Społeczeństwo cz 1

Obejmuje pytania z zakresu:
-człowiek jako istota społeczna
-zbiorowość i grupy społeczne
-rodzina
-naród
-społeczeństwo i jego struktura.

WOS, powtórzenie. 40 pytań.

REKLAMA
Jak nazywamy proces, który kształtuje osobowość człowieka i przystosowuje go do życia w społeczeństwie?
socjalizacja
Wymień dwie fazy socjalizacji (kolejność alfabetyczna, przecinek oraz spacja)
pierwotna, wtórna
Kto jest autorem piramidy potrzeb przedstawionej na zdjęciu? (imię i nazwisko)
Picture 2
Abraham Maslow
Jaki to typ więzi społecznej? : powstają w wyniku dobrowolnego zrzeszania się ludzi w różnych organizacjach, stowarzyszeniach, związkach zawodowych
więzi zrzeszeniowe
Przykładami więzi stanowionej jest :
zakład poprawczy
więzienie
wezwanie do wojska
Postawa przestrzegania reguł bez względu na ich treść, wynikająca z samego przekonania że trzeba się do nich przystosować to ...
legalizm
Przestrzeganie reguł pomimo ich nie uznawania , z obawy przed sankcjami lub potępieniem to ...
oportunizm
Bezrefleksyjne odrzucenie wszystkich obowiązujących norm społecznych to
antykonformizm
Państwo jest grupą społeczną :
dużą
zamkniętą
pierwotną
formalną
Partia polityczna to grupa społeczna:
wtórna, duża, formalna, otwarta
Jakie znasz 3 sposoby kierowania grupą? (alfabetycznie,przecinek ,spacja)
autokratyczny, demokratyczny, liberalny
Czym charakteryzuje się autokratyczny sposób kierowania grupą?
Przywódca podejmuje decyzje sam
wyraźny podział na rządzących i rządzonych
Jaka to funkcja rodziny?
- wydawanie na świat potomstwa
prokreacyjna
Jaka to funkcja rodziny?
-zaspokajanie potrzeb materialnych członków rodziny
ekonomiczna
Stratyfikacyjna funkcja rodziny polega na
nadawaniu przez rodzinę pozycji społecznej swoim członkom
Jakie są cztery podstawowe przejawy kryzysu rodziny?
spadek liczby zawieranych małżeństw
zanik tradycyjnych funkcji rodziny
wzrost liczby rozwodów
niski poziom dzietności
Przeszkodą przy zawarciu małżeństwa NIE JEST
warstwa społeczna
Nadzór prawny nad osobą małoletnią niepozostającą pod władzą rodzicielską lub całkowicie ubezwłasnowolnioną to
opieka
Uchylenie wspólnoty małżeńskiej bez prawa wstąpienia w nowy związek to
seperacja
Kto może wnieść wniosek o zaprzeczenie ojcostwa ?
Matka dziecka
dziecko po osiągnięciu pełnoletności
Prokurator
Rzekomy ojciec
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.