Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 1 - Życie społeczne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z 1 działu dla 8 klasy szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 40997 razy
Pytanie 1
Czym jest socjalizacja?
procesem uczenia się wzorów zachowań i systemu wartości
Pytanie 2
Kto jest autorem teorii tzw. "piramidy potrzeb"?
Abraham Maslow
Pytanie 3
Połącz normę społeczną z jej definicją.
normy prawne
zasady zachowania określane przepisami ustalanymi przez państwo
normy moralne
zasady te określają czy dane zachowanie jest dobre czy złe
normy obyczajowe
zasady te definiują jakie zachowania są akceptowalne społecznie a jakie nie
normy religijne
zasady określające funkcjonowanie wewnątrz wspólnoty wyznaniowej
Pytanie 4
Zaznacz zdania fałszywe dotyczące grup społecznych.
grupa społeczna musi składać się z minimum 10 osób
grupa społeczna może powstać przypadkowo i istnieć nawet krótką chwilę
Pytanie 5
Jaka postawa podczas konfliktu w grupie jest najbardziej korzystna?
współpraca
Pytanie 6
Na czym polega mediacja w sporze?
na wprowadzeniu do negocjacji trzeciej, bezstronnej osoby, która może pomóc obiektywnie rozwiązać problem
Pytanie 7
Zaznacz elementy komunikacji newerbalnej:
gesty
mimika
ton głosu
Pytanie 8
Uczucie strachu pojawiające się przed wystąpieniem publicznym nazywamy:
tremą
Pytanie 9
Postawę, która dąży do wypowiedzenia swojego zdania i podtrzymania swojej racji jednocześnie próbując nie zrazić do siebie drugiej strony nazywamy:
asertywnością
Pytanie 10
Jak nazywamy zorganizowaną formę dyskusji prowadzoną przy udziale osoby prowadzącej?
debatą
Pytanie 11
Czym jest rodzina?
podstawową grupą społeczną
grupą do której człowiek należy od swoich urodzin
Pytanie 12
Kiedy mówimy o rodzinie patchworkowej?
rodzina, w której przynajmniej jedna osoba wychowująca dzieci nie jest ich biologicznym rodzicem
Pytanie 13
Czy prawo w Polsce zezwala na używanie kar cielesnych wobec dzieci w skrajnych i uzasadnionych przypadkach?
nie
Pytanie 14
Obowiązek nauki w Polsce obowiązuje do czasu:
ukończenia 18 roku życia
Pytanie 15
Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej zwalnia z obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci?
nie