Pytania i odpowiedzi

Anatomia BIM 64-79

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 83 Rozwiązywany: 193 razy
Pytanie 1
Funiculus spermaticus zawiera:
ramus genitalis nervi genitofemoralis
arteria ductus deferentis
plexus pampiniformis
Pytanie 2
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących porta hepatis:
tworzy je poprzecznie położona bruzda przebiegająca od lobus caudatus do lobus quadratus (Bochenek mówi, że poprzeczne ramię litery H)
nie są powleczone otrzewną
Pytanie 3
Prostata:
swoją podstawą łączy się z fundus vesicae urinariae
leży ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego
apex prostatae spoczywa na przeponie moczowo-płciowej
Pytanie 4
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących topografii duodenum:
pars horizontalis sięga do a. et v. mesenterica superior
pars ascendens kończy się przechodząc w flexura duodenojejunalis
Pytanie 5
Vagina:
Jest w większości unerwiona czuciowo przez plexus hypogastricus inf. (autonomicznie)
Ma ścianę tylną dłuższą od przedniej
Pytanie 6
Oceń, czy dany mięsień znajduje się w deep perineral space (spatium perinei profundum):
External sphincter urethrae m. (m. sphincter urethrae externus)
Sphincter urethrovaginalis m. (m. sphincter urethrovaginalis)
Pytanie 7
Foramen omentale ograniczony jest:
Od przodu przez margo Liber lig. Hepatoduodenalis
Otwór ten może być czasem zrośnięty i wtedy bursa omentalis oddzielona jest od właściwej jamy otrzewnej
Pytanie 8
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących ureter:
U mężczyzn parietal part (pars parietalis) przechodzi w visceral part (pars visceralis) na wysokości ischial spine (spina ischiadica)
W pelvic part (pars pelvica) opisujemy 3 odcinki topograficzne (śródścienny, ścienny, trzewny)
Pelvic part (pars pelvica) stanowi połowę jego długości
Pytanie 9
Oceń poprawność poniższych twierdzeń dotyczących urinary bladder (vesica urinaria)
triangle of urinary bladder (trigonum vesicae) stanowi wyniosły, gładki, nie pofałdowany twór
Pytanie 10
Inferior hypogastric plexus (plexus hypogastricus inferior):
jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
Pytanie 11
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących lumbar splanchnic nerves (nn. splanchnici lumbales)
większość włókien kieruje się m. in. do celiac plexus (plexus coeliacus)
pierwszy zwój lędźwiowy wysyła włókna do renal plexus (plexus renalis)
Pytanie 12
Coeliac artery (trunk) (truncus coeliacus) zaopatruje w krew:
dolną część przełyku
częściowo trzustkę
częściowo dwunstnicę
całą śledzionę
Pytanie 13
Bulb of duodenum (bulbus duodeni) przylega:
od przodu do quadrate lobe of liver (lobus quadratus hepatis)
od tyłu do portal vein (vena portae)
od tyłu do proper hepatic artery (arteria hepatica propria)
Pytanie 14
Diaphragm (diaphragma):
przez sternocostal triangle (trigonum sternocostale) przebiegają superior epigastric a. (a. epigastrica superior), superior epigastric v. (v. epigastrica superior)
lateral arcuate lig. (lig. arcuatum laterale) biegnie od wyrostka żebrowego pierwszego kręgu lędźwiowego do dwunastego żebra
right crus of diaphragm (crus dextrum diaphragmatic) jest dłuższa i przyczepia sie do trzonów kręgów L1-L3
Pytanie 15
Wskaż prawidłowe dotyczące pleura:
podrażniona pleura diaphragmatica objawia się bólem w okolicy stawu ramiennego czy barkowoobojczykowego
pleura visceralis unerwiona jest przez gałęzie nerwu przeponowego
pleura costalis jest unerwiona czuciowo przez gałązki nerwów międzyżebrowych
capula pleurae wypełniony jest przez szczyt płuca zarówno podczas wdechu jak i wydechu

Powiązane tematy