Pytania i odpowiedzi

Analiza

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 2006 razy
Pytanie 1
10. Metoda reszty jest stosowana w
c. Analizie przyczynowej
Pytanie 2
13. Źródłami przychodów finansowych mogą być następujące pozycje w bilansie
f. inwestycje długoterminowe
Pytanie 3
16. …. (jednym z warunków tego żeby firma mogła sporządzać sprawozdania w wersji uproszczonej jest aby suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego był nie wiekszy niż:
A. 1 500 000
Pytanie 4
17. Przy sporządzaniu rachunku zysków i strat (RZiS) oraz rachunku przepływów pieniężnych (RPP) stosuje się
b. Zasadę kasową w RPP, zasadę memoriałową w RZiS
Pytanie 5
18. Jeżeli firma zaciągnęła kredyt w wysokości 1 mln zł oraz pozyskała 0,5 mln zł z emisji akcji i zakupiła środki trwałe za 1 mln zł to te operacje będą mieć następujący wpływ netto w rachunku przepływów pieniężnych
a. +0,5 mln zł
Pytanie 6
19. O przejściowych lub trwałych problemach przedsiębiorstwa świadczą w rachunku przepływów pieniężnych przede wszystkim ujemne przepływy z działalności
a. Operacyjnej
Pytanie 7
20. Złota reguła bilansowa wymaga żeby
b. Kapitał własny wystarczał na finansowanie aktywów trwałych
Pytanie 8
21. Srebrna reguła bilansowa wymaga żebyśmy
c. Kapitał stały wystarczał na finansowanie całości aktywów
Pytanie 9
22. Jeśli wskaźniki rotacji (w dniach) zapasów, należności, zobowiązań, wynoszą odpowiednio 25, 20, 18 to cykl środków pieniężnych wynosi
c. 27 dni
Pytanie 10
25. …. (Dywidendy wypłacone przez spółkę znajdują odzwierciedlenie w następujących sprawozdaniach finansowych
c. obie powyższe informacje sa prawdziwe)
Pytanie 11
26. Zastosowanie funkcji dyskryminacyjnej do … ….(oceny zdolności ) Upadłości firmy wymaga … ?
a. zebrania danych dla firm znajdujących się ….(zarówno) w dobrej jak i złej kondycji finansowej.
Pytanie 12
27. tzw, „szara strefa” czyli obszar … …. …. …. (niekonkluzywności w modelach dyskryminacyjnych) dotyczy
c. firm co do których na podstawie modelu nie można podjąć jednoznacznej decyzji , czy są zagrożone upadłością czy nie
Pytanie 13
28. zdolność klasyfikowania najbardziej znanych modeli dyskryminacyjnych mieści się w przedziale
c. 90%-100%
Pytanie 14
29. O modelach dyskryminacyjnych dotyczących prognozowania upadłości firm można powiedzieć, że
a. najbardziej znane modele .. to modele A G H ( nazwiska czyjeś) w wykładzie nie jest sprecyzowane czy polskie modele sa najbardziej znane, czy tylko je wymienił.
b. zawierają przeciętnie około 5 wskaźników finansowych ta odpowiedź też pasuje.
Pytanie 15
30. Najczęściej stosowaną metodą wyceny firm giełdowych jest wycena
b. dochodowa
Pytanie 16
31. Szczegółowy horyzont prognozy w modelu DCF wykorzystującym wolne przepływy pieniężne wynosi przeciętnie
b. 10 lat
Pytanie 17
32. Wzrost prognozowanych wydatków inwestycyjnych w okresie prognozy
a. zmniejsza wolne przepływy pieniężne w modelu wyceny DCF/FCFF
Pytanie 18
33. Wartość rezydualna firmy w modelu wyceny DCF/FCFF to
b. wartość firmy dla okresów wykraczających poza szczegółowy horyzont prognozy
Pytanie 19
34. Prawdziwe jest stwierdzenie
Do określenia kosztu kapitału własnego często stosuje się model CAPM

Powiązane tematy