Powtórzenie: wózek widłowy 1

wózek widłowy

Prawo jazdy, powtórzenie. 50 pytań.

urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
waznej decyzji zezwalajacej na eksploatacje wydanej przez organ wlasciwej jednostki dozoru technicznego
które z wymienionych czynności nie naleza do zakresu obowiązków obsługujacego utb
wykonywanie niewielkich napraw urzadzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
terminy przegladów konserwacyjnych urzadzeń technicznych
sa zawarte w instr. eksploatacji urządzenia
dozorem technicznym nazywamy:
określone ustawą działania zmierzające do zapenienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzającego do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
Dozór techniczny nad urzadzeniami technicznymi wykonuje
Urząd dozoru technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urzadzenia technicznego traktowana jest jako:
Modernizacja urządzenia technicznego
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:
naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienia wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
ustawa o dozorze technicznym okresla nastepujące formy dozoru technicznego:
pełna, ograniczona, uproszczona
Decyzję zezwalającą na eksploatację urzadzenia technicznego wydaje:
organ właściwej jednostki dozoru technicznego
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy:
wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy:
wszystkie powyższe waunki muszą być spełnione jednocześcnie
W przypadku nie przestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
wydaje decyzje wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczesliwego wypadku, eksploatujący:
niezwłocznie powiadamia udt o zaistniałym zdarzeniu
Zaświadczenie kwalfikacyjne do obsługi może zostac cofnięte przez:
organ właściwej jednostki dozoru technicznego
urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
zawiesia transportowe
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
wszystkie odp są poprawne
niebezpieczne uszkodzenia urządzenia technicznego to:
nieprzewidziane uszkodzenie w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
Nieszczęśliwy wypadek, to:
Nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenie ciała lub smierc
podnoszenie i przenoszenie osób przez urzadzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:
uzgodnienia z organem własciwej jednostki dozoru technicznego

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.