Powtórzenie: Statystyka

.

Matematyka, Studia.

.
Picture 0
Przeciętna powierzchnia składowa wynosi 70m2
Większość pomieszczeń magazynowych ma powierzchnię składową większą niż 70m2
.
Picture 1
Pracownik kontroli jakości zakładu X bada każdego dnia 20 elementów. W ciągu 100 dni było 28 dni takich, w których nie było wadliwego elementu, 48 dni w których był 1 wadliwy element, 20 dni w których były 2 wadliwe elementy oraz 4 dni gdy 3 elementy byly wadliwe.
Przeciętna liczba elementów wadliwych w ciągu dnia wynosi 1szt
Najczęściej w ciągu dnia występuje 1 element wadliwy
Dla 50 banków w Polsce oszacowano kwartyle zysku netto na poziomach 1.3%, 8,6%, 18,9%
Względna zmienność zysków netto dla połowy banków wynosi około 102,3% mediany
Spośród kiosków RUCH na terenie miasta M wylosowano 30 obiektów. Zbadano dzienny obrót w piątek ( w pln )
Jednostką pomiaru był kiosk RUCH
Przeprowadzano badanie częściowe
Wśród pracowników UM przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące zadowolenia z wykonywanej pracy (1-10)
Zastosowano porządkową skale pomiarową
W firmie X wylosowano 20 pracowników na tym samym stanowisku.. Badanie dotyczyło wydajności w szt/na godzine
Jednostką pomiaru jest szt/godz
Przeprowadzono badanie częściowe
Badaną cechą jest wydajność
Wszystkim studentom UEKu zadano pyt dotyczące motywów kierunku studiów
badana cecha ma charakter jakościowy
W księgarni uczelnianej przeprowadzono badanie wydatków na książki 40 studentów wybranych losowo spośród kupujących w danym dniu.
Jednostką statystyczną jest student
Cecha statystyczna to wydatki na ksiażki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Statystyka".

Statystyka

Matematyka, Studia
73
#stataksiazka #matematyka #statystyka

STATYSTYKA EGZAMIN

Matematyka, Studia
1