Biofizyka test, test z fizyki

Test z biofizyki dla studentów Test dla studentów z fizyki. Test składa się z 136 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Biofizyka test"

1) 1.Nauka wykorzystująca do projektowania rozmaitych urządzeń technicznych zjawiska zaobserwowane w świecie istot żywych to:
2) Ciśnienie tętnicze krwi człowieka RR= 120mmHg/80mmHg jest:
3) Odruchowe rozszerzenie naczyń krwionośnych w oddalonych, symetrycznie położonych obszarach obwodowych ciała wskutek aplikacji bodźca wodnego zimnego lub gorącego w ograniczonym miejscu, nazywamy:
4) Fitoterapią nazywamy
5) Dziedzina wiedzy, która stosuje prawa fizyki do wyjaśniania procesów zachodzących w żywym organizmie ludzkim, zajmuje się poznawaniem i badaniem procesów fizycznych na poziomie organizmu i ekosystemu, na poziomie tkankowym, komórkowych i molekularnym w odniesieniu do problemów medycyny, to:
6) Borowiny należą do:
7) W organizmie ludzkim liczba receptorów:
8) Wydzielanie melatoniny, produkowanej przez szyszynkę, regulującej biologiczny rytm okołodobowy
9) Unikanie zbyt częstego poddawania się diagnostycznemu prześwietlaniu promieniami rentgenowskimi jest:
10) Prąd stały o natężeniu terapeutycznym w czasie nieprzerwanego przepływu przez kończynę człowieka
11) Zjawisko pojawienia się pustych przestrzeni w cieczach i środowiskach uwodnionych jako następstwo pozatermicznego …. Ultradźwięków to:
12) Wśród wskazań do leczenia za pomocą peloidów i kąpieli siarczano-słonych wymienia się
13) Otwartym źródłem promieniotwórczym nazywamy każde źródło:
14) Praktyczne zastosowanie promieniowania laserowego w leczeniu nowotworów ma miejsce w metodzie zwanej
15) Napięcie powierzchowne i inne zjawiska powierzchowne mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowych czynności i reakcji, w które wchodzą liczne substancje w ustroju człowieka. Nie mają one znaczenia w przypadku:
16) Kąpiele kwasowęglowe obniżają ciśnienie tętnicze krwi człowieka dzięki działaniu CO2(bezpośreniemu i pośredniemu - acetylocholina, histamina) powodującemu:
17) Spójność, monochromatyczność, wysokie natężenie i ścisła kierunkowość są charakterystycznymi cechami promieniowania:
18) Żywa tkanka ludzka, przez którą przepływa prąd elektryczny jest odbiornikiem:
19) Do sterylizacji używany jest, ze względy na własności jonizujące:
20) Do miejscowego wprowadzenia leku do organizmu wykorzystuje się prąd stały w:
21) Krenoterapia to leczenie za pomocą:
22) Człowiek pozbawiony odzieży, w warunkach przemiany podstawowej, w suchym powietrzu o temp. 26 stopni C traci ciepło głównie przez:
23) Teoria Melzacka i Walla (Gate control theory) wyjaśnia mechanizm:
24) Laser służący do cięcia tkanek charakteryzuje się:
25) Strumień konwekcji cieplnej nad ciałem człowieka wykorzystuje do przenoszenia ciepła strugę powietrza wymuszoną:
26) Przemianę 7-dehydrocholesterolu w cholekalcyferol wywołuje:
27) Wolniejsze narastanie natężenia prądu, niż określone przez kąt graniczny – w czasie elektrostymulacji:
28) „Mięsień poprzecznie prążkowany unerwiony prawidłowo, reaguje skurczem na bodziec elektryczny, którym jest szybka zmiana wartości prądu elektrycznego w czasie” to treść prawa:
29)
30)
31) Prądy diadynamiczne ( Bernarda) służą głównie do:
32) W Grejach (Gy) mierzymy:
33) Czy to prawda, że „zapadający się pęcherzyk kawitacyjny może ogrzać się do temperatury 20000 K, zmienić we ciśnienie o tysiące barów i stać się źródłem fali uderzeniowej w mikroskali”?
