Badania operacyjne czesc 2

Informatyka, powtórzenie. 10 pytań.

REKLAMA
Prawdziwe jest następujące zdanie:
w metodzie odcięć usuwa się wyłącznie rozwiązania które nie są całko...;
dla całkowitoliczbowych danych rozwiązanie zadania transportowego... całkowitoliczbowe;
Prawdziwe jest następujące zdanie:
algorytm podziału i ograniczeń zastępuje jedno zdanie optymalizacyjne ciągiem innych prostszych zdań;
w prostym systemie masowej obsługi, średni czas między zgłoszeniami musi być mniejszy od średniego czasu obsługi;
Zbiór generowany przez układ ograniczeń w zadaniu LPM jest:
zbiorem rozwiązań dopuszczalnych.
zbiorem ze skończoną liczbą wierzchołków;
W metodzie simpleks w każdym kroku iteracyjnym:
wyznacza się zmienną, której wartość należy wyzerować;
poprawia się wartość funkcji celu, o ile jest to możliwe;
Zadanie programowania matematycznego binarnego ma następującą postać:
jest szczególnym przypadkiem zadania programowania całkowitego;
wartość każdej ze zmiennych musi być równa 0 lub 1;
Zadanie liniowego programowania matematycznego LPM przedstawione w postaci standardowej dla metody simpleks charakteryzuje się tym, że:
ograniczenia nie mogą być nierównościami.
funkcja celu jest minimalizowana;
W wyniku wykonywania pojedynczego kroku iteracyjnego w metodzie simpleks:
zmniejsza się wartość funkcji celu;
dokonuje się zmiany zmiennej zerowej ze zmienną niezerową, o ile zmniejszy to wartość funkcji celu;
Pomiędzy zadaniami LPM, a zadaniami programowania całkowitoliczbowego liniowego PCL zachodzi następujący związek:
zadanie PCL jest szczególnym przypadkiem zadania LPM;
zbiór rozwiązań dopuszczalnych zadania PCL jest podzbiorem zbioru rozwiązań dopuszczalnych zadania LPM otrzymanego z zadania PCL po usunięciu wymagań na całkowitoliczbowość;
Prawdziwe jest następujące zdanie:
otwarte zadanie transportowe zawsze może być przekształcone do zadania zamkniętego;
w zamkniętym zadaniu transportowym liczba zmiennych niezerowych jest równa sumie liczb producentów i odbiorców pomniejszone o jeden;
Prawdziwe jest następujące zdanie:
w standardowej dla metody simpleks postaci zadania LPM powinno występować więcej zmiennych niż równań;
teoria masowej obsługi dotyczy masowych zjawisk stochastycznych;
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.