszcza się uziemienie przewodu roboczego?
40) Czy SELV to samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN?
41) Błędne zaprojektowanie układu TN może polegać na( nie chodzi o uszkodzenia eksploatacyjne):
42) Który zestaw środków z niżej wymienionych to środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim?
43) Które z niżej wymienionych to ochrona przy uszkodzeniu?
44) Czy przy słupach linii 15kV zawsze należy sprawdzać napięcia dotykowe?
45) Aby odwzorować styczność stóp z podłożem przy pomiarach napięć dotykowych, stosuje się
46) Pomiar napięć dotykowych pomiędzy dwiema częściami przewodzącymi obcymi wykonuje się, gdy odległość pomiędzy nimi jest mniejsza lub równa:
47) Metodą zwaną w elektroenergetyce "małoprądową" mierzy się rezystancję uziemienia:
48) Czy napięcie dotykowe spodziewane może być równe napięciu dotykowemu rażeniowemu?
49) Które z wymienionych elementów to część przewodząca obca?
50) Czy ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca to ochrona przy dotyku pośrednim?
51) Czy stopień ochrony IP2X oznacza, że obudowa jest odporna na działanie spadających kropli?
52) Do jakiej klasy zalicza się urządzenia o izolacji ochronnej?
53) Czy stosowanie barier jest dozwolone poza miejscami wydzielonymi do celów elektroenergetycznych?
54) W jakim układzie sieci prąd ziemnozwarciowy płynie w metalicznej petli?
55) Wybierz największe dopuszczalne czasy wyłączania zasilania dla obwodów rozdzielczych w układzie TN:
56) Jakie obwody w mieszkaniu powinny być chronione wyłącznikami RCD o znamionowym prądzie zadziałania nie większym niż 30mA?
57) Czy w układzie TN można stosować przewód ochronno-neutralny PEN?

Powiązane z testem: