Pytania i odpowiedzi

Anatomia Ib

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 84 razy
Pytanie 1
ocen prawdziwosc
Włókna czuciowe somatyczne typu GSA prowadzą drogi czucia powierzchownego i głębokiego
Prawda
glenohumeral joint/ articulatio glenohumeralis jest stawem prostym i kulistym panewkowym
Fałsz
deep palmar arch ( arcus palmaris profundus) oddaje trzy palmar metacarpal arteries
Prawda
Articulatio cuneocuboidea jest wzmocnione 3 więzadłami: podeszwowym, grzbietowym i międzykostnym.
Prawda
Vena poplitea jest położona do tyłu i przyśrodkowo od arteria poplitea.
Fałsz
Pytanie 2
ocen prawdziwosc
Obturator groove (obturator sulcus) ogranicza od góry obturator foramen (foramen obturatum)
Prawda
było o te najczęstsze krwanienia z nosa ze z środkowej i dolnej to F dałem bo tylko ze z dolnej, najczęściej
Fałsz
było jeszcze lig. transversum scapulae superius i czy pod nim przebiega n. axillaris
Fałsz
czy w sulcus basilaris a. basilaris się rozdwoja już na a. vertebralis…
Prawda
Area postrema jej podrażnienie skutkuje wymiotami
Prawda
Pytanie 3
ocen prawdziwosc
pytanie o uszkodzenie z kolanem: że się uszkadza wiązadło collaterale tibiale jak sie uszkadza meniscus medialis
Prawda
przyczep lig. cruciatum anterius że jest na tylnej częsci area intercondylaris coś w tym stylu - bo przednie
Fałsz
tez ze uszkodzenie lig. cruciatum anterius daje dodatni wynik testu szufladki przedniej?
Prawda
Fascia spermatica externa jest tworzona przez anulus inguinalis superficialis
Prawda
pytanie ze v lingualis uchodzi do v jugularis interny?
Fałsz
Pytanie 4
ocen prawdziwosc
trigonum nervi hypoglossi jest w fossa rhomboidea
Prawda
krwiak podtwardowkowy jest miedzy koscmi czaszki a opona twarda
Fałsz
Popliteal vein ( v.Poplitea) krzyżuje bocznie i ku tyłowi Popliteal artery ( a.Poplitea
Prawda
Foramen ischiadicum majus jest domknięty przez lig. sacrospinale i lig. sacrotuberale
Prawda
Przez foramen suprapiriforme przebiega triada pośladkowa górna
Prawda
Pytanie 5
ocen prawdziwosc
Przez foramen ischiadicum minus przechodzi m. obturator internus, n. pudendus oraz a. i v. pudenda interna
Prawda
Arcus palmaris profundus jest tworzony przez a radialis i ramus profundus a ulnaris
Prawda
A carotis interna przechodzi przez sinus cavernosus
Prawda
accessory n. wychodzi z czaszki przez część przyśrodkową jugular forsmen
Fałsz
N. oculomotorius unerwia przywspółczulnie m. cilliaris i m. iris sphincter
Fałsz
Pytanie 6
ocen prawdziwosc
przez canaliculus mastoideus przechodzi ramus auricularis n. vagus
Prawda
trójkąt tętnicy językowej jest ograniczony od góry przez hypoglossal arch/Górne ograniczenie trójkąta językowego stanowi arcus nervi hypoglossi
Fałsz
Nucleus tractus solitarius stanowi włókno przywspółczulne n. glossopharyngeus (coś w tym stylu było)
Fałsz
trójkąt łopatkowo-obojczykowy stanowi dno dołu nadobojczykowego mniejszego
Fałsz
chorda tympani odchodzi od NC X
Fałsz
Pytanie 7
ocen prawdziwosc
opthmalmic a. oddaje central retinal a. oraz lacrimal a
Prawda
