Klatka piersiowa I+ II termin

#klatkapiersiowa #kolokwia2017/18

Biologia, powtórzenie. 31 pytań.

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi dotyczące serca:
Część współczulna układu autonomicznego pobudza czynność serca
Węzeł zatokowo-przedsionkowy reguluje automatyzm pracy serca
Włókna NCX hamują czynność serca
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących układu bodźco-przewodzącego:
Nodus atrioventricularis leży tuż powyżej trójkąta włóknistego prawego
Crus sinistrum fasciculi atrioventricularis przebija część błoniastą przegrody międzykomorowej
Crus dextrum fasciculi atrioventricularis przebiega w trabecula septomarginalis
Do gałęzi części piersiowej aorty zstępującej zaliczamy
Rami bronchiales
Arteria intercostales posteriores
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żeber:
Łączą się z kręgosłupem za pomocą stawów głów żeber i stawów żebrowo-poprzecznych
Żebra prawdziwe łączą się za pomocą chrząstek żebrowych z mostkiem
Oceń prawdziwość twierdzeń dotyczących sinus coronarius
Jest pozostałością sinus venosus cordis
Leży na facies diaphragmatica cordi
Jej ujście jest zaopatrzone w zastawkę
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących m. latissimus dorsi
Jego włókna przyczepiają się do dolnych żeber
Mięsień ten prostuje ramię
Bezpośrednim dopływem v. azygos może być
V. intercostalis superior dextra
Vv. mediastinales
Vv. intercostales posteriores
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących topografii oskrzela głównego prawego
Powierzchnię górną krzyżuje arcus venae azygos
Do powierzchni przedniej przylega vena cava superior
Oceń poprawność odpowiedzi dotyczących kręgosłupa
Guzek przedni wyrostka poprzecznego kręgu C6 nosi nazwę tuberculum caroticus
Cechą charakterystyczną kręgów piersiowych są fovea costales processus transversi
Łuk kręgu rozpoczyna się od trzonu po stronie prawej i lewej nasadą
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących atrium sinister
Auricula sinister jest dłuższe i węższe niż auricula dextra
Na tylnej ścianie znajduje się wycisk przełyku
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących unerwienia serca
Rami cardiaci inferiores odchodzą poniżej n. laryngeus inferior
N. cardiacus cervicalis medius jest zwykle silniejszy niż n. cardiacus cervicalis superior
N. cardiacus cervicales superior krzyżuje a. thyroidea inferior
Oceń poprawność zdań dotyczących przepony
Porażenie nerwu przeponowego prowadzi do unoszenia się przepony przy wdechu po stronie porażonej
Ligamentum arcuatum laterale pzebiega między wyrostkiem żebrowym 1 kręgu lędźwiowego, a XII żebrem
Ligamentum arcuatum mediale przebiega nad m. psoas maior
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących atlanto-ocipitalis joint:
Jest zbudowany z dwóch symetrycznych stawów
Cechy charakterystyczne dla kręgu szczytowego C1 to
nie posiada trzonu
brak wyrostka kolczystego
dołek zębowy
zbudowany z dwóch łuków
bruzda t. kręgowej
brak guzków na wyrostku poprzecznym
Oceń poprawność odpowiedzi dotyczących części piersiowej układu autonomicznego
Splot płucny leży na powierzchni tylnej i przedniej struktur tworzących korzeń płuca
Od części piersiowej truncus symphaticus odchodzą gałęzie nerwowe do nerwów jamy brzusznej
Część piersiowa truncus symphaticus leży do przodu od głów żeber
Włókna dośrodkowe zaopatrujące serce biegną drogą n. współczulnych i gałęzi sercowych NCX
Oceń prawidłowość zdań dotyczących unaczynienia serca
M. papillaris anterior ventriculi sinistri jest zaopatrywany wyłącznie przez a. coronaria sinistra
Większość przegrody międzykomorowej zaopatrywana jest przez a. coronaria sinitra
M. papillaris posterior ventriculi dextri jest zaopatrywany wyłącznie przez a. coronaria dextra
Do pomocniczych mięśni wdechowych zaliczamy
M pectoralis major
M. sternocleidomastoideus
M. serratus anterior
Oceń prawidłowość poniższych zdań
V. cava superior kończy się na wysokości przyczepu mostkowego III chrząstki żebrowej prawej
Aorta ascendens kończy się na wysokości kąta mostka
V. brachiocephalica sinistra zaczyna się do tyłu od stawu mostkowo-obojczykowego
Truncus pulmonalis zaczyna się na wysokości przyczepu mostkowego III chrząstki żebrowej lewej
N. phrenicus zaopatruje czuciowo:
Osklepek opłucnej
Opłucną przeponową
Opłucną śródpiersiową
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących septum of heart (septum cordis)
A. membranous part (pars membranacea) od strony lewej lokalizuje się między płatkiem półksiężycowatym i tylnym a prawym
granica między mięśniówką przegrody a włóknistą częścią błoniastą w left ventricule (ventriculus sinister) zaznacza się jako marginal limbulus (limbulus marginalis)
po stronie komory lewej membranous part (pars membranacea) w całości położona jest w przyśrodkowej ścianie komory

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.