34) Strefa komfortu cieplnego to zakres temperatur, w którym człowiek:
35) Promieniowanie jonizujące może doprowadzić do zmian genetycznych i upośledzenie podziałów komórkowych u osobnika napromieniowanego dawką pochłonięta:
36) Do usuwania kamienia nazębnego stosuje się:
37) Prądem stałym nazywamy taki prąd, którego wartość:
38) Bele i decybele to jednostki miary:
39) Nieprawdą jest, że:
40) Zespól QRS w elektrokardiogramie przedstawia:
41) Przy niskich i bardzo wysokich częstotliwościach przepływającego prądu elektrycznego - tkanki żywe charakteryzują się praktycznie tylko:
42) Zwiększona wrażliwość skóry na ultrafiolet spowodowana miejscowym i ogólnym działaniem różnych substancji chemicznych leków i w przebiegu niektórych schorzeń to:
43) Utrata ciepła przez organizm ludzki jest znacznie intensywniejsza w suchym powietrzu niż w wodzie o tej samej temperaturze
44) Teorie Younga - Helmholtza i Heringa wyjaśniają:
45) Technika wykonywania, konstruowania i cyfrowego analizowania zdjęć rentgenowskich prześwietlanego człowieka to:
46) Diatermia krótkofalowa emituje:
47) Rezonans, interferencja i superpozycja to trzy nazwy tego samego zjawiska falowego:
48) Poziom natężenia fali aksteycznej może być mierzony w:
49) Stymulację nerwu strzałkowego dla wspomagania i reedukacji(?) chodu u chorych z hemiplegią i hemiparezą zaliczamy do:
50) Skutki genetyczne promieniowania jonizującego zaliczamy do skutków:
51) Melanina to nazwa:
52) Prawo Stefana Boltzmana opisuje:
53) Hałas mierzymy za pomocą:
54) Skuteczną metoda terapii fizykalnej przy zwalczaniu skoliozy pierwszego stopnia oraz nietrzymania moczu jest:
55) Podstawową przyczyną kruszenia kamieni nerkowych w czasie litotrypsji jest:
56) Próg słyszalności ucha ludzkiego możemy zmierzyć za pomocą:
57) Surfaktanty to substancje powierzchniowo czynne ułatwiające:
58) Pole akustyczne może być wypełnione:
59) Aerozoloterapia ultradźwiękowa i pneumatyczna używana jest powszechnie
60) Roztwór wodny detergentu ułatwia prania gdyż jego napięcie powierzchniowe:
61) Chromatoterapia jest metodą:
62) Dorosły człowieka, sprawny ruchowo, mierzy 180 cm jest wieczorem niższy niż rankiem o ok. 2 cm:
63) Fala akustyczna ulega polaryzacji:
64) Dla osłony przed promieniowanie alfa, beta i gamma stosujemy osłonę …., przy czym bliżej preparatu promieniotwórczego umieszczamy:
65) Poziom głośności mierzymy w:
66) Tężnie można zwalczać za pomocą:
67) Natężeniem fali akustycznej nazywamy:
68) Przy badaniu USG pokrywa się skórę okolicy badanej żelem kontaktowym, celem:
69) W diagnostyce rentgenowskiej, narządem krytycznym nazywamy:
70) Fakt, że zauważalny przyrost bodźca działającego na organizm człowieka jest proporcjonalny do natężenia bodźca już działającego jest:
71) Gradientowe pole elektromagnetyczne w aparacie diagnostycznym NMR słuzy do:
72) Opornośc akustyczna osrodka moze byc wyznaczona jako:
73) Przed iniekcją przemywamy skórę alkoholem:
74) Za barwe dzwieku odpowiada:
75) Malzowina uszna pełni role:
76) Astygmstyzm to:
77) 1 bekerel to:
78) Płytka nazebna posiada silne wlasciwosci adhezyjne:
79) Echokardiografia jest szczegolnym badaniem :
80) Ze względu na niepożądane skutki uboczne (działanie termiczne, kawitacyjne, itp.) stosowanie ultradźwięków
i 56 innych...