Nucleus ambiguus stanowi jądro ruchowe nerwu twarzowego
Fałsz
Do Napływu lewej komory należy vestibulum aortae
Fałsz
Czesc oczna m. Obliquus superior unerwionych jest przez trochlearlis
Prawda
Ramus externus NC XI zespala się z n. Vagus
Fałsz
Pytanie 8
ocen prawdziwosc
Brachiocephalic trunk to pierwsze i najsilniejsze odgałęzienie arch of aorta
Prawda
Root of mesenteric to nasada krezki jelita cienkiego
Prawda
wewnątrz pochewki szyjnej znajdują się: nerw zatoki tętnicy szyjnej, gałęzie sercowe szyjne gorne n. blednego i g… n. językowo- gardłowego
Fałsz
przez szczeline miedzy m. grzebieniowym a m. przywodzicielem dlugim NIE przebiegaja t. głeboka uda, galaz p…. przysrodkowej okalajacej udo i t. przeszywajaca udo pierwsza
Fałsz
gałezie tylne boczne nn. rdzeniowych S1-S3 koncza sie jako nn. skórne srodkowe posladkow
Fałsz
Pytanie 9
ocen prawdziwosc
Węzły chłonne podżuchwowe środkowe NIE zbierają chłonki z nosa zewnętrznego i policzka
Fałsz
N medianus pochodzi od neuromerów C2-C5
Fałsz
lig. cruciatum anterius biegnie od pola międzykłykciowego tylnego ku przodu..
Fałsz
trigonum nervi hyppoglossi znajduje sie w rhomboid fossa
Prawda
a. thoracica interna odchodzi z dolnego obwodu tętnicy podobojczykowej
Prawda
Pytanie 10
ocen prawdziwosc
a. angularis jest zakonczeniem tętnicy twarzowej
Prawda
Foramen mastoideum prowadzi do zatoki esowatej
Prawda
A. ulnaris odchodzi od a. axillaris
Fałsz
cavitas axillaris stanowi przestrzeń międzymięśniową pomiędzy obręczą piersiową, ścianą boczną klatki piersiowej, a ramieniem.
Prawda
m. plantaris przyczepia się na nadkłykciu bocznym i więzadle podkolanowym skośnym
Fałsz
Pytanie 11
ocen prawdziwosc
M.papillaris superior ventriculi sinistri znajduje się po stronie przyśrodkowej ściany przedniej komory lewej serca
Fałsz
Carpometacarpal joint of thumb to saddle joint
Prawda
m deltoideus przyczepia się na guzku większym kości ramiennej
Fałsz
lig.sphenomandibulare przechodzi pomiędzy kolcem kości klinowej a języczkiem żuchwy
Prawda
Brak możliwości spojrzenia w dół kiedy oko jest przywiedzione jest spowodowane uszkodzeniem nerwu bloczkowego
Prawda
Pytanie 12
ocen prawdziwosc
Ganglion cochleare jest w canalis spiralis mocioli
Prawda
nn. splenchnici pelvici idą razem z n.pudendalis
Prawda
a. Gastroduodenalis ma na całej swojej długości przebieg zewnatrzotrzewnowy
Prawda
Taenia omentalis jest usytuowana na przednio-bocznej powierzchni ascendens colon i descendens colon
Fałsz
colon transversus jest najdłuższym odcinkiem okrężnicy
Prawda
Pytanie 13
ocen prawdziwosc
M.longitudinalis inferior linguae przyczepia się na całej powierzchni dolnej rozcięgna dolnego języka
Fałsz
do oculomotor n. (n. oculomotorius) prowadzi włókna czuciowe drogą zespolenia z n. ocznym
Prawda
A. transversa colli odchodzi z tylnego obwodu a.carotis interna
Fałsz
canalis pterygoideus łączy dół przedni czaszki z dołem skrzydłowo-podniebiennym
Fałsz
articulatio temporomandibularis zawiera dwie jamy stawowe
Prawda
Pytanie 14
ocen prawdziwosc
crista lacrimalis posterior znajduje się na czołowym wyrostku szczęki
