Test z PG

Powtórzenie z prawa gospodarczego.

Ekonomia, powtórzenie. 81 pytań.

Prawdą jest że :
akcjami imiennymi są akcje związane imiennie z osobą figurującą w dokumencie akcyjnym
akcjami imiennymi są zawsze akcje uprzywilejowane co do głosu
statut może wprowadzić ograniczenia zbywania akcji imiennych
Prawdą jest że w spółce cywilnej :
wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach w równych częściach chyba że umówili się inaczej
odpowiedzialność wspólników jest z mocy prawa osobista i solidarna
przedsiębiorcą jest każdy wspólnik a nie spółka
W spółce partnerskiej :
spółka partnerska jest przedsiębiorcą
możliwe jest przejściowe jej funkcjonowanie jako spółki jednoosobowej
partner nie odpowiada za zobowiązania innych partnerów powstałe w związku z wykonywaniem przez nich wolnego zawodu w spółce
Prawdą jest że :
zasada wolności gospodarczej oznacza zakaz nadmiernej integracji ustawodawcy w sferę gospodarki
prawo handlowe jest wyłącznie tzw. dziedziną kompleksową
Prawdą jest że :
nabywca przedsiębiorstwa odpowiada solidarnie ze zbywcą za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa chyba że o nich w chwili nabycia mimo zachowania należytej staranności nie wiedział
zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi
spółka akcyjna jest przedsiębiorstwem w rozumieniu K.C
Prawdą jest że :
spółka jawna jako ułomna osoba prawna jest właścicielem majątku wniesionego przez jej wspólników
Prawdą jest że w spółce z o.o. :
członków zarządu spółki obowiązuje zakaz konkurencji
możliwe jest założenie i istnienie spółki mającej 1 wspólnika
umowa spółki może wprowadzić ograniczenia swobody zbywania wkładów
W spółce akcyjnej :
wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wnoszone ratalnie po powstaniu spółki
spółka akcyjna w organizacji jest ułomną osobą prawną posiadającą własny majątek
Prawdą jest :
przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swojej firmy
firma spółki komandytowej musi zawierać nazwisko co najmniej jednego komplementariusza
firma z o.o. może być dowolnie obrana i musi zawierać dodatkowe oznaczenia sp. z.o.o.
Prawdą jest że :
prokura nie wygasa z chwilą utraty przez osobę która jej udzieliła zdolności do czynności prawnych
ustanowienie prokury w spółce jawnej wymaga zgody wszystkich wspólników uprawnionych do prowadzenia sp
Przedsiębiorcą jest :
wspólnik cywilny w spółce prowadzącej działalność gospodarczą
s.p jawna
Przy łączeniu spółek :
w przypadku połączenia spółki partnerskiej ze spółką z o.o. wobec wierzycieli sp. partnerskiej partnerzy odpowiadają subsydiarnie
możliwe jest połączenie spółki komandytowo-akcyjnej ze spółką z o.o.
spółki osobowe mogą łączyć się ze sobą wyłącznie przez zawiązanie spółki kapitałowej
członkowie zarządu odpowiadają wobec wspólników solidarnie
Przy zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa :
nabywca ponosi solidarnie odpowiedzialność ze zbywcą za zobowiązania zbytego przedsiębiorstwa
wymagana jest forma pisemna z notarialnie poświadczonymi podpisami
Prawdą jest że :
firma nie może być zbyta
Prawdą jest że :
ustanowienie prokury wymaga formy pisemnej ad solemnitatem
wpis prokury w rejestrze jest deklaratywny
prokurę może ustanowić każdy przedsiębiorca (przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do KRS)
Prawdą jest że :
majątek w spółce cywilnej jest objęty współwłasnością łączną
wspólnik może zawsze wypowiedzieć swój udział w spółce cywilnej, nawet jeśli była ona zawarta na czas oznaczony (tylko z ważnych powodów
wspólnicy mogą w umowie spółki cywilnej określić udziały w nim w postaci ułamkowej także wtedy gdy jeden wniósł wyłącznie wkład w postaci osobistej pracy
Prawdą jest że :
wszystkie spółki handlowe mają podmiotowość prawną
rozwiązanie spółki osobowej zawartej na czas oznaczony, gdy termin ten upłynął nie nastąpi, gdy prowadzi ona nadal swą działalność przy akceptacji wszystkich wspólników
niektóre spółki osobowe mogą mieć własne organy
Prawdą jest że :
za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby które działały w jej imieniu
założycielem jednoosobowej spółki akcyjnej może być inna jednoosobowa spółka akcyjna
Prawdą jest że
suma komandytowa to granica odpowiedzialności komandytariusza
zamiana sumy komandytowej staje się skuteczna z chwilą jej ujawnienia w rejestrze
jeśli suma komandytowa jest niższa od wniesionego wkładu komandytariusz odpowiada do wysokości wkładu
W spółce partnerskiej :
za zobowiązania j.w. spółka odpowiada całym swoim majątkiem
za zobowiązania wynikające z zakupu sprzętu medycznego przez spółkę partnerzy odpowiadają subsydiarnie

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: