Pytania: Nasionka

Różnica selekcyjna;
jest równa różnicy między średnią wybranej części populacji a średnią całkowitej populacji. Zależy od proporcji wybranych osobników, a także od rozkładu cechy w populacji. Różnica między średnią wartością danej cechy fenotypowej u osobników wybranych do dalszego rozmnożenia, a średnią dla populacji wyjściowej, wyrażona w postaci odchylenia standardowego lub w jednostkach bezwzględnych; różnica selekcyjna stanowi zatem miarę intensywności selekcji S = Ms- M0, Ms – średnia wartość fenotypowa cechy w populacji wyselekcjonowanej, M0 – średnia wartość fenotypowa cechy w populacji źródłowej.
To pytanie pochodzi z testu Nasionka . Kliknij tu aby rozwiązać test.