Powtórzenie: BK 15.1

Zawodowe, Ogólny.

W połączeniu z białkiem CBG(transkortyna) transportowany jest:
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wskaż prawdłowe stwierdzenie dotyczące podtypów receptorów:
Podtypy określonych receptorów mogą wywołać różne działania
Zaznacz prawidłową:
Prolaktyna zwiększa wydzielanie oksytocyny
Stężenie których z wymienionych metabolitów hormonów m oże być oznaczane w dobowej zbiórce moczu:
Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
Która z poniższych substanci nie ma działania antyestrogenowego:
Cyproteron
Kortyzol krąży we krwi w postaci związanej z:
Transkortyną
Biosynteza insuliny obejmuje:
Utworzenie mostków disiarczkowych i usunięcie peptydu C z proinsuliny
Hormonem o budowie białkowej jest:
Wazopresyna
Pochodne tiomocznika jako leki przeciwtarczycowe hamuja syntezę hormonów tarczycy na etapie:
Organifikacji jodu
Nie jest prawdą, że:
Parathormon hamuje aktywację 1alfahydroksylazy w nerce
Zaznacz zdanie prawdziwe dotyczące androgenów:
Ich synteza w jądrach pobudzana jest przez hormon lutenizujący
Najsilniej działanie prolaktyny stymuluje:
TRH
Receptor AT1:
Prawidłowe A B i C
Które z wymienionych substancji nie są stosowane w medycynie do inhibicji ukł.renina-angiotensyna
Blokery syntezy angiotensynogenu
Podczas biosyntezy katecholamin zachodzą:
Hydroksylacja, dekarboksylacja, hydroksylacja, metylacja
Która z poniższych substancji wydzielanych przez śródbłonek naczyniowy jest pochodną kwasu arachidonowego
Tromboksan
Wydzielanie ADH hamowane jest przez:
Adrenalinę
Glikokortykoidy
Zwiększają stężenie glukozy w osoczu
Który z wymienionych enzymów nie należy do szlaku syntezy adrenaliny
Metylotransferaza O-katecholowa
Do hormonów o budowie polipeptydowej zaliczamy oksytocyna wazopresyna insulina kortykotropina ACTH sekretyna angiotensyna
Parathormon i hormon wzrostu

Sprawdź proponowane testy powiązane z "BK 15.1".

Mikroelektronika test prawda/fałsz
Zawodowe, Studia
31
#mikroelektronika #pmk
Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny " Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi". Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja Z19
Zawodowe, Ogólny
40
#technikfarmaceutyczny #technikfarmacji #z19 #testkompetencjizawodowych
Test ze znajomości zasad BHP.
Zawodowe, Ogólny
28
#test #bhp #czesc #1
Test egzaminacyjny "Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych". Arkusz testowy Styczeń 2018, Kwalifikacja A65
Zawodowe, Ogólny
40
#technikrachunkowosci #a65 #testkompetencjizawodowycj