Pytania i odpowiedzi

AEZAKMI 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 1170 razy
Pytanie 1
Które z twierdzeń na temat tetrahydrofolianu są prawdziwe?
jednostki jednowęglowe, przyłączone do tetrahydrofolianu mogą ulegać przekształceniom jednych w drugie
może służyć jako nośnik grup formylowych
Pytanie 2
Dopasuj jednostki węglowe do ich przenośników- S-adenozylometioniny (SAM), tetrahydrofolianu (THF) i biotyny (B)
grupa metylowa
(SAM i THF)
grupa metylenowa
(THF)
grupa formylowa
(THF)
grupa formiminowa
(THF)
grupa metenylowa
(THF)
dwutlenek węgla
(B)
Pytanie 3
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń dotyczących magazynowania glikogenu są prawdziwe Wybierz poprawne odp
Magazynowanie glikogenu odbywa się w cytoplazmie komórek w formie granulek o dużej gęstości
Glikogen jest przechowywany w mięśniach i w wątrobie
Podczas głodówki rezerwy glikogenu są wyczerpywanie bardziej gwałtownie niż rezerwy tluszczu
Pytanie 4
Które stwierdzenia na temat regulacji metabolizmu kwasów tłuszczowych są prawdziwe?
Insulina aktywuje syntezę kwasów tłuszczowych, podczas gdy glukagon i adrenalina hamują
Synteza kwasów tłuszczowych osiąga maksimum przy dostatku węglowodanów, siły redukcyjnej i energii
Cytrynian powoduje polimeryzacje dimerow karboksylazy acetylo-CoA, przez co syntezę kwasow tłuszczowych stymuluje
Palmitylo-CoA odwraca efekt wywołany przez cytrynian na karboksylaze acetylo-CoA, przez co hamuje syntezę kwasów tłuszczowych
Karboksylaza acetylo-CoA jest fosforylowana przez PKA, co hamuje aktywność enzymu i wyłącza syntezę kwasów tłuszczowych w warunkach głodu lub stresu
Cytrynian częściowo znosi hamujący wpływ fosforylacji na aktywność karboksylazy acetylo-CoA
Karboksylaza acetylo-CoA wykazuje najwyższą aktywność kiedy nie jest fosforylowana i w obecności wysokich stężeń cytrynianu
Karboksylaza acetylo-CoA jest fosforylowana przez kinazę białkową zależną od AMP (PKA) co hamuje aktywność enzymu i wyłącza syntezę kwasów tłuszczowych
Glukagon i adrenalina hamują syntezę kwasów tłuszczowych podczas gdy insulina stymuluje
Cytrynian powoduje polimeryzację dimerów karboksylazy acetylo-CoA przez co aktywuje enzym
Cytrynian odwraca efekt wywoływany przez palmitylo-CoA na karboksylazę acetylo-CoA przez co przyspiesza syntezę kwasów tłuszczowych
Synteza kwasów tłuszczowych zachodzi w cytozolu
Dekarboksylacja malonylo-ACP napędza syntezę kwasów tłuszczowych
Acetylo-CoA jest transportowany do miejsca syntezy kwasów tłuszczowych w postaci cytrynianu, co dodatkowo powoduje wytworzenie NADPH w cytoplazmie
Pytanie 5
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisują cykl mocznikowy
Pozytywnym efektem ubocznym cyklu mocznikowego jest produkcja ATP
Celem cyklu mocznikowego jest przekształcenie toksycznego dla komórki amoniaku w nietoksyczną glutaminę
Pytanie 6
Wskaż, ktore ze stwierdzeń poprawnie opisują procesy syntezy i degradacji kwasow tłuszczowych: Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
Substraty do syntez kwasów tłuszczowych są związane z białkiem transportującym- ACP
W wyniku rozkładu kwasów tłuszczowych wysokoenergetyczne elektrony są uzyskiwane w postaci NADH i FADH2 , natomiast do syntezy kwasów tłuszczowych niezbędny jest NADPH
Pytanie 7
Wskaż, ktore z poniższych stwierdzeń o chorobie metabolicznej, fenyloketonurii, są prawdziwe Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi:
Choroba prowadzi do nagromadzenia się fenyloalaniny w ciele
Choroba może być powodowana przez niedobór hydroksylazy fenyloalaninowej
Choroba może być wywoływana przez niedobór tetrahydrobiopteryny
Pytanie 8
Proszę przyporządkować poniższe aminokwasy jako glukogenne (G), ketogenne (K), lub zarówno jedne jak i drugie (GK):
Pytanie 9
Wskaż, które z poniższych zdań dotyczą arachidonianu.
Związek ten jest syntezowany w organizmie człowieka.
Związek ten wchodzi w skład fosfatydyloinozytolu będącego składnikiem błony komórkowej.
Związek ten jest nienasyconym kwasem tłuszczowym.
Pytanie 10
Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń, odnoszących się do zredukowanego glutationu są PRAWDZIWE?
Powstaje z jego utlenionej formy w reakcji katalizowanej przez reduktazę glutationową.
Odgrywa dużą rolę w detoksykacji organizmu.
Glutation to inaczej gamma-glutamylocysteinyloglicyna.
Pytanie 11
Proszę wskazać stwierdzenia, które w sposób PRAWIDŁOWY opisują metabolizm glikogenu:
Syntaza glikogenu w wątrobie jest aktywowana w wyniku defosforylacji.
Kinaza fosforylazowa w mięśniach szkieletowych jest aktywowana zarówno przez fosforylację jak i przez związanie jonów wapniowych.
Glukoza łączy się w wątrobie z formą a w stanie R fosforylazy glikogenowej hamując jej aktywność.
Pytanie 12
Spośród poniższych aminokwasów zaznacz aminokwasy egzogenne:
Metionina
Lizyna
Fenyloalanina
Pytanie 13
Proszę wskazać, które z następujący stwierdzeń dotyczących syntezy glikogenu są PRAWDZIWE?
syntaza glikogenu potrzebuje glikogeniny do rozpoczęcia reakcji tworzenia wiązań alfa-1,4-glikozydowych - potrzebuje startera do dodawania reszt glukozowych,
aktywną formą glukozy i syntezie glikogenu, jest glukozodifosforan urydyny
Dimer glikogenny jest konieczny do rozpoczęcia syntezy glikogenu, ponieważ każda podjednostka katalizuje przyłączenie ośmiu jednostek glukozy do drugiej podjednostki
Nowe jednostki są dodawane do końca nieredukującego
Nowy punkt rozgałęzienia musi być oddalony o co najmniej cztery reszty od odgałęzienia już istniejącego
Pytanie 14
Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń dotyczących proteasomu 26S są prawdziwe
proteasom 26S składa się z podjednostki katalitycznej 20S oraz dwóch podjednostek regulatorowych 19S
podjednostka 19S zawiera sześć różnych ATPaz
Pytanie 15
Ile równoważników cząsteczek ATP może powstać w wyniku całkowitego utlenienia nasyconego kwasu tłuszczowego o 18 atomach węgla? proszę zaokrąglić wynik do liczby jedności
8

Powiązane tematy