Powtórzenie: ADSK2

part 2

Informatyka, powtórzenie. 50 pytań.

Który z podanych w notacji adresów IPv4 jest adresem (pod)sieci?
64.77.199.192/26
Komputer o adresie IP 192.168.5.165 z maską podsieci 255.255.255.192 pracuje w sieci o adresie:
192.168.5.128
Adres IP 208.99.255.134 należy do adresów:
Klasy C
Urządzenie które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to:
przełącznik
Adresem rozgłoszeniowym sieci w której pracuje host o adresie IP 192.120.252.32 i masce podsieci 255.255.255.192 jest:
195.120.252.63
Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu:
ARP
Standard o nazwie IEEE 802.5 stosowany w lokalnych sieciach komputerowych opisuje sieć:
Token Ring
Protokół DHCP wykorzystuje do przesyłania danych do serwera port:
UDP 67
W systemach z rodziny MS Windows parametry konfiguracji interfejsu sieciowego można z konsoli CMD ustawić poleceniem:
netsh
Które polecenie w systemach windows należy zastosować do monitorowania listy aktywnych połączeń karty sieciowej w komputerze:
netstat
Skrypt systemowy to:
Plik zawierający ciąg poleceń systemu operacyjnego
Zakładając że każdy z podanych numerów IP ma maskę wynikającą z jego klasy OP wskaż który z nich nie może być przypisany pojedynczemu interfejsowi:
131.107.256.131
Pakiet z którym z poniższych adresów przeznaczenia zostanie zatrzymany na routerze?
148.156.155.255
Polecenie chmod 667 test.txt przypisze plikowi 1.txt następujące prawa:
rw-rw-rwx
Adres IP postaci IP 149.1.0.0/15 zgodnie z regułami CIDR jest nazywany:
nadsiecią IP
W bazie usług DNS nazwa hosta może mieć maksymalnie ile znaków?
63
Twierdzenie nyquista (nieczytelne pytanie)
Pozwala wyliczyć n**** częstotliwość **** sygnału ciągłego
W plikach konfiguracyjnych serwera DNS typ rekordu A:
przekształca nazwę komputera na jego adres IP
Która topologia bazuje na wielokrotnym wykorzystaniu połączeń dwupunktowych
pierścień
Przyczyną fragmentacji pakietów jest stosunek rozmiaru pakietu do:
MTU

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.