Powtórzenie: Egzamin MWS

MWS

Matematyka, powtórzenie. 75 pytań.

Jeżeli X1....Xn jest próbą losową z rozkładu N (µ,1) z nieznanym parametrem µ, to statystyką jest
numer pierwszego największego elementu ciągu (X1....Xn)
długość najdłuższego niemalejącego podciągu ciągu (X1....Xn)
Funkcja wiarygodności może być interpretowana jako łączna funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla próby losowej
W teorii testów statystycznych
każda hipoteza, która nie jest prosta jest hipotezą złożoną
Picture 3
może być równe √2
może być mniejsze niż 1/√2
Picture 4
długość najdłuższego niemalejącego podciągu (X1,...Xn)
numer pierwszego najwiekszego elementu ciągu (X1,... Xn)
Picture 5
w przedziale[1,3] leży 25% danych
nie ma danych mniejszych niż1
w przedziale (4,6]leży 25% danych
Picture 6
P(a<=X<=b)=∫(a,b) f(t) dt dla b>=a
lim t->∞ F(t)=1
Funkcja wiarygodności może być interpretowana jako łączna funkcja gestosci prawdopodobieństwa dla próby losowej
funkcje gęstości a priori i a posteriori mogą być równe
Jeżeli X~Unif([0,1]), to
EX=1/2
Jeżeli funkcja M(t)=e^t^2 jest funkcją generującą momenty dla zmiennej X, to
EX^2=2
EX=0
Dla każdego ciągu niezależnych zmiennych losowych X1, X2, ...Xn
V(X1+X2+...+Xn)=VX1+VX2+...+VXn
Jezeli f jest rozniczkowalną funkcją gestości prawdopodobienstwapewnej zmienne losowej X, to wiadomo, że
f jest ograniczona z dołu przez 0
f może się nigdzie nei zerowac
Test X^2 ma zastosowanie w przypadku
badania jednorodności prób
badania niezależności rozkładów
badania zgodności rozkładu dla zmniennych dyskretnych
Jeśli H0 i H1 są dwiema hipotezami prostymi, to najmocniejszy test na pewnym poziomie istotności 0
może być testem randomizowanym
może nie wymagać randomizacji
Jeśli p-wartość pewnego testu wynosi 0.1 to
hipoteza zerowa była by odrzucona przy poziomie istotności [nie widze] a=0.3
nie da się określić mocy tego testu bez dodatkowych informacji
Jeśli X~N(µ,õ^2), to
zmienna Y=õ^2 + X ma rozkład normalny
zmienna Y=µ+X ma rozkład normalny
Picture 17
zbiega według rozkładu do x^2 r-1
jeśli rozkład a priori jest rozkładem jednostajnym , to rozkład a posteriori może być rozkładem beta
jeśli rozkład a priori jest rozkładem gamma, to rozkład a posteriori też może być rozkładem gamma
jeśli rozkład a priori jest rozkładem jednostajnym , to rozkład a posteriori też może być rozkładem jednostajnym
Picture 19
przynajmniej jedna wartość wpada w przedział (7.5,8.5)
50% danych ma wartość niewiekszą niż 4

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.