Powtórzenie: Integracja Europejska; Unia Europejska

Kalendarium, traktaty, osoby - przygotowanie do matury z WOSu.

WOS, powtórzenie. 29 pytań.

Nazwa organizacji, która powstała w 1949 roku z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, aby koordynować wypłacanie środków krajom europejskim w ramach planu Marshalla.
Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej
Odpowiedzią bloku państw komunistycznych na plan Marshalla i Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej było powołanie w 1949 roku: (nazwa organizacji)
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
Plan Schumana (inspirowany myślą Jeana Monneta) został przedstawiony w: (data w formacie DD.MM.RR)
09.05.50
Traktat Paryski ustanowił organizację o nazwie:
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
Traktat Paryski, podpisany 18 kwietnia 1951, wszedł w życie: (data w formacie DD.MM.RR)
23.07.52
Traktat Paryski podpisało sześć krajów. Wybierz je spośród wymienionych.
Francja
Luksemburg
Włochy
Holandia
RFN
Belgia
Wysoka Władza (pierwszy przewodniczący: Jean Monnet), Rada Ministrów i Zgromadzenie były organami EWWiS.
Prawda
Podaj datę podpisania i datę wejścia w życie Traktatów Rzymskich (w formacie: DD.MM.RR, DD.MM.RR)
25.03.57, 01.01.58
Traktaty Rzymskie powołały do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom)
Fałsz
Dzięki Traktatowi o fuzji Komisja, Rada, Zgromadzenie i Trybunał Sprawiedliwości stały się wspólnymi organami wszystkich trzech wspólnot. W którym roku traktat ten wszedł w życie? (RRRR)
1967
W którym roku ostatecznie zniesiono wszystkie cła i zaczęła obowiązywać unia celna? (RRRR)
1968
Wprowadzenie Europejskiego Systemu Walutowego (z wirtualną walutą ECU) oraz pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory do PE zbiegły się w czasie. W którym roku? (RRRR)
1979
W 1985 roku podpisany został Układ o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach. W jakimś mieście został on podpisany i w którym roku wszedł w życie całkowicie? (NAZWA, RRRR)
Schengen, 1995
Nazwa i rok podpisania pierwszej dużej poprawki Traktatów rzymskich, tworzącej jednolity rynek europejski, zwiększającej kompetencje PE oraz zmieniającej sposób głosowania w Radzie UE (z jednomyślności na większość w niektórych sprawach). (NAZWA, RRRR)
Jednolity akt europejski, 1987
Kiedy i w jakim mieście podpisano Traktat o Unii Europejskiej? (DD.MM.RR, NAZWA)
07.02.92, Maastricht
Kiedy wszedł w życie Traktat o Unii Europejskiej? (DD.MM.RR)
01.11.93
Połącz w pary filar i wyróżnione w nim obszary (trzy filary określone w Traktacie z Maastricht)
Filar I
+
Polityka gospodarcza, ekonomiczna
Filar II
+
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Filar III
+
Wymiar sprawiedliwości i polityka wewnętrzna
Czy wszystkie z wymienionych zostały zawarte w Traktacie z Maastricht: obietnica wprowadzenia waluty euro i utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, obietnica wzmacniania integracji, utworzenie trzech filarów integracji, utworzenie obywatelstwa unijnego, zmiana nazwy EWG na Wspólnota Europejska, powołanie Unii Gospodarczej i Walutowej
Tak
Dzięki temu traktatowi Układ z Schengen wszedł do systemu prawnego UE, pojawiła się możliwość nakładania sankcji na państwa członkowskie, wzrosło znaczenie PE a Rada UE mogła w większej liczbie spraw decydować większością głosów. Podaj nazwę traktatu i rok podpisania (NAZWA, RRRR).
Traktat amsterdamski, 1997
Liczba komisarzy jest równa liczbie krajów członkowskich, liczba miejsc w PE jest jasno określona, nowe zasady podejmowania decyzji w Radzie UE - są to główne zmiany wprowadzone przez jeden z traktatów. Jaki? Podaj nazwę, rok podpisania i datę wejścia w życie. (NAZWA, RRRR, DD.MM.RR)
Traktat nicejski, 2001, 01.02.03

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.