Pytania i odpowiedzi

A.65: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test kompetencji zawodowych. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 3764 razy
Pytanie 1
Możliwość zastosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 20% dopuszcza
umowa cywilnoprawna - umowa zlecenie
Pytanie 2
Adam Nowak jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę ze stawką osobistego zaszeregowania 15 zł za godzinę pracy i pomną regulaminową wynoszącą 20%. Premia regulaminowa jest naliczana od wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany. W czerwcu normatywny czas pracy wynosi 160 godzin i tyle przepracował p. Nowak. Ile wyniesie jego wynagrodzenie brutto w czerwcu?
2 880,00 zł
Pytanie 3
Pracownik — glazurnik, jest wynagradzany w systemie czasowo-akordowym. Jego wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z umowy o pracę, wynosi 1 800 złotych, ponadto otrzymuje dodatek akordowy 1 zł za każdy m2 położonej glazury. W czerwcu 2014 r. położył 450 m2 glazury (wszystkie zgodnie normą jakościową). W czerwcu normatywny czas pracy wynosił 160 godzin i tyle przepracował glazurnik. Wynagrodzenie brutto tego pracownika za czerwiec 2014 wyniosło:
2 250,00 zł
Pytanie 4
Pani Anna od dnia 21.06.2014 r. została zatrudniona na umowę o pracę w urzędzie skarbowym w podstawowym systemie czasu pracy, na palny etat z wynagrodzeniem brutto 3 200,00 z1 miesięcznie. Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1530, takie są też godziny pracy pani Anny. Pani Anna przepracowała wszystkie dni pracy od 21.06.2014 r. do 30.06.2014 r. i nie pracowała: w godzinach nadliczbowych. Jaka kwota brutto zostanie naliczona pani Annie w liście plac za czerwiec 2014 r., jeżeli nominalny czas pracy w czerwcu wynosił 160 godzin, a od 21.06.2014 r. do 30.06.2014 r. przypadało 7 dni roboczych?
1 120,00 zł
Pytanie 5
Tabela przedstawia fragment listy płac. Która kwota z listy płac jest potrąceniem dobrowolnym uzależnionym od pracownika?
400,00 zł
Pytanie 6
Ile maksymalnie mogą wynosić potrącenia alimentacyjne z wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na pelity etat, dla którego wynagrodzenie netto kształtowało się następująco? Wynagrodzenie zasadnicze: 2900,00 zł, Wynagrodzenie urlopowe: 100,00 zł, Nagroda z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: 600,00 zł
2400,00 zł
Pytanie 7
Ile wynosi podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym z przychodu uzyskanego z drugiej umowy zlecenia w kwocie 3 000,00 zł, zawartej w tym samym okresie, co pierwsza umowa zlecenia z innym zleceniodawcą, jeżeli zleceniobiorca nie wniósł o dobrowolne ubezpieczenie społeczne z tej umowyi mają zastosowanie zryczałtowane koszty uzyskania przychodów 20%?
2 400,00 zł
Pytanie 8
Pani Laura wykonała w maju 2014 r. na podstawie umowy o dzieli, wzór użytkowy i przeniosła prawo do tego wzoru na zamawiającego. Przysługiwały jej zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Z zamawiającym nie łączył ją stosunek pracy. Przychód z umowy wyniósł 4 000,00 zł. Pani Laura nie złożyła wniosku zamawiającemu o ograniczeniu zryczałtowanych kosztów. Ile wyniosła kwota podatku złożyła wniosku zamawiającemu o ograniczeniu zryczałtowanych kosztów. Ile wyniosła kwota podatku dochodowego od tej urnowy?
360,00 zł
Pytanie 9
Na podstawie przedstawionego fragmentu ustawy określ termin sporządzania deklaracji ZUS DRA za czerwiec 2014 r. przez jednostki budżetowe.
do 05.07.2014 r.
Pytanie 10
Osoba fizyczna rozpoczęła działalność 1 marca 2012 roku i była uprawniona do ulgowej podstawy z kodem tytułu ubezpieczeń 0570 00 (30% minimalnego wynagrodzenia za pracę) do 28.02.2014 roku. Od I marca 2014 r. paeszła na podstawę 60% wysokości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w danym roku (pełna podstawa) z kodem tytułu ubezpieczeń 0510 00. Działalność gospodarcza jest jej jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych. Które czynności należy wykonać w momencie zmiany wysokości podstawy w marcu 2014 roku?
Osoba prowadząca działalność gospodarczą wyrejestrowuje się z ubezpieczeń społecznych z dniem 01.03.2014 r. z kodu tytułu ubezpieczeń 0570 00 na druku ZUS ZWUA i zgłasza się od 01.03.2014 r. na druku ZUS ZUA z kodem 0510 00
Pytanie 11
Pan Adam rozpoczął pracę na podstawie umowy o pracę 01.06.2013 r. tj. w sobotę. Pracodawca anioł obowiązek zgłosić tego pracownika do ubezpieczeń społecznych najpóźniej do dnia:
08.06.2013 r. (sobota)
Pytanie 12
Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 8%. Oblicz wysokość należnej składki rentowej za pracownika zatrudnionego na umowę o pracę za styczeń 2014 od następujących składników wynagrodzenia:
240,00 zł
Pytanie 13
Księgowa spółki z o.o. sporządziła imienną listę plac pracownika produkcji zapisując m.in. następujące kwoty. Podstawą wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego jest kwota:
2588,00 zł
Pytanie 14
Pani Maria przebywała na zwolnieniu lekarskim od 01.06.2013 r. do 08.06.2013 r. z powodu wypadku w pracy. W 2013 roku pani Maria przebywała już na zwolnieniu lekarskim łącznie 45 dni. Spełnia wszystkie warunki do otrzymania świadczenia. Jej przeciętne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosiło 3 000,00zł. Którą kwotę zasiłku chorobowego naliczono pani Marii za czerwiec 2013 r.?
800,00 zł
Pytanie 15
Jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, wynagrodzenie/zasiłek z tytułu ubezpieczenia chorobowego za czas niezdolności do pracy NIE PRZYSŁUGUJE za okres pierwszych
5 dni