Fałsz
Przez otwór rylcowo-sutkowy przechodzi nerw twarzowy
Prawda
Pars cervicalis tracheae jest unaczynione przez tętnice tarczowa dolna
Prawda
Lig falciforme dzieli krezkę grzbietową na 2 części
Fałsz
hiatus semilunaris utworzony jest przez puszke sitową i wyrostek haczykowaty (raczej było, że jest ograniczony)
Prawda
Pytanie 15
ocen prawdziwosc
gałąź do m. sternohyoideus wychodzi z pętli szyjnej
Prawda
a. cervicalis ascendens dochodzi do a. thyroidea superior
Fałsz
Maxillary veins uchodzą do v. facialis
Fałsz
Glandula sublingualis ma ujście w caruncula sublingualis
Prawda
glandula sublingualis ma przewod wyprowadzajacy na caruncula sublingualis
Prawda
Pytanie 16
ocen prawdziwosc
slinianke przyusznicza zaoptrauje parotid branch of superficial temporal artery
Prawda
punctum nervosum znajduje sie podpowieziowo na brzegu tylnym m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego na wysokosci kregu CIII (3)
Prawda
W skład pes anserinus wchodzi mięsień półbłoniasty
Fałsz
Eminentia carpalis radialis tworzą guzki kości łódeczkowatej i czworobocznej mniejszej
Fałsz
Flexor carpi ulnaris przyczepia się do kości grochowatej
Prawda
Pytanie 17
ocen prawdziwosc
z kolanka n. twarzowego odchodzi nerw skalisty większy
Prawda
uszkodzenie lig. cruciatum anterius daje wynik pozytywny w teście szuflady
Prawda
uszkodzenie collateral tibial ligament czesto współistnieje z uszkodzeniem medial meniscus
Prawda
collateral fibular ligament jest zrosniete z torebka stawowa
Fałsz
staw kolanowy stanowi połączenie kości udowej, piszczelowej i strzałkowej
Fałsz
Pytanie 18
ocen prawdziwosc
staw kolanowy jest stawem zawiasowym 1-osiowym
Fałsz
anterior scrotal nerves (nervi scrotales anteriores) są gałęziami genital branch of genitofemoral n. (ramus genitalis nervi genitofemoralis)
Fałsz
cremaster muscle (musculus cremaster) unerwiony jest przez ilioinguinal n. (n. ilioinguinalis
Fałsz
scrotum unaczyniona jest przez gałęzie tętnicy udowej i sromowej wewnętrznej
Fałsz
internal spermatic fascia (fascia spermatica interna) jest odpowiednikiem parietal peritoneum (peritoneum parietale)
Fałsz
Pytanie 19
ocen prawdziwosc
cremastic artery (a. cremasterica) jest gałęzią superficial epigastric a. (a. epigastrica superficialis)
Fałsz
Ventral posterolateral nucleus odpowiadają za odbiór informacji somatosensorycznych tułowia
Prawda
ventral posteromedial nucleus biorą udział w odbiorze informacji smakowych
Prawda
anterior nuclei odbieraja informacje z nucleus of solitary tract
Fałsz
medial nuclei posiadaja polaczenia z korą przedczolowa i z ośrodkami limbicznymi
Prawda
Pytanie 20
ocen prawdziwosc
reticular nucleus of thalamus odpowiedzialne sa za hamowanie aktywnosci…
Fałsz
right superior intercostal v. zbiera krew z 3-4 gornych przestrzeni miedzyzebrowych i uchodzi do azygos v.
Prawda
radiocarpal joint jest stawem jednoosiowym zawiasowym
Fałsz
do układu powierzchownego żył kończyny górnej należą brachial vv.
Fałsz
a. superior thoracic jest galezia axillary a
Prawda

Powiązane tematy