Powtórzenie: AEZAKMI 2

Biologia, powtórzenie. 23 pytań.

Które z twierdzeń na temat tetrahydrofolianu są prawdziwe?
jednostki jednowęglowe, przyłączone do tetrahydrofolianu mogą ulegać przekształceniom jednych w drugie
może służyć jako nośnik grup formylowych
Dopasuj jednostki węglowe do ich przenośników- S-adenozylometioniny (SAM), tetrahydrofolianu (THF) i biotyny (B)
grupa metylowa
+
(SAM i THF)
grupa metylenowa
+
(THF)
grupa formylowa
+
(THF)
grupa formiminowa
+
(THF)
grupa metenylowa
+
(THF)
dwutlenek węgla
+
(B)
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń dotyczących magazynowania glikogenu są prawdziwe Wybierz poprawne odp
Glikogen jest przechowywany w mięśniach i w wątrobie
Magazynowanie glikogenu odbywa się w cytoplazmie komórek w formie granulek o dużej gęstości
Podczas głodówki rezerwy glikogenu są wyczerpywanie bardziej gwałtownie niż rezerwy tluszczu
Które stwierdzenia na temat regulacji metabolizmu kwasów tłuszczowych są prawdziwe?
Cytrynian odwraca efekt wywoływany przez palmitylo-CoA na karboksylazę acetylo-CoA przez co przyspiesza syntezę kwasów tłuszczowych
Karboksylaza acetylo-CoA wykazuje najwyższą aktywność kiedy nie jest fosforylowana i w obecności wysokich stężeń cytrynianu
Karboksylaza acetylo-CoA jest fosforylowana przez kinazę białkową zależną od AMP (PKA) co hamuje aktywność enzymu i wyłącza syntezę kwasów tłuszczowych
Acetylo-CoA jest transportowany do miejsca syntezy kwasów tłuszczowych w postaci cytrynianu, co dodatkowo powoduje wytworzenie NADPH w cytoplazmie
Cytrynian powoduje polimeryzację dimerów karboksylazy acetylo-CoA przez co aktywuje enzym
Dekarboksylacja malonylo-ACP napędza syntezę kwasów tłuszczowych
Synteza kwasów tłuszczowych osiąga maksimum przy dostatku węglowodanów, siły redukcyjnej i energii
Palmitylo-CoA odwraca efekt wywołany przez cytrynian na karboksylaze acetylo-CoA, przez co hamuje syntezę kwasów tłuszczowych
Insulina aktywuje syntezę kwasów tłuszczowych, podczas gdy glukagon i adrenalina hamują
Cytrynian częściowo znosi hamujący wpływ fosforylacji na aktywność karboksylazy acetylo-CoA
Glukagon i adrenalina hamują syntezę kwasów tłuszczowych podczas gdy insulina stymuluje
Cytrynian powoduje polimeryzacje dimerow karboksylazy acetylo-CoA, przez co syntezę kwasow tłuszczowych stymuluje
Karboksylaza acetylo-CoA jest fosforylowana przez PKA, co hamuje aktywność enzymu i wyłącza syntezę kwasów tłuszczowych w warunkach głodu lub stresu
Synteza kwasów tłuszczowych zachodzi w cytozolu
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisują cykl mocznikowy
Celem cyklu mocznikowego jest przekształcenie toksycznego dla komórki amoniaku w nietoksyczną glutaminę
Pozytywnym efektem ubocznym cyklu mocznikowego jest produkcja ATP
Wskaż, ktore ze stwierdzeń poprawnie opisują procesy syntezy i degradacji kwasow tłuszczowych: Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
Substraty do syntez kwasów tłuszczowych są związane z białkiem transportującym- ACP
W wyniku rozkładu kwasów tłuszczowych wysokoenergetyczne elektrony są uzyskiwane w postaci NADH i FADH2 , natomiast do syntezy kwasów tłuszczowych niezbędny jest NADPH
Wskaż, ktore z poniższych stwierdzeń o chorobie metabolicznej, fenyloketonurii, są prawdziwe Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
Choroba prowadzi do nagromadzenia się fenyloalaniny w ciele
Choroba może być wywoływana przez niedobór tetrahydrobiopteryny
Choroba może być powodowana przez niedobór hydroksylazy fenyloalaninowej
Proszę przyporządkować poniższe aminokwasy jako glukogenne (G), ketogenne (K), lub zarówno jedne jak i drugie (GK):
arginina: G
leucyna: K
izoleucyna: GK
tryptofan: GK
Wskaż, które z poniższych zdań dotyczą arachidonianu.
Związek ten jest nienasyconym kwasem tłuszczowym.
Związek ten wchodzi w skład fosfatydyloinozytolu będącego składnikiem błony komórkowej.
Związek ten jest syntezowany w organizmie człowieka.
Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń, odnoszących się do zredukowanego glutationu są PRAWDZIWE?
Glutation to inaczej gamma-glutamylocysteinyloglicyna.
Powstaje z jego utlenionej formy w reakcji katalizowanej przez reduktazę glutationową.
Odgrywa dużą rolę w detoksykacji organizmu.
Proszę wskazać stwierdzenia, które w sposób PRAWIDŁOWY opisują metabolizm glikogenu:
Kinaza fosforylazowa w mięśniach szkieletowych jest aktywowana zarówno przez fosforylację jak i przez związanie jonów wapniowych.
Syntaza glikogenu w wątrobie jest aktywowana w wyniku defosforylacji.
Glukoza łączy się w wątrobie z formą a w stanie R fosforylazy glikogenowej hamując jej aktywność.
Spośród poniższych aminokwasów zaznacz aminokwasy egzogenne:
Fenyloalanina
Metionina
Lizyna
Proszę wskazać, które z następujący stwierdzeń dotyczących syntezy glikogenu są PRAWDZIWE?
Nowy punkt rozgałęzienia musi być oddalony o co najmniej cztery reszty od odgałęzienia już istniejącego
Dimer glikogenny jest konieczny do rozpoczęcia syntezy glikogenu, ponieważ każda podjednostka katalizuje przyłączenie ośmiu jednostek glukozy do drugiej podjednostki
aktywną formą glukozy i syntezie glikogenu, jest glukozodifosforan urydyny
Nowe jednostki są dodawane do końca nieredukującego
syntaza glikogenu potrzebuje glikogeniny do rozpoczęcia reakcji tworzenia wiązań alfa-1,4-glikozydowych - potrzebuje startera do dodawania reszt glukozowych,
Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń dotyczących proteasomu 26S są prawdziwe
podjednostka 19S zawiera sześć różnych ATPaz
proteasom 26S składa się z podjednostki katalitycznej 20S oraz dwóch podjednostek regulatorowych 19S
Ile równoważników cząsteczek ATP może powstać w wyniku całkowitego utlenienia nasyconego kwasu tłuszczowego o 18 atomach węgla? proszę zaokrąglić wynik do liczby jedności
8
Ile cząsteczek NADPH potrzeba, aby zsyntetyzować cząsteczkę kwasu tłuszczowego o 18 atomach węgla z acetylo-CoA? Proszę zaokrąglić liczby do jedności?
16
Dopasuj białko motoryczne do pełnionej funkcji:
Skurcz mięśnia szkieletowego
+
MIOZYNA
Ruch wici plemnika
+
DYNEINY
Transport pęcherzyków od jądra komórkowego do peryferiów komórki
+
KINEZYNY
Ruch wici bakteryjnej
+
FLAGELLINA
Które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisują układ motoryczny wici bakteryjnej? Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
Obecność chemoatraktanta w otoczeniu bakterii zmniejsza częstotliwość koziołkowania, przez co komórka bardziej sprawnie porusza się w kierunku rosnącego stężenia związku.
Wić jest wydłużana przez przyłączanie flagelliny do jej wolnego końca.
Źródłem siły napędowej dla wici bakteryjnej jest gradient protonów.
Wskaż, które ze stwierdzeń dotyczą alfa-tubuliny(T), a które aktyny (A)?
filamenty helikalnie superskręcony: A
mogą występować w formie filamentowej (F) i globularnej(G): A
wymaga ATP do utworzenia filamentu: A
wymaga GTP do utworzenia filamentu: T
filament walcowaty, pusty w środku: T
Wskaż, ktore z poniższych stwierdzeń opisują głowne funkcje fizjologiczne wolnych kwasow tłuszczowych Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
są prekursorami triacylogliceroli
służą jako paliwo molekularne
służą jako prekursory fosfolipidów i glikolipidów
są prekursorami pewnych hormonów i przekaźnikami wewnątrzkomórkowymi
Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń dotyczących degradacji białek w komórkach są PRAWDZIWE?
W przyłączeniu ubikwityny do białek biorą udział trzy enzymy: enzym aktywujący ubikwitynę, enzym koniugujący i ligaza ubikwitynowo-białkowa
Funkcję znacznika białek przeznaczonych do degradacji w komórkach eukariotycznych pełni ubikwityna
Wskaż, które ze stwierdzeń dotyczą lipazy wrażliwej na hormony:
Jest to enzym ulegający fosforylacji przez kinazę białkową A, co zwiększa jej aktywność
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących triacylogliceroli przechowywanych w tkance tłuszczowej są PRAWDZIWE?
Mogą być prekursorami glukozy w glukoneogenezie
Ich zapasy są uwalniane m. in. przez adrenalinę i glukagon
są źródłem kwasów tłuszczowych, które mogą być utleniane do CO2 i H2) w celu zapewnienia komórce energii

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.