Powtórzenie: Relacyjne Bazy Danych

Powtórzenie wiedzy informatycznej z zakresu znajomości Baz Danych.

Informatyka, powtórzenie. 128 pytań.

Dwa związki wykluczające się można zastąpić:
relacją m-n
Pola zawierające więcej niż jeden typ wartości to pola:
segmentowe
Operator LIKE może być wykorzystany:
dla pól różnego typu
Zapytania służące do przedstawiania danych są tworzone za pomocą polecenia SQL:
transform
Tabela będąca wynikiem zapytania to:
perspektywa
Migawka to:
tabela tylko do odczytu
Jeśli w projekcie fizycznym pole biorące udział w relacji po stronie tabeli związanej ma ustawiony atrybut unikalności to relacja jest typu:
1-1
Stopień uczestnictwa tabeli podstawowej w relacji 1-1 wynosi:
(0,1)
Pojedynczemu rekordowi z tabeli związanej może odpowiadać najwyżej jeden rekord w tabeli podstawowej. Z tego fragmentu definicji wynika, że:
mamy do czynienia z relacją 1-1 lub 1-n
Stopień uczestnictwa tabeli związanej w relacji 1-n może wynosić:
a. (1,1)
Wartość w polu musi być równa jednej z wartości występujących w polu będącym kluczem podstawowym w tabeli podstawowej. Mowa o:
kluczu obcym
Rozwiązanie problemu próżni nie wymaga:
utworzenia dodatkowych tabel
Tabela zawierająca dodatkowe dane opisujące temat innej tabeli w bardziej szczegółowy sposób to tabela:
podzbiór
W skład integralności referencyjnej wchodzą:
reguły usuwania i modyfikacji
Stopień uczestnictwa tabeli związanej w relacji 1-n wynosi:
(0,1) lub (1,1)
Do przedstawiania dużej ilości danych w zwartej postaci służą kwerendy:
krzyżowe
Do zatwierdzenia transakcji służy polecenie:
commit
Dane semistrukturalne:
są tworzone w oparciu o schemat semistrukturalny
Klauzula CONSTRAINT w instrukcji CREATE TABLE:
umożliwia zdefiniowanie klucza podstawowego
Wskaż zdanie prawdziwe:
restrykcyjne reguły usuwania w projekcie fizycznym bazy danych są domyślne

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.