Pytania i odpowiedzi

AiWIF

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 1659 razy
Pytanie 16
Stopa dyskonta handlowego 91-dniowego bonu skarbowego o wartości 100 USD wynosi 10%. Cena tego bonu jest równa
97,47 USD
Pytanie 17
Cechy obligacji: wartość nominalna 100 USD, cena 98 USD, kupon 3% płatny półrocznie. Bieżąca stopa dochodu obligacji wynosi:
3,06%
Pytanie 18
Konwencja naliczania odsetek od obligacji act/act zachodzi wg:
rzeczywistej liczby dni w miesiącu i roku
Pytanie 19
Split akcji 4:3 oznacza:
z 3 akcji starej powstają 4 nowe akcji
Pytanie 20
Cena 15-letniej obligacji zerokuponowej o wartości nominalnej 100 USD, przy wymaganej stopie zwrotu 10% kapitalizowanej półrocznie wynosi:
24 USD
Pytanie 21
Jeżeli cena akcji spółki XYZ wynosi 50 PLN cena wykonania 6-miesięcznej opcji kupna akcji spółki XYZ jest równa 40 PLN. Zysk inwestora po natychmiastowym wykonaniu trzech takich opcji, który zakupił je za 6 PLN/opcje, wynosi:
12 PLN
Pytanie 22
Instrumenty finansowe, które nie mogą być sprzedawane z dyskontem to:
akcje i prawa poboru

Powiązane tematy