Powtórzenie: Klatka piersiowa I+ II termin

#klatkapiersiowa #kolokwia2017/18

Biologia, powtórzenie. 31 pytań.

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi dotyczące serca:
Węzeł zatokowo-przedsionkowy reguluje automatyzm pracy serca
Część współczulna układu autonomicznego pobudza czynność serca
Włókna NCX hamują czynność serca
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących układu bodźco-przewodzącego:
Crus dextrum fasciculi atrioventricularis przebiega w trabecula septomarginalis
Nodus atrioventricularis leży tuż powyżej trójkąta włóknistego prawego
Crus sinistrum fasciculi atrioventricularis przebija część błoniastą przegrody międzykomorowej
Do gałęzi części piersiowej aorty zstępującej zaliczamy
Rami bronchiales
Arteria intercostales posteriores
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żeber:
Żebra prawdziwe łączą się za pomocą chrząstek żebrowych z mostkiem
Łączą się z kręgosłupem za pomocą stawów głów żeber i stawów żebrowo-poprzecznych
Oceń prawdziwość twierdzeń dotyczących sinus coronarius
Leży na facies diaphragmatica cordi
Jej ujście jest zaopatrzone w zastawkę
Jest pozostałością sinus venosus cordis
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących m. latissimus dorsi
Mięsień ten prostuje ramię
Jego włókna przyczepiają się do dolnych żeber
Bezpośrednim dopływem v. azygos może być
V. intercostalis superior dextra
Vv. mediastinales
Vv. intercostales posteriores
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących topografii oskrzela głównego prawego
Do powierzchni przedniej przylega vena cava superior
Powierzchnię górną krzyżuje arcus venae azygos
Oceń poprawność odpowiedzi dotyczących kręgosłupa
Cechą charakterystyczną kręgów piersiowych są fovea costales processus transversi
Guzek przedni wyrostka poprzecznego kręgu C6 nosi nazwę tuberculum caroticus
Łuk kręgu rozpoczyna się od trzonu po stronie prawej i lewej nasadą
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących atrium sinister
Auricula sinister jest dłuższe i węższe niż auricula dextra
Na tylnej ścianie znajduje się wycisk przełyku
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących unerwienia serca
Rami cardiaci inferiores odchodzą poniżej n. laryngeus inferior
N. cardiacus cervicales superior krzyżuje a. thyroidea inferior
N. cardiacus cervicalis medius jest zwykle silniejszy niż n. cardiacus cervicalis superior
Oceń poprawność zdań dotyczących przepony
Ligamentum arcuatum laterale pzebiega między wyrostkiem żebrowym 1 kręgu lędźwiowego, a XII żebrem
Porażenie nerwu przeponowego prowadzi do unoszenia się przepony przy wdechu po stronie porażonej
Ligamentum arcuatum mediale przebiega nad m. psoas maior
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących atlanto-ocipitalis joint:
Jest zbudowany z dwóch symetrycznych stawów
Cechy charakterystyczne dla kręgu szczytowego C1 to
bruzda t. kręgowej
dołek zębowy
nie posiada trzonu
brak wyrostka kolczystego
brak guzków na wyrostku poprzecznym
zbudowany z dwóch łuków
Oceń poprawność odpowiedzi dotyczących części piersiowej układu autonomicznego
Włókna dośrodkowe zaopatrujące serce biegną drogą n. współczulnych i gałęzi sercowych NCX
Splot płucny leży na powierzchni tylnej i przedniej struktur tworzących korzeń płuca
Część piersiowa truncus symphaticus leży do przodu od głów żeber
Od części piersiowej truncus symphaticus odchodzą gałęzie nerwowe do nerwów jamy brzusznej
Oceń prawidłowość zdań dotyczących unaczynienia serca
M. papillaris anterior ventriculi sinistri jest zaopatrywany wyłącznie przez a. coronaria sinistra
Większość przegrody międzykomorowej zaopatrywana jest przez a. coronaria sinitra
M. papillaris posterior ventriculi dextri jest zaopatrywany wyłącznie przez a. coronaria dextra
Do pomocniczych mięśni wdechowych zaliczamy
M. sternocleidomastoideus
M. serratus anterior
M pectoralis major
Oceń prawidłowość poniższych zdań
Aorta ascendens kończy się na wysokości kąta mostka
V. cava superior kończy się na wysokości przyczepu mostkowego III chrząstki żebrowej prawej
Truncus pulmonalis zaczyna się na wysokości przyczepu mostkowego III chrząstki żebrowej lewej
V. brachiocephalica sinistra zaczyna się do tyłu od stawu mostkowo-obojczykowego
N. phrenicus zaopatruje czuciowo:
Osklepek opłucnej
Opłucną przeponową
Opłucną śródpiersiową
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących septum of heart (septum cordis)
A. membranous part (pars membranacea) od strony lewej lokalizuje się między płatkiem półksiężycowatym i tylnym a prawym
po stronie komory lewej membranous part (pars membranacea) w całości położona jest w przyśrodkowej ścianie komory
granica między mięśniówką przegrody a włóknistą częścią błoniastą w left ventricule (ventriculus sinister) zaznacza się jako marginal limbulus (limbulus marginalis)

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.