AEZAKMI 2

Biologia, powtórzenie. 23 pytań.

REKLAMA
Które z twierdzeń na temat tetrahydrofolianu są prawdziwe?
jednostki jednowęglowe, przyłączone do tetrahydrofolianu mogą ulegać przekształceniom jednych w drugie
może służyć jako nośnik grup formylowych
Dopasuj jednostki węglowe do ich przenośników- S-adenozylometioniny (SAM), tetrahydrofolianu (THF) i biotyny (B)
grupa metylowa
+
(SAM i THF)
grupa metylenowa
+
(THF)
grupa formylowa
+
(THF)
grupa formiminowa
+
(THF)
grupa metenylowa
+
(THF)
dwutlenek węgla
+
(B)
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń dotyczących magazynowania glikogenu są prawdziwe Wybierz poprawne odp
Podczas głodówki rezerwy glikogenu są wyczerpywanie bardziej gwałtownie niż rezerwy tluszczu
Glikogen jest przechowywany w mięśniach i w wątrobie
Magazynowanie glikogenu odbywa się w cytoplazmie komórek w formie granulek o dużej gęstości
Które stwierdzenia na temat regulacji metabolizmu kwasów tłuszczowych są prawdziwe?
Synteza kwasów tłuszczowych osiąga maksimum przy dostatku węglowodanów, siły redukcyjnej i energii
Cytrynian częściowo znosi hamujący wpływ fosforylacji na aktywność karboksylazy acetylo-CoA
Insulina aktywuje syntezę kwasów tłuszczowych, podczas gdy glukagon i adrenalina hamują
Glukagon i adrenalina hamują syntezę kwasów tłuszczowych podczas gdy insulina stymuluje
Synteza kwasów tłuszczowych zachodzi w cytozolu
Karboksylaza acetylo-CoA wykazuje najwyższą aktywność kiedy nie jest fosforylowana i w obecności wysokich stężeń cytrynianu
Karboksylaza acetylo-CoA jest fosforylowana przez kinazę białkową zależną od AMP (PKA) co hamuje aktywność enzymu i wyłącza syntezę kwasów tłuszczowych
Dekarboksylacja malonylo-ACP napędza syntezę kwasów tłuszczowych
Cytrynian powoduje polimeryzację dimerów karboksylazy acetylo-CoA przez co aktywuje enzym
Cytrynian powoduje polimeryzacje dimerow karboksylazy acetylo-CoA, przez co syntezę kwasow tłuszczowych stymuluje
Acetylo-CoA jest transportowany do miejsca syntezy kwasów tłuszczowych w postaci cytrynianu, co dodatkowo powoduje wytworzenie NADPH w cytoplazmie
Palmitylo-CoA odwraca efekt wywołany przez cytrynian na karboksylaze acetylo-CoA, przez co hamuje syntezę kwasów tłuszczowych
Karboksylaza acetylo-CoA jest fosforylowana przez PKA, co hamuje aktywność enzymu i wyłącza syntezę kwasów tłuszczowych w warunkach głodu lub stresu
Cytrynian odwraca efekt wywoływany przez palmitylo-CoA na karboksylazę acetylo-CoA przez co przyspiesza syntezę kwasów tłuszczowych
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisują cykl mocznikowy
Pozytywnym efektem ubocznym cyklu mocznikowego jest produkcja ATP
Celem cyklu mocznikowego jest przekształcenie toksycznego dla komórki amoniaku w nietoksyczną glutaminę
Wskaż, ktore ze stwierdzeń poprawnie opisują procesy syntezy i degradacji kwasow tłuszczowych: Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
W wyniku rozkładu kwasów tłuszczowych wysokoenergetyczne elektrony są uzyskiwane w postaci NADH i FADH2 , natomiast do syntezy kwasów tłuszczowych niezbędny jest NADPH
Substraty do syntez kwasów tłuszczowych są związane z białkiem transportującym- ACP
Wskaż, ktore z poniższych stwierdzeń o chorobie metabolicznej, fenyloketonurii, są prawdziwe Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
Choroba prowadzi do nagromadzenia się fenyloalaniny w ciele
Choroba może być wywoływana przez niedobór tetrahydrobiopteryny
Choroba może być powodowana przez niedobór hydroksylazy fenyloalaninowej
Proszę przyporządkować poniższe aminokwasy jako glukogenne (G), ketogenne (K), lub zarówno jedne jak i drugie (GK):
arginina: G
leucyna: K
izoleucyna: GK
tryptofan: GK
Wskaż, które z poniższych zdań dotyczą arachidonianu.
Związek ten jest nienasyconym kwasem tłuszczowym.
Związek ten wchodzi w skład fosfatydyloinozytolu będącego składnikiem błony komórkowej.
Związek ten jest syntezowany w organizmie człowieka.
Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń, odnoszących się do zredukowanego glutationu są PRAWDZIWE?
Odgrywa dużą rolę w detoksykacji organizmu.
Glutation to inaczej gamma-glutamylocysteinyloglicyna.
Powstaje z jego utlenionej formy w reakcji katalizowanej przez reduktazę glutationową.
Proszę wskazać stwierdzenia, które w sposób PRAWIDŁOWY opisują metabolizm glikogenu:
Glukoza łączy się w wątrobie z formą a w stanie R fosforylazy glikogenowej hamując jej aktywność.
Syntaza glikogenu w wątrobie jest aktywowana w wyniku defosforylacji.
Kinaza fosforylazowa w mięśniach szkieletowych jest aktywowana zarówno przez fosforylację jak i przez związanie jonów wapniowych.
Spośród poniższych aminokwasów zaznacz aminokwasy egzogenne:
Lizyna
Fenyloalanina
Metionina
Proszę wskazać, które z następujący stwierdzeń dotyczących syntezy glikogenu są PRAWDZIWE?
Nowe jednostki są dodawane do końca nieredukującego
Nowy punkt rozgałęzienia musi być oddalony o co najmniej cztery reszty od odgałęzienia już istniejącego
Dimer glikogenny jest konieczny do rozpoczęcia syntezy glikogenu, ponieważ każda podjednostka katalizuje przyłączenie ośmiu jednostek glukozy do drugiej podjednostki
syntaza glikogenu potrzebuje glikogeniny do rozpoczęcia reakcji tworzenia wiązań alfa-1,4-glikozydowych - potrzebuje startera do dodawania reszt glukozowych,
aktywną formą glukozy i syntezie glikogenu, jest glukozodifosforan urydyny
Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń dotyczących proteasomu 26S są prawdziwe
proteasom 26S składa się z podjednostki katalitycznej 20S oraz dwóch podjednostek regulatorowych 19S
podjednostka 19S zawiera sześć różnych ATPaz
Ile równoważników cząsteczek ATP może powstać w wyniku całkowitego utlenienia nasyconego kwasu tłuszczowego o 18 atomach węgla? proszę zaokrąglić wynik do liczby jedności
8
Ile cząsteczek NADPH potrzeba, aby zsyntetyzować cząsteczkę kwasu tłuszczowego o 18 atomach węgla z acetylo-CoA? Proszę zaokrąglić liczby do jedności?
16
Dopasuj białko motoryczne do pełnionej funkcji:
Skurcz mięśnia szkieletowego
+
MIOZYNA
Ruch wici plemnika
+
DYNEINY
Transport pęcherzyków od jądra komórkowego do peryferiów komórki
+
KINEZYNY
Ruch wici bakteryjnej
+
FLAGELLINA
Które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisują układ motoryczny wici bakteryjnej? Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
Źródłem siły napędowej dla wici bakteryjnej jest gradient protonów.
Obecność chemoatraktanta w otoczeniu bakterii zmniejsza częstotliwość koziołkowania, przez co komórka bardziej sprawnie porusza się w kierunku rosnącego stężenia związku.
Wić jest wydłużana przez przyłączanie flagelliny do jej wolnego końca.
Wskaż, które ze stwierdzeń dotyczą alfa-tubuliny(T), a które aktyny (A)?
filamenty helikalnie superskręcony: A
mogą występować w formie filamentowej (F) i globularnej(G): A
wymaga ATP do utworzenia filamentu: A
wymaga GTP do utworzenia filamentu: T
filament walcowaty, pusty w środku: T
Wskaż, ktore z poniższych stwierdzeń opisują głowne funkcje fizjologiczne wolnych kwasow tłuszczowych Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
służą jako paliwo molekularne
służą jako prekursory fosfolipidów i glikolipidów
są prekursorami triacylogliceroli
są prekursorami pewnych hormonów i przekaźnikami wewnątrzkomórkowymi
Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń dotyczących degradacji białek w komórkach są PRAWDZIWE?
Funkcję znacznika białek przeznaczonych do degradacji w komórkach eukariotycznych pełni ubikwityna
W przyłączeniu ubikwityny do białek biorą udział trzy enzymy: enzym aktywujący ubikwitynę, enzym koniugujący i ligaza ubikwitynowo-białkowa
Wskaż, które ze stwierdzeń dotyczą lipazy wrażliwej na hormony:
Jest to enzym ulegający fosforylacji przez kinazę białkową A, co zwiększa jej aktywność
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących triacylogliceroli przechowywanych w tkance tłuszczowej są PRAWDZIWE?
Ich zapasy są uwalniane m. in. przez adrenalinę i glukagon
są źródłem kwasów tłuszczowych, które mogą być utleniane do CO2 i H2) w celu zapewnienia komórce energii
Mogą być prekursorami glukozy w glukoneogenezie
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: