Globalna Gospodarka - czynniki rozwoju rolnictwa

Geografia, powtórzenie. 22 pytań.

Jakie zasadnicze funkcje pełni rolnictwo?
ekonomiczną
przestrzenną
społeczną
Czy rybołówstwo wchodzi w skład rolnictwa?
tak
Zaznacz cechy rolnictwa w krajach wysoko rozwiniętych
niewielki udział rolnictwa w tworzeniu PKB
niewielki odsetek mieszkańców zatrudnionych w rolnictwie
Tworzenie miejsc pracy i alternatywy dla miejskiego stylu życia to jaka funkcja rolnictwa?
społeczna
Zaznacz przyrodnicze czynniki mające wpływ na rozwój rolnictwa:
ukształtowanie terenu
warunki wodne
żyzność gleby
klimat
Zaznacz pozaprzyrodnicze czynniki mające wpływ na rozwój rolnictwa:
poziom kultury rolnej
struktura agrarna
zatrudnienie w rolnictwie
polityka rolna państwa
poziom rozwoju społeczno-gospodarczego
Jest to część zbioru, która nie uległa zniszczeniom spowodowanym pogodą czy chorobami i może zostać użyta przez rolnika do zaspokojenia potrzeb własnych bądź sprzedana.
plon
Większość obszarów uprawnych świata leży w
strefie umiarkowanej
Jaki klimat nie sprzyja rozwojowi rolnictwa?
polarny
subpolarny
suchy i gorący strefy zwrotnikowej
górski
Najbardziej dogodne pod względem klimatycznym obszary cechują się:
umiarkowanymi termicznie warunkami
słabym lub umiarkowanym wiatrem
wysokimi sumamu opadów atmosferycznych
wysokim usłonecznieniu
okresem wegetacyjnym trwającym powyżej 200 dni
równomiernie rozłożonym opadami atmosferycznymi
długim czasie nasłonecznienia
Rośliny uprawne, ze względu na ich przeznaczenie, dzielimy na:
żywieniowe
używki
przemysłowe
pastewne
Najkorzystniejsze dla rolnictwa są obszary:
lekko faliste
równinne
Szacuje się, że lasy zajmują jaki obszar powierzchni Ziemi?
około 30%
Funkcją przyrodniczą lasów są:
ochrona i tworzenie obszaru dla życia zwierząt
produkcja Tlenu potrzebnego do życia na Ziemi
filtrowanie zanieczyszczeń
Stan rolniczych jednostek produkcyjnych w rolnictwie, którego analiza ułatwia realizację określonych celów polityki rolnej państwa to:
struktura agrarna
Procentowy udział lasów w całkowitej powierzchni danego obszaru to:
lesistość
Chów zwierząt w krajach słabo rozwiniętych jest:
ekstensywny
Odznacza się szybkim przyrostem masy ciała oraz niewielkimi wymaganiami żywieniowymi. Hoduje się ją dla mięsa, tłuszczu, skóry, a także włosia.
trzoda chlewna
Część gospodarki, która obejmuje połowy organizmów wodnych z mórz, oceanów i jezior to
rybołówstwo
Hodowla ryb i innych organizmów wodnych to
akwakultura
Hodowla ryb i innych organizmów wodnych, odbywająca się w morskich wodach przybrzeżnych to:
marikultura
Rolnictwo samozaopatrzeniowe nastawione jest na
hodowlę zwierząt i uprawę roślin, które mają na celu zaspokojenie potrzeb własnych rolnika i nie są przeznaczone na sprzedaż

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.