Powtórzenie: CKZ TRANSPORT DROGOWY - B. - PRAWO HANDLOWE

Zawodowe, powtórzenie. 83 pytań.

Zasada równości przedsiębiorców wobec prawa:
dotyczy wszystkich przedsiębiorstw transportowych,
Działalność gospodarczą regulują dwie podstawowe zasady, a mianowicie:
zasada równości wobec prawa i zasada swobody działalności gospodarczej
Zmiana umowy spółki:
wymaga zgody wszystkich wspólników w spółce jawnej
Które z niżej wymienionych stwierdzeń nie jest zgodne z kodeksem handlowym?
spółki w likwidacji mogą łączyć się z innymi spółkami
Która z poniższych informacji jest błędna?
wspólnicy w spółkach akcyjnych odpowiadają za zobowiązania swoim własnym majątkiem,
Wspólnicy spółki cywilnej ponoszą odpowiedzialność:
solidarną;
Czy spółka jawna jest osobą prawną:
nie;
Umowa spółki jawnej wymaga formy:
pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa spółki komandytowej wymaga formy:
aktu notarialnego;
Spółka komandytowa powstaje z chwilą:
wpisu do rejestru;
Czy komandytariusz ma prawo reprezentowania spółki komandytowej:
może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.
W spółce komandytowej odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki jest :
ograniczona do wysokości sumy komandytowej;
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
może być założona przez jedną albo więcej osób,
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w obecnym stanie prawnym nabywa osobowość prawną z chwilą:
wpisu do krajowego rejestru sądowego;
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje względem osób trzecich:
zarząd spółki.
Spółka cywilna:
nie posiada osobowości prawnej;
Minimalna ilość wspólników spółki cywilnej:
to dwie osoby.
Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez:
Krajowy Rejestr Sądowy lub właściwy urząd samorządu terytorialnego posiadającego uprawnienia w tym zakresie
Przedsiębiorcą według ustawy "Prawo działalności gospodarczej" jest:
osoba fizyczna, osoba prawna, nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego
Jakich cech nie posiada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
spółka ma ograniczoną liczbę wspólników, nie więcej niż 10

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.