Powtórzenie: Egzamin: 1 termin 2017

Medycyna, powtórzenie. 53 pytań.

Jak wpływa niedobór 21alfa hydroksylazy na stężenie: ANDROSTENDIONU, aldosteronu, kortyzolu
obniżenie aldosteronu i kortyzolu, podwyższenie ACTH
Jaki hormon podany dożylnie ma działania natriuretyczne, zwiększające diurezę i obniżające ciśnienie?
ANP
Fosfolipaza C
Hydrolizuje 4,5-bis-fosforan fosfatydyloinozytolu do 1,4,5-tri-fosforanu inozytolu oraz DAG (1, 2diacyloglicerolu) które są wtórnymi przekaźnikami
Małe białko G:
Do działania potrzebuje GTP
Hormon który nie łączy się z receptorem związanym z białkiem G to:
Testosteron
Hormony, który działają na receptor jądrowy, a nie wiążą się z białkiem HSP to
Hormony tarczycy, pochodne witamin D i A
Neo-TSH" to
badanie przesiewowe noworodków
Najdłuższy okres półtrwania w osoczu ma
Tyroksyna (T4)
Skrót E2 oznacza:
Estradiol
Który hormon występuje w osoczu w postaci najmniej związanej z białkami:
Aldosteron
Wybierz dobre przyporządkowanie hormonu do przekaźnika
ACTH - cAMP
Działanie pompy sodowo-potasowej
3 jony sodu na zewnątrz, 2 jony potasu do wewnątrz
Wskaż prawidłową kolejność etapów przekazywania sygnału przez receptor związany z białkiem G: 1)wiązanie białka G z aktywowanym receptorem, 2) uwolnienie GDP przez białko G, 3) zmiana konformacji w pętlach cytoplazmatycznych receptora, 4) wiązanie GTP przez białko G, 5) zwiększenie powinowactwa receptora do białka G po cytoplazmatycznej stronie błony komórkowej, 6) przyłączenie hormonu lub neuroprzekaźnika do receptora związanego z białkiem G, 7) zmiana konformacji podjednostki alfa białka G. Prawidłowa sekwencja zdarzeń to:
6-3-5-1-2-4-7
Zdanie fałszywe:
T3 ma około 4 razy dłuższy okres półtrwania niż T4
Co najsilniej pobudza produkcję CRP w wątrobie:
IL-6
W komórce eukariotycznej od poziomu cAMP bezpośrednio zależy aktywność
PKA
Hormony których drugim przekaźnikiem jest cAMP:
Wszystkie poprawne
Czym jest rT3
nieaktywnym metabolitem
Wlew dożylny jakiego oligopeptydu spowoduje ... obniżenie ciśnienia
Bradykinina
Białko CBG
wykazuje powinowactwo do kortyzolu

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.