Powtórzenie: Test z ekonomiki transportu - koszty transportu

powtórzenie

Zawodowe, powtórzenie. 6 pytań.

Kalkulacja kosztów transportu to :
ustalenie łącznych kosztów firmy transportowej podzielenie łącznych kosztów działalności transportowej na podmioty kalkulacji
Do kosztów zewnętrznych działalności transportowej zaliczamy:
koszty zdarzeń losowych
Do kosztów zmiennych działalności transportowej zaliczamy :
koszty wynagrodzeń pracowników
Koszty, których nie można bezpośrednio na podstawie dokumentów źródłowych przypisać do pojedynczej działalności, ale są bezpośrednio związane z utrzymaniem stanowisk pracy w gotowości to :
koszty wydziałowe
Metoda kalkulacji kosztów, którą stosuje się w przypadku działalności złożonej polegającej na świadczeniu usług realizowanych w jednym lub kilku wydziałach, zależnie od typu organizacji, to :
kalkulacja doliczeniowa
Analiza oceny poniesionych nakładów i uzyskanych efektów umożliwia przedsiębiorcy określenie :
ekonomiczności podejmowanych działań w badanym okresie

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.