Powtórzenie: Test z PG

Powtórzenie z prawa gospodarczego.

Ekonomia, powtórzenie. 81 pytań.

Prawdą jest że :
statut może wprowadzić ograniczenia zbywania akcji imiennych
akcjami imiennymi są zawsze akcje uprzywilejowane co do głosu
akcjami imiennymi są akcje związane imiennie z osobą figurującą w dokumencie akcyjnym
Prawdą jest że w spółce cywilnej :
odpowiedzialność wspólników jest z mocy prawa osobista i solidarna
wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach w równych częściach chyba że umówili się inaczej
przedsiębiorcą jest każdy wspólnik a nie spółka
W spółce partnerskiej :
partner nie odpowiada za zobowiązania innych partnerów powstałe w związku z wykonywaniem przez nich wolnego zawodu w spółce
możliwe jest przejściowe jej funkcjonowanie jako spółki jednoosobowej
spółka partnerska jest przedsiębiorcą
Prawdą jest że :
zasada wolności gospodarczej oznacza zakaz nadmiernej integracji ustawodawcy w sferę gospodarki
prawo handlowe jest wyłącznie tzw. dziedziną kompleksową
Prawdą jest że :
zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi
spółka akcyjna jest przedsiębiorstwem w rozumieniu K.C
nabywca przedsiębiorstwa odpowiada solidarnie ze zbywcą za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa chyba że o nich w chwili nabycia mimo zachowania należytej staranności nie wiedział
Prawdą jest że :
spółka jawna jako ułomna osoba prawna jest właścicielem majątku wniesionego przez jej wspólników
Prawdą jest że w spółce z o.o. :
umowa spółki może wprowadzić ograniczenia swobody zbywania wkładów
członków zarządu spółki obowiązuje zakaz konkurencji
możliwe jest założenie i istnienie spółki mającej 1 wspólnika
W spółce akcyjnej :
spółka akcyjna w organizacji jest ułomną osobą prawną posiadającą własny majątek
wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wnoszone ratalnie po powstaniu spółki
Prawdą jest :
firma z o.o. może być dowolnie obrana i musi zawierać dodatkowe oznaczenia sp. z.o.o.
firma spółki komandytowej musi zawierać nazwisko co najmniej jednego komplementariusza
przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swojej firmy
Prawdą jest że :
ustanowienie prokury w spółce jawnej wymaga zgody wszystkich wspólników uprawnionych do prowadzenia sp
prokura nie wygasa z chwilą utraty przez osobę która jej udzieliła zdolności do czynności prawnych
Przedsiębiorcą jest :
s.p jawna
wspólnik cywilny w spółce prowadzącej działalność gospodarczą
Przy łączeniu spółek :
w przypadku połączenia spółki partnerskiej ze spółką z o.o. wobec wierzycieli sp. partnerskiej partnerzy odpowiadają subsydiarnie
spółki osobowe mogą łączyć się ze sobą wyłącznie przez zawiązanie spółki kapitałowej
członkowie zarządu odpowiadają wobec wspólników solidarnie
możliwe jest połączenie spółki komandytowo-akcyjnej ze spółką z o.o.
Przy zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa :
wymagana jest forma pisemna z notarialnie poświadczonymi podpisami
nabywca ponosi solidarnie odpowiedzialność ze zbywcą za zobowiązania zbytego przedsiębiorstwa
Prawdą jest że :
firma nie może być zbyta
Prawdą jest że :
ustanowienie prokury wymaga formy pisemnej ad solemnitatem
wpis prokury w rejestrze jest deklaratywny
prokurę może ustanowić każdy przedsiębiorca (przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do KRS)
Prawdą jest że :
wspólnik może zawsze wypowiedzieć swój udział w spółce cywilnej, nawet jeśli była ona zawarta na czas oznaczony (tylko z ważnych powodów
majątek w spółce cywilnej jest objęty współwłasnością łączną
wspólnicy mogą w umowie spółki cywilnej określić udziały w nim w postaci ułamkowej także wtedy gdy jeden wniósł wyłącznie wkład w postaci osobistej pracy
Prawdą jest że :
niektóre spółki osobowe mogą mieć własne organy
rozwiązanie spółki osobowej zawartej na czas oznaczony, gdy termin ten upłynął nie nastąpi, gdy prowadzi ona nadal swą działalność przy akceptacji wszystkich wspólników
wszystkie spółki handlowe mają podmiotowość prawną
Prawdą jest że :
za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby które działały w jej imieniu
założycielem jednoosobowej spółki akcyjnej może być inna jednoosobowa spółka akcyjna
Prawdą jest że
suma komandytowa to granica odpowiedzialności komandytariusza
zamiana sumy komandytowej staje się skuteczna z chwilą jej ujawnienia w rejestrze
jeśli suma komandytowa jest niższa od wniesionego wkładu komandytariusz odpowiada do wysokości wkładu
W spółce partnerskiej :
za zobowiązania wynikające z zakupu sprzętu medycznego przez spółkę partnerzy odpowiadają subsydiarnie
za zobowiązania j.w. spółka odpowiada całym swoim majątkiem

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.