Powtórzenie: Analiza

Ekonomia, powtórzenie. 19 pytań.

10. Metoda reszty jest stosowana w
c. Analizie przyczynowej
13. Źródłami przychodów finansowych mogą być następujące pozycje w bilansie
f. inwestycje długoterminowe
16. …. (jednym z warunków tego żeby firma mogła sporządzać sprawozdania w wersji uproszczonej jest aby suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego był nie wiekszy niż:
A. 1 500 000
17. Przy sporządzaniu rachunku zysków i strat (RZiS) oraz rachunku przepływów pieniężnych (RPP) stosuje się
b. Zasadę kasową w RPP, zasadę memoriałową w RZiS
18. Jeżeli firma zaciągnęła kredyt w wysokości 1 mln zł oraz pozyskała 0,5 mln zł z emisji akcji i zakupiła środki trwałe za 1 mln zł to te operacje będą mieć następujący wpływ netto w rachunku przepływów pieniężnych
a. +0,5 mln zł
19. O przejściowych lub trwałych problemach przedsiębiorstwa świadczą w rachunku przepływów pieniężnych przede wszystkim ujemne przepływy z działalności
a. Operacyjnej
20. Złota reguła bilansowa wymaga żeby
b. Kapitał własny wystarczał na finansowanie aktywów trwałych
21. Srebrna reguła bilansowa wymaga żebyśmy
c. Kapitał stały wystarczał na finansowanie całości aktywów
22. Jeśli wskaźniki rotacji (w dniach) zapasów, należności, zobowiązań, wynoszą odpowiednio 25, 20, 18 to cykl środków pieniężnych wynosi
c. 27 dni
25. …. (Dywidendy wypłacone przez spółkę znajdują odzwierciedlenie w następujących sprawozdaniach finansowych
c. obie powyższe informacje sa prawdziwe)
26. Zastosowanie funkcji dyskryminacyjnej do … ….(oceny zdolności ) Upadłości firmy wymaga … ?
a. zebrania danych dla firm znajdujących się ….(zarówno) w dobrej jak i złej kondycji finansowej.
27. tzw, „szara strefa” czyli obszar … …. …. …. (niekonkluzywności w modelach dyskryminacyjnych) dotyczy
c. firm co do których na podstawie modelu nie można podjąć jednoznacznej decyzji , czy są zagrożone upadłością czy nie
28. zdolność klasyfikowania najbardziej znanych modeli dyskryminacyjnych mieści się w przedziale
c. 90%-100%
29. O modelach dyskryminacyjnych dotyczących prognozowania upadłości firm można powiedzieć, że
a. najbardziej znane modele .. to modele A G H ( nazwiska czyjeś) w wykładzie nie jest sprecyzowane czy polskie modele sa najbardziej znane, czy tylko je wymienił.
b. zawierają przeciętnie około 5 wskaźników finansowych ta odpowiedź też pasuje.
30. Najczęściej stosowaną metodą wyceny firm giełdowych jest wycena
b. dochodowa
31. Szczegółowy horyzont prognozy w modelu DCF wykorzystującym wolne przepływy pieniężne wynosi przeciętnie
b. 10 lat
32. Wzrost prognozowanych wydatków inwestycyjnych w okresie prognozy
a. zmniejsza wolne przepływy pieniężne w modelu wyceny DCF/FCFF
33. Wartość rezydualna firmy w modelu wyceny DCF/FCFF to
b. wartość firmy dla okresów wykraczających poza szczegółowy horyzont prognozy
34. Prawdziwe jest stwierdzenie
Do określenia kosztu kapitału własnego często stosuje się model CAPM

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.