Pytania i odpowiedzi

Audyt wewnętrzny

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z audytu wewnętrznego.
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 6460 razy
Pytanie 1
Do cech audytu wewnętrznego należą:
c)nacisk na przyczyny niekorzystnego zjawiska, niezależność, nastawienie na usprawnienia działalności
Pytanie 2
Audyt robót budowlanych, audyt systemu kadr i płac, audyt systemu zakupów, audyt systemów zarządzania wchodzą w zakres:
b)audytu operacyjnego
Pytanie 3
Gdy stan faktyczny odpowiada wzorcowemu, audytor upewnia kierownictwo, że jest wszystko w porządku, to:
c)funkcja prewencyjna i informacyjna audytu
Pytanie 4
Stowarzyszenie audytorów wewnętrznych (IIA - Polska) powstało w:
a)2002 roku
Pytanie 5
Wspomaganie operacyjne kadry menedżerskiej dla skutecznego jego wprowadzenia
b)nowoczesny audyt wewnętrzny
Pytanie 6
Audyt zgodności
d)stanowi analizę oceniającą i sprawdzającą, czy działania prowadzone przez jednostkę odpowiadają ustalonym procedurom, wytycznym i aktom prawnym
Pytanie 7
W jednostkach sektora publicznego rozwiązanie stosunku pracy, zmiana warunków płacy i pracy kierownika komórki audytu:
b)nie może nastąpić bez zgody komitetu audytu
Pytanie 8
Analiza zbioru zjawisk w celu identyfikacji zjawisk nieprawidłowych, oraz weryfikacja występowania zarejestrowanych danych i zjawisk to charakterystyka:
b)testów szczegółowych
Pytanie 9
Kompletne dokumenty audytu to:
c)dokumenty rzetelne i najlepsze możliwe do uzyskania przy zastosowaniu właściwej techniki
Pytanie 10
Informacje o jednostce, dobór metody analizy ryzyka - jakie kryteria oceny audytor przyjął do analizy, wyspecyfikowanie obszarów audytowanych w bieżącym okresie, jak i listę obszarów, które powinny być badane w następnych latach, oraz ustalenie zakresu tematycznego i organizacyjnego pracy komórki audytu powinny się znaleźć:
a)w raporcie z planu audytu wewnętrznego
Pytanie 11
(?)Które ze zdań nie jest prawdziwe:
b)rygor i metoda, wprowadzane poprzez umiejętności analitycznego myślenia, pozwalające wyłonić problem oraz umiejętność syntetyzowania tychże problemów dla pokonania nieprawidłowości i wydania rzeczowych zaleceń to jedna z cech charakteryzujących audytora wewnętrznego
c)harmonogram, terminarze i instrukcje inwentaryzacyjne to możliwe do zastosowania mechanizmy kontrolne minimalizujące ryzyko nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji
d)żadne z powyższych
Pytanie 12
Raport COSO, wskazówki CoCo, standardy ISO i INTOSAI to:
b)formy standardów kontroli wewnętrznej
Pytanie 13
OLAF to skrót określający:
b)Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Pytanie 14
Ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy , to zgodnie z ustawą o finansach publicznych definicja:
c)kontroli zarządczej
Pytanie 15
Bezpośredni kontakt z personelem odpowiedzialnym za proces, możliwość osobistego przekonania o stanie faktycznym, bezpośredniej obserwacji pracy, środowiska, warunków to technika audytu:
a)wizytacja terenowa, inspekcja

Powiązane tematy

#audytwewnetrzny