Pytania i odpowiedzi

Wiązania, wzory sumaryczne, masa cząsteczkowa

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Wiązania między atomami, wzory sumaryczne i masa cząsteczkowa - to tematy tego testu.
Nadal pozostajemy przy I klasie gimnazjum ;) Powodzenia!
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 5281 razy
Pytanie 1
Dokończ zdanie:<br /&rt;Atom obdarzony ładunkiem elektrycznym to...
jon
Pytanie 2
Uzupełnij, wpisując pojedyncze słowa oddzielone spacją.<br /&rt;Jon dodatni nazywamy _________, a jon ujemny - _________.
kationem anionem
Pytanie 3
Dokończ zdanie.<br /&rt;Wiązanie chemiczne utworzone w wyniku przyciągania się jonów o przeciwnych znakach nazywamy...
wiązaniem jonowym
Pytanie 4
Zaznacz zdania fałszywe.
Atomy metali przyjmują protony i stają się kationami.
Atomy niemetali oddają elektrony i stają się anionami.
Wiązanie atomowe to inaczej wiązanie konwalencyjne.
Pytanie 5
Wiązanie atomowe spolaryzowane w cząsteczce wody możemy pokazać na dwa sposoby:<br /&rt; H-O-H lub H..O..H<br /&rt;Dlaczego jedno wiązanie pokazane jako kreska (-) równa się jednemu wiązaniu pokazanemu jako dwie kropki (..)?
Dlatego, że atomy łączone są dwoma elektronami.
Pytanie 6
Wzór sumaryczny tlenku węgla(IV) to:
CO2
Pytanie 7
Oblicz masę cząsteczkową dla:<br /&rt;Na2O,<br /&rt;H2O,<br /&rt;SO2,<br /&rt; wiedząc, że:<br /&rt;masa węgla = 12,01 u<br /&rt;masa tlenu = 15,99 u<br /&rt;masa sodu = 22,99 u<br /&rt;masa siarki = 32,07 u<br /&rt;masa wodoru = 1,008 u<br /&rt;masa azotu = 14,01 u<br /&rt;[Wyliczone wartości wpisz oddzielone spacją, np. 13,43 24,24 88,99]
61,97 18,006 64,05
Pytanie 8
Oblicz wartość indeksu x we wzorze N2Ox, wiedząc, że masa cząsteczkowa tej substancji jest równa 76 u.
3
Pytanie 9
Zaznacz te substancje, których wzory sumaryczne podano poniżej.<br /&rt;CO, O3, SO2, C6H12O6, NaCl, H2SO4
tlenek węgla(II)
ozon
glukoza
sól kamienna
Pytanie 10
W sześciu cząsteczkach tlenku azotu(V) znajduje się:
12 atomów azotu i 30 atomów tlenu