Pytania i odpowiedzi

Rynki FInansowe 02 09062021

Pytanie 1
Spółki mają obowiązkek wypłacania dywidendy,
fałsz
Pytanie 2
Jest to stały dochód z akcji, część zysku przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy
fałsz
Pytanie 3
Akcje dają prawo do
Kontroli zarządzania spółką,
Uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
Zgłaszania projektów uchwał.
Zwołania walnego zgromadzenia,
Pytanie 4
Akcje dają prawo do
Udziału w zyskach spółki, tzw. prawo do dywidendy
Udziału w podziale majątku likwidowanej spółki akcyjnej.
Zakupu akcji nowej emisji, tzw. prawo poboru
Pytanie 5
Papiery wartościowe o zmiennym dochodzie to
akcje
Pytanie 6
płaci za taką analizę). Do najbardziej znanych niezależnych agencji ratingowych należą:
Fitch
Moody’s
Standard and Poor’s (S&P)
Pytanie 7
Rating (ocena wiarygodności emitenta do spłaty zadłużenia) jest niezależną i obiektywną oceną ryzyka kredytowego podmiotu zaciągającego dług na rynku.
prawda
Pytanie 8
DOS 0521 Obligacja dwuletnia oszczędnościowa o stałym oprocentowaniu o terminie wykupu
maj 2021
Pytanie 9
DOS 0103 Obligacja dwuletnia oszczędnościowa o stałym oprocentowaniu o terminie wykupu
styczeń 2003
Pytanie 10
Każda obligacje ma skróconą nazwę używaną w obrocie Skrót składa się z
2 -8 liter i 2 cyfr
Pytanie 11
Sprzedawane w sieci punktów obsługi klienta biur maklerskich POK Punkt Obsługi Klienta, czyli oddział, filia biura maklerskiego
Obligacje detaliczne
Pytanie 12
są oferowane do sprzedaży na przetargach organizowanych przez NBP Uczestnikami tych przetargów mogą być biura maklerskie i banki
obligacje hurtowe
Pytanie 13
Są to obligacje o bardzo dużym ryzyku, ale w zamian oferuje się znacznie wyższe oprocentowanie niż normalnie na rynku
obligacje śmieciowe,
Pytanie 14
obligacje zamienne Ich nabywca ma prawo do zamiany tych obligacji na akcje spółki, która te obligacje wyemitowała
prawda
Pytanie 15
Obligacja to
papier wartościowy zaświadczający o udzieleniu emitentowi pożyczki
dochodu w formie określonego procentu. Są formą zaciągania długu. Stały dochód
Jest papierem wierzytelnosciowym