Pytania i odpowiedzi

bejdżpi

Pytanie 1
Wymień 2 zalecenia główne i wybrane dwa zalecenia pomocnicze.
Główne: - Co kilka minut należy spojrzeć w dal, - Całe stopy powinny przylegać do podłogi,
Poboczne: -Wentylacja - dobra cyrkulacja powietrza -Prawidłowa postawa - Trzymaj dłonie, nadgarstki i przedramiona równo, w jednej linii i mniej więcej równolegle do podłoża
Pytanie 2
Wymień i opisz dwa nurty ergonomii
ergonomia koncepcyjna - jest to wprowadzenie zasad ergonomii już w trakcie formułowania założeń i projektowania systemów
ergonomia korekcyjna - zajmuje się korektą warunków pracy na drodze modernizacji istniejących oraz pracujących już maszyn i urządzeń, a także wprowadzeniem elementów zabezpieczających ludzi przed niekorzystnym wpływem środowiska pracy
Pytanie 3
Wymień wybrane 3 korzyści wysokiej jakości ergonomicznej
zmniejszenie biologicznych kosztów pracy,
lepsze wykorzystanie czasu pracy,
lepsza i wydajniejsza praca,
Pytanie 4
Wymień rodzaje strat spowodowanych niską jakością ergonomiczną
Straty moralne - brak poczucia podmiotowości przez pracownika, wzrost bierności, apatii
Straty ekonomiczne pośrednie - duża rotacja/płynność pracowników (kadr) w przedsiębiorstwie, niszczenie materiałów
Straty ekonomiczne bezpośrednie - mała produkcja i wydajność pracownika w ciągu dnia (można to policzyć)
Pytanie 5
Wymień po 3 wybrane pozytywne i negatywne ergonomiczne sposoby usprawniania procesu pracy
Negatywne - usuwanie najtrudniejszych zadań w pracy, ponieważ te z reguły są najciekawsze
Pozytywny - zachęcenia do ponoszenia odpowiedzialności własnej pracy poprzez usuwanie nadzoru na niższych szczeblach pracy
Pozytywny - okazywać iż dostrzegamy wydajną pracę pracownika
Negatywny - stosowanie regularnych zmian prostych czynności celem wzbogacenia pracy
Negatywny - dodawać nowych zadań do aktualnie wykonywanego fragmentarycznego zadania celem podniesienia jego ważnosći
Pozytywny - zachęcać do osiągnięć i poczucia spójności pracy
Pytanie 6
Wymień wybrane 3 techniki organizatorskie wzbogacenia pracy i opisz jedną z nich
rozszerzanie pracy (job enlargement)
wymienność stanowisk pracy (job switching)
wzbogacenie pracy (job enrichment)
Pytanie 7
Zadania ergonomii warunków pracy i wyrobów
Warunków pracy: Wykonywanie pomiarów oraz określenie dopuszczalnych wartości (norm, intensywności czynników tworzących fizyczne, chemiczne i biologiczne środowisko pracy)
Wyroby: dostosowanie obiektów technicznych do wymiarów i kształtów człowieka, eliminowanie negatywnego wpływu wyrobu na warunki środowiska człowieka
Pytanie 8
Wymień wybrane 4 elementy środowiska pracy oddziałujące na wnętrze człowieka
grawitacja
mikroklimat
atmosfera
promieniowanie
Pytanie 9
Przewaga maszyny nad człowiekiem i odwrotnie (lista Fittsa) - po 3 wybrane przykłady
Człowiek &rt; maszyna
szybkość działania
odbiór, interpretacja i scalanie informacji cząstkowej oraz uzupełnienie brakujących informacji
ta sama precyzja w wykonywaniu długotrwałych czynności
wykrywanie szumów, sygnałów przypadkowych
wykrywanie słabych sygnałów, wzrokowych, dźwiękowych
Maszyna &rt; człowiek
wielkość dysponowanej siły, mocy i ich stabilności,
Pytanie 10
Różnica między między ergonomią a bhp
o ile bhp stawia sobie za cel stwarzanie warunków pracy o minimalnym dopuszczalnym stopniu zagrożenia, o tyle ergonomia dąży do rozwiązań optymalnych, a więc gwarantujących nie tylko bezpieczeństwo pracy, ale ponadto sprzyjających komfortowi pracy, zadowoleniu i realizacji.
Pytanie 11
Podaj definicję i po 2 przykład receptora i efektora
receptor - narząd lub czesc ciala czlowieka za pomocą którego odbieramy bodźce, np. uszy, oczy
efektor - narząd lub czesc ciala czlowieka za pomocą którego sterujemy maszyną
Pytanie 12
Definicja monotonii i monotypii
•Monotonia – wykonywanie tych samych czynności w tym samym otoczeniu
•Monotypia – powtarzanie tych samych ruchów roboczych
Pytanie 13
Definicja i cele audytu bezpieczeństwa
Audit bezpieczeństwa - oznacza procedury badania i oceny stosowanych w zakładzie sposobów przygotowywania, podejmowania i realizowania decyzji dotyczących zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Cele: identyfikowania wszystkich występujących w zakładzie zagrożeń utrzymywania zagrożeń w stanie kontrolowanym stymulowanie bezpiecznego postępowania
Pytanie 14
Podaj nazwy kwestionariuszy
Lista pytań sprawdzających: pierwsza lista zawiera pytania o odpowiedziach dwuwartościowych typu: „tak, „nie”. Druga lista złożona jest z pytań o odpowiedziach wielowariantowych. Często pytania są formułowane w sposób umożliwiający przedstawienie odpowiedzi za pomocą liczb.
Lista sprawdzająca system motywacyjny zakładu, lista sprawdzająca efektywność zarządzania bezpieczeństwem.
Lista kontrolna BHP stosowana w przypadku przeprowadzenia przeglądu stanu bezpieczeństwa
Pytanie 15
Wzorcowy skład osobowy zespołu
prezes spółki, jako organizator audytu dyrektor zakładu - ale innego niż kontrolowany, specjalista ds.BHP, naczelny inżynier, specjalista ds. utrzymania ruchu - z innego zakładu inne osoby według uznania
Pytanie 16
Elementy składowe raportu
mocne strony zarządzania bezpieczeństwem, stwierdzone braki w zarządzaniu bezpieczeństwem, cele doraźne do natychmiastowej realizacji, cele średnio-długoterminowe, proponowany sposób monitorowania